• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/ovacikbelediyebaskanligi

2013 YILI FAALİYET RAPORU

 

OVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

2013 YILI

 

FAALİYET

RAPORU

 

 

 

Belediye Meclisi’nin 07.04.2014 tarih ve 2014–05 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

 

SUNUŞ

 

I- GENEL BİLGİLER

A- MİSYON VE VİZYON

B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1- Fiziksel Yapı

2- Örgüt Yapısı

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

4- İnsan Kaynakları

5- Sunulan Hizmetler

 

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLERİ

 

III-FAAALİYETLERE İLŞKİN BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER

A- MALİ BİLGİLER

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

3- Mali Denetim Sonuçları

 

B- PERFORMANS BİLGİLERİ

Faaliyet Ve Proje Bilgileri

1 – Yazı İşleri Müdürlüğü

2–  Mali Hizmetler Müdürlüğü

3 – Zabıta Müdürlüğü

4 – İmar İşleri Müdürlüğü

  

 IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-  Üstünlükler

B-   Zayıflıklar

C-  Değerlendirme  

 

V- EKLER

1-Üst Yönetici İç Kontrol Güvence Beyanı

2- Mali Hizmetler Müdürü İç Kontrol Güvence Beyanı

 

      SUNUŞ
 
      Değerli Meclis Üyelerim,
 
      Belediyemizin 2013 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi ve değerlendirilmesine geçmeden önce siz değerli üyeleri saygı ve hürmetle selamlıyorum.   
 
      Bilindiği üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56’ncı maddesinde “Belediye Başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41’inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır.” ibaresi yer almaktadır.
      Bu sebeple, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56’ncı maddesi gereğince Belediyemizin 2013 yılı faaliyet raporu bütçedeki ödenek imkânlarına, yıllık çalışma programlarına ve ilçemizin öncelikli hizmetlerine uygun olarak sorumluluğum altındaki kaynakların ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak, kayıp ve menfi yönde kullanılmasını önlemek, yapılacak harcamalarda tasarruf tedbirlerini ve belediyemizin ödenek imkanlarını gözetmek suretiyle belediye meclisimizin, encümenimizin ve tüm personelimizin özverili, gayretli bir şekilde çalışmalarının sonucunda gerçekleştirilmiştir.
 
       Geride bıraktığımız 2013 yılı içersinde yapmış olduğumuz faaliyetlere şöyle bir göz gezdirdiğimizde Ovacık Belediyesi olarak elimizdeki kıt kaynaklar ve imkanlar çerçevesinde İlçe halkımızın refahı ve huzuru için elimizden gelen çabayı göstermeye çalışarak hizmetlerimizi yerinde ve zamanında uygulamayı kendimize bir görev saydık. Önceki yıllara bakarak bu yolda önemli mesafeler katettiğimizi görmekteyiz. Onun için bu konuda bizlerden desteğini esirgemeyen saygıdeğer ilçe halkımıza, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkürü bir borç sayarım.
 
       Değerli Meclis üyelerim;
      
       Sonuç olarak şunu belirtmek isterim ki! Belediyecilik bir ekip işidir. Birlikten her zaman kuvvet doğar düşüncesi ile bu ekibin oluşmasında görev alan meclis ve encümen üyelerime, tüm belediye personelime ve bu yolda bizlerden desteğini esirgemeyen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyor, Ovacık Belediyesi olarak 2013 yılında yapılan faaliyetler çerçevesinde hazırlanmış olan İdaremizin faaliyet raporunu takdirlerinize sunuyor, bundan sonraki yıllarda yapacağınız katkılar için şimdiden şükranlarımı ifade ediyor hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
                         
I – GENEL BİLGİLER
 
A – MİSYON VE VİZYON
 
Vizyonumuz: Ovacık belediyesi olarak vizyonumuz;
 
     Sunulan hizmetlerin İlçe halkının refah ve mutluluğuna daha fazla hizmet edecek şekilde projelenmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunarak kararlı ve istikrarlı bir yönetim anlayışını hayata geçirerek yerel yönetimler açısından örnek bir belediye oluşturmaktır.
 
Misyonumuz: Ovacık Belediyesi olarak misyonumuz;
 
     Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde, kaynaklarımızı ekonomik kalkınmaya destek sağlayacak biçimde verimli kullanarak, Ovacık halkının, mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını yerinde ve zamanında karşılamak, sosyal refah seviyesini yükseltmek ve kentte sürdürülebilir bir yaşam kalitesi sağlamaya çalışmaktır.
 
      Misyon ve Vizyonumuz kapsamında belirlemiş olduğumuz belli başlı ilkelerimiz ise;
 
 • Hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalmak,
 • İlçemizin kalkınması adına yapacak olduğumuz hizmetlerde adil, dürüst ve güvenilir olmak,
 • Şeffaf ve saydamlığı elden bırakmamak,
 • Halkla bütünleşmek ve iç içe olmak
 • Halkımıza eşit hizmet sunmak,
 • Güler yüzlü ve düzenli çalışmak,
 • Yasa ve Yönetmeliklere uygun çalışmak,
 • Sosyal belediyeciliğin gereklerini yerine getirmek,
 • Ast-üst ilişkilerinde hoşgörülü, saygılı ve disiplinli olmak,
 • Birimler arası ortak çalışmayı ve eşgüdümü sağlamak,
 • En güzel ve en sağlıklı şekilde hizmet vermek,
 
      Bütün bunların yanında hepsinden önemlisi üzerimize almış olduğumuz bu görevi; en layıkıyla yürütmek, sorunlara yerinde ve zamanında müdahale ederek halkımızın mağduriyetlerini imkanlarımız dahilinde en üst düzeyde halletmeye çalışmaktır. Bu bilinçle sorunların üstesinden gelmeye gayret göstermektir.
 
B – BELEDİYELERİN YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI
 
BELEDİYE’NİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
    
    5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14’üncü maddesinde Belediyelerin görev ve sorumlulukları belirtilmiş olup, bu görev ve sorumluluklar kanun maddesinde belirtildiği üzere aşağıda sıralanmıştır.
 
Madde 14- Belediye mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;
 
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.
 
b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.  
       
 • Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılamaları düzenler, yurt içi ve yut dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. 
 • Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. 
 • Belediye hizmetleri vatandaşa en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerde sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. 
 • Belediyenin görev; sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.        
 • Belediye Meclisinin kakarı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 
 • 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
 
BELEDİYE’NİN YETKİLERİ:
 
        5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15’inci maddesinde Belediyelerin yetkileri ve imtiyazları belirtilmiş olup, bu yetki ve imtiyazlar kanun maddesinde yer aldığı şekilde aşağıda belirtildiği gibidir.
 
 
Madde 15- Belediyelerin yetki ve imtiyazları şunlardır: 
 
a) Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
 
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkartmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
 
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
 
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
 
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletme veya işlettirmek.
 
f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak işletmek ve işlettirmek.
 
g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
 
h) Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tahsis etmek.
 
i) Borç almak, bağış kabul etmek.
 
j) Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
 
k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
 
I) Gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
 
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
 
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
 
o) Gayri sıhhi işyerleri, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iş yerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
 
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi Sayılarını, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve İşletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
 
 • İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri il nüfusu 10.000’i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizm geliştirerek projelere iç işleri bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. 
 • Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırma yapabilir. 
 • Belediye mallarına karşı suç işleyenler devlet malına karşı suç işlemiş sayılır.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75’inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.
 
    *Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilmez.
 
Belediyelere tanınan muafiyet ise; 16. maddede belirtildiği üzere aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir.
      Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.

C – İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
 
1- FİZİKSEL YAPI:
 
      Ovacık Belediyesi; Merkez Mahalle Esenler Caddesi No: 4 adresinde ilçe halkımıza hizmet vermekte olup,  Merkez Binamızda; Belediye Başkanlığı Makam Odası, İmar İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü çalışma odaları ile Emlak Tahakkuk ve Tahsilat Servisleri ve Santral odası bulunmakta olup yer almaktadır.
  
     Belediyemiz Encümen ve Meclis üyeleri Belediye Başkanı makam odasında toplanarak toplantılarını gerçekleştirmekte ve kararlarını almaktadır.
 
     Belediyemizin ARAÇ PARKI İle İlgili Olarak
 • 1 Adet Makam Aracı
 • 1 Adet Binek Otomobil
 • 1 Adet İş Makinesi
 • 1 Adet İtfaiye (Arasöz)
 • 2 Adet Traktör
 • 1 Adet Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu
 • 1 Adet Cenaze Yıkama ve Bekletme Aracı
 • 1 Adet ISUZU marka Otobüs
 • 1 Adet Traktör Çekmeli Yol Süpürme aracı 
olmak üzere toplam 10 (ON) adet aracımız bulunmaktadır.
2- ÖRGÜT YAPISI:
     Ovacık Belediye Başkanlığı, Belediye Hizmet Binasında ilgili harcama birimleri ile birlikte hizmet vermekte olup, Belediye Başkanlığının Örgüt yapısı aşağıya çıkarılmıştır.
 

 

Hüseyin DENLİ

BELEDİYE BAŞKANI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAZI İŞLERİ

MÜDÜRLÜĞÜ

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

 

İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 
3 – BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR:
      Belediyemizin Bilgi işlem hizmetleri Yazı İşleri Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olup, hizmet birimlerimizdeki bilgisayarlarda meydana gelen aksaklıklar ve donanımdaki sıkıntılar bu birimimiz tarafından giderilmeye çalışılmaktadır. Evlendirme Memurluğu hizmetleri ile Personellerimizin özlük bilgileri ve tüm personel işlemleri bu birimimiz tarafından sağlanmakta olup, e-devlet uygulamaları ise Mali Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından internet ortamında yasal süresi içersinde sağlanmaktadır. Halkımızın şikayet ve önerileri Zabıta Müdürlüğümüz tarafından dikkate alınmakta olup, İlçemizdeki esnaflarımızın rutin denetimleri, çalışma ruhsatı verilmesi vb. işlemleri Zabıta  Müdürlüğümüz tarafından sağlanmaktadır. İlçemizdeki vatandaşlarımızın her türlü imar iskan ve yapı işlerine ait ruhsatları ile ihale işlemleri de İmar İşleri Müdürlüğümüz tarafından yerine getirilmektedir.
       Belediyemizde mecut olan Teknolojik Kaynaklarımız ile ilgili olarak;
 • 1 Adet Kent Otomasyon Sisteminin bağlı olduğu Masaüstü Bilgisayar,
 • 5 Adet Masaüstü Bilgisayar,
 • 5 Adet Lazer Yazıcı,
 • 2 Adet Nokta Vuruşlu Yazıcı,
 • 1 Adet Faks Makinesi,
 • 1 Adet Tarayıcı
 • 1 Adet Fotokopi Makinesi
 • 6 Adet Telefon,
olmak üzere toplam 22 (YİRMİ İKİ) adet teknolojik kaynağımız bulunmaktadır.
 
4 – İNSAN KAYNAKLARI:
       Belediyemizin, 2013 Yılı sonu itibariyle mevcut personel durumu aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.
 
 

 

PERSONEL STATÜSÜ

 

MİKTARI

Memur       

4

Sürekli İşçi

5

TOPLAM

9

 
      27 Kasım 2011 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” esasları çerçevesinde Belediyemizde mevcut olan 26 adet memur kadrosuna ait norm kadro ile ilgili bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.
       
NORM KADRO İLE VERİLEN KADROLAR
 

 

ÜNVANI

 

SINIFI

 

DRC.

 

AD.

ONAY TARİHİ VE SAYISI

DOLU-BOŞ DURUMU

TARİH

SAYISI

DOLU

BOŞ

Yazı İşleri Müdürü

GİH

4

1

05.12.2011

2011/23

 

X

Mali Hizmetler Müdürü

GİH

4

1

05.12.2011

2011/23

 

X

Şef

GİH

7

2

05.12.2011

2011/23

 

X

Veri Haz. Kont. İşletmeni

GİH

3

1

05.12.2011

2011/23

X

 

Veri Haz. Kont. İşletmeni

GİH

11

1

05.12.2011

2011/23

 

X

 

Muhasebeci

GİH

8

1

05.12.2011

2011/23

 

X

Sivil Savunma Uzmanı

GİH

4

1

05.12.2011

2011/23

 

X

Tahsildar

GİH

5

1

05.12.2011

2011/23

X

 

Şoför

GİH

5

1

05.12.2011

2011/23

X

 

İtfaiye Çavuşu

GİH

9

1

05.12.2011

2011/23

 

X

İtfaiye Eri

GİH

11

4

05.12.2011

2011/23

 

X

Zabıta Komiseri

GİH

9

1

05.12.2011

2011/23

 

X

Zabıta Memuru

GİH

11

3

05.12.2011

2011/23

 

X

Zabıta Memuru

GİH

5

1

05.12.2011

2011/23

X

 

Veteriner Sağlık Teknis.

SH

11

1

05.12.2011

2011/23

 

X

Mühendis

TH

8

1

05.12.2011

2011/23

 

X

 

Mimar

TH

8

1

05.12.2011

2011/23

 

X

 

Tekniker

TH

10

1

05.12.2011

2011/23

 

X

Teknisyen

TH

11

1

05.12.2011

2011/23

 

X

Hizmetli

YH

11

1

05.12.2011

2011/23

 

X

TOPLAM

26

TOPLAM

4

22

 
    Ayrıca; İŞKUR İl Müdürlüğünün Toplum Yararına Çalışma Projesi (T.Y.Ç.P.) kapsamında Belediye Başkanlığımız ile İŞKUR arasında yapılan sözleşme gereği ilçemizde yaşayan işsiz gençlerimizden 5 kişi 10.10.2013–30.06.2014 tarihleri arasında Belediyemiz faaliyetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak üzere işe başlamıştır.
 
5- SUNULAN HİZMETLER:
 
     Belediyemiz tarafından sunulan hizmetler; Yazı İşleri Hizmetleri,  Emlak İşleri, Fen Ve İmar İşleri Hizmetleri, Mali Hizmetler, Zabıta Hizmetleri Ve Temizlik İşleri Hizmetleri olarak ele alınmıştır. Bu hizmetleri ana başlıklarıyla sıralamak gerekirse; 
 
YAZI İŞLERİ HİZMETLERİ:
 
• Belediye Meclis toplantı günlerinin belirlenmesi, usule uygun ilanı ve gündemin meclis üyelerine tebliği ile toplantıda görüşülen gündem konularının bant kaydı, görüşme tutanak ve alınan kararların yazılması,
 
• Belediye Encümen toplantılarının gündemi ve gündem uyarınca karara bağlanan konuların kararlarının yazım ve gereği için ilgili Müdürlüklere gönderilmesi,
 
• Evlilik için Belediyemize başvuruda bulunan çiftlerin Türk Medeni Kanununa uygun Evlendirme iş ve işlemlerinin yapılması,
 
• Kurumlardan gelen giden tüm evrakların kaydının tutulması ve dağıtım iş ve işlemlerinin yapılması,
 
• 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca Belediye ihaleleri yapmak, görevli encümen adına ihale dosyalarının hazırlanması, Resmi Gazetede Basın ilan Kurumu ve mahalli basında ihale ilanına ait işlemlerin yapılması,
 
• Belediye Meclis toplantı salonunu günlerinde hizmet içi eğitim toplantılarına hazır hale getirilmesi.
 
EMLAK İŞLERİ HİZMETLERİ:
 
• Belediye adına kayıtlı gayrimenkullerin; Belediye Kanunu ve taşınmaz mal yönetmeliği doğrultusunda kayıtlarının tutulması, izlenmesi, kiralanması, satılması, tahsislerinin yapılması, tespit ve sicillerinin izlenmesi,
 
• Belediye gelirleri kanununun kapsamındaki işgal edilen alanların tespiti, izlenmesi ve işgal harçlarının tahakkuku ve tahsilatlarının takibi.
 
FEN VE İMAR İŞLERİ HİZMETLERİ:
 
• Hasar gören yolların onarımı,
 
• İmar planında belirlenen sosyal ve teknik altyapı alanlarının tesviyesi,
 
• Köprü, menfez, büz ve kanal açımları,
 
• Bordür ve kilitli parke taşı kaplama,
 
• Birimlerimize yönelik her türlü yapım, onarım, boya çalışmaları ve ağaç islerinin yapılması
 
• İç ve dış yazışmaların yapılması, (şikayet, dilekçe, bilgilendirme v.b.)
 
• İnşaat ruhsatı verilmesi,
 
• İskan ruhsatı verilmesi,
 
• Ruhsatlı yapıların denetiminin yapılması,
 
• Ruhsatsız yapıların ve gecekonduların denetiminin yapılması,
 
• ADNK Numarataj işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 
hizmetlerini vermektedir. 
 
MALİ HİZMETLER:
 
       Mali Hizmetler Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1475 Sayılı İş Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu,193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu, 4958 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği ve ilgili yönetmelikler uyarınca görevini yerine getirmektedir.
  
        Mali Hizmetlerin yukarıda sayılan kanunlarda belirtilen bu görevlerine değinmek gerekirse;
 
• İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
 
• İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
 
• Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
 
• Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.
 
• İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
 
• Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
 
• İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
 
• Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
 
• Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.
 
• İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında yapılacak çalışmalara katkıda bulunmak.
 
• Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 
• İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlanması ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunun izlenmesi ve değerlendirilmesi,
 
• Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programının hazırlanması ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesinin sağlanması,
 
• Bütçe kayıtlarının tutulması, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve bütçe kesin hesabı ve kesin hesap ile ilgili mali istatistiklerin hazırlanması.
 
• İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali is ve işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması,
 
• İlgili dönemlere ait (yılsonu ve dönem bası) işlemlerinin yapılması,
 
• Faaliyet dönemi içerisinde belediye tarafından yapılan hakediş ve diğer giderlere ait ödemelerin gerçekleşmesi
 
• Teminat mektuplarının kabulü ve iadesinin hazırlanması,
 
• Tahsildar makbuzlarının bilgisayar ortamında kayıtlarının yapılması,
 
• İcra Daireleri, vergi daireleri ve mahkemelerdeki tellaliye işlemlerinin yapılması.
 
• 5510 Sayılı yasa kapsamındaki 4-a ve 4-c kapsamında çalışanların bütün işlemlerin yasaya uygun şekilde yapılması ve takip edilmesi,
 
• Belediye Başkanının maaşı, meclis ve encümen üyelerine oturum başı ödenmesi gereken özlük haklarının hazırlanıp ödenmesi,
 
• Bordrolu çalışanların her ayın 15’inde ödenmek üzere maaşları, 6772 sayılı yasayla işçilere ödenen 52 günlük ilave tediyeleri, toplu sözleşme ile verilen ramazan ve kurban bayramı ikramiyelerinin ödenmesi,
 
• Emeklilik hakkını kazanmış olan personellerin evraklarının manuel hazırlanması,
 
• Maaş ve mesai puantajlarının kontrol edilip bilgisayar ortamında hazırlanıp, dökümlerinin çıkarılması ve arşivlenmesi,
 
• Sosyal yardımların (çocuk yardımı, aile yardımı, doğum yardımı, evlenme yardımı, tabi afet yardımı, giyim yardımı, ölüm yardımı vb.) hazırlanıp ödeme emri halinde Bütçe ve Muhasebe servislerine gönderilmesi,
 
• Müdürlüğümüze gelen yazışma evraklarının incelenerek, ilgili kurumlara (icra Müdürlükleri, SSK, Sendikala, vb.) bilgi aktarılması ve gereken işlemlerin yapılması,
 
• Gelir-gider ve tahakkuk-tahsilat bilgilerinin bilgisayar ortamında takibinin yapılması.
 
ZABITA HİZMETLERİ:
 
•İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının verilmesi,
 
•Beldemizin esenlik ve düzenini korumak üzere; dilenci, boyacı, seyyar satıcı gibi yasadışı çalışmalar içerisinde bulunanlarla mücadele edilmesi,
 
•Kaldırım vb. alanlarının işgalinin önlenmesi,
 
•Sağlığa aykırı koşullarda üretim yapan işyerlerinin denetimi ile ilgili hizmetlerinin yürütülmesi,
 
•Belediyemizce düzenlenen her türlü etkinlikte düzenin sağlanması için hazır bulunulması.
 
TEMİZLİK İŞLERİ HİZMETLERİ:
 
    Yasa ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda; günün 24 saati, tatil günleri, resmi ve dini bayramlar dahil İlçemizde bulunan 1 mahalle ve semt pazarı ile mücavir alan sınırları içerisindeki tüm parklar, yeşil alanlar dahil çevresel tüm kirlilikle mücadele edilmesi. 
 
II – AMAÇ VE HEDEFLER
 
A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ:
 
 • Kurumun idari yapısında meydana gelebilecek değişmelerin mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde uyumlu bir şekilde yeniden yapılandırılması, 
 • İlçemiz genelinde yapılacak yatırımların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve yürütülen çalışmalardan etkili ve sağlıklı bir sonuç alabilmek için gerekli donanımın sağlanması, 
 • Güçlü ve sürdürülebilir bir idari mali yapı oluşturarak, Belediye alacaklarının zamanında tahsilini sağlamak, gereksiz ödemelerden kaçınılmasının sağlanması, 
 • Belediye sınırları içerisinde ve mücavir alanlarda gerekli yasal denetimleri yaparak imar planlama çalışmalarının tamamlanmasını sağlamak, 
 • Belediye sınırları ve mücavir alanlar içersinde mevcut olan işyerlerinin gerekli yasal denetimlerini yaparak izinsiz ve ruhsatsız faaliyet gösteren işyerleri ile bozuk ve zamanı geçmiş gıda maddesi satan işyerleri için gerekli cezai müeyyidelerin uygulanmasını sağlamak, 
 • İlçemiz içme suyu şebekesinin, kanalizasyon alt ve üst yapı çalışmalarının tamamlanmasının sağlanması ve bakım onarım isteyen bölümlerinin gerekli düzenlemeler yapılarak kullanıma hazır hale getirilmesini sağlamak, 
 Belediye sınırları içersinde oluşabilecek her türlü yangın, sel basması, tabii afet vb. durumlarda halkımızın mal ve can güvenli için önlemler almak,
 
İdaremiz olarak belirlemiş olduğumuz belli başlı amaç ve hedeflerimizden yukarıda sayılmış olup, Belediyecilik adına bizler adına önem arzetmektedir.
  
B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER:
  
      Belediyemizin temel politikası; ilçe halkımıza hizmet sunmak olmakla birlikte bu uğurda yapılması ne gerekiyorsa imkanlarımız dahilinde hatta imkanlarımızı da zorlayarak gerekli fedakarlığı göstererek yapılacak olan bütün hizmetleri zamanında yerine getirerek halkımızın yapılan hizmetlerden ve sonuçlarından memnun kalmasını sağlamak,  Belediye ve halkımız el ele vererek ilçemiz için çözümü zor gibi görünen sorunların üstesinden beraber gelerek çözüm bulmak temel politikalarımız arasında yer almaktadır.
 
      Önceliğimiz ise; her şeyden önemlisi bu hizmetleri yerine getirirken, çözüm arayışı içindeyken halkımıza karşı kırıcı olmamak, onların da sorunlara getirecek oldukları çözüm önerilerini dinleyerek görüşlerine saygı duymak ve değerlendirmek,  bu çerçevede gelecek nesillere ve diğer ilçe belediyelerine örnek olmak temel önceliğimizdir.
  
III-  FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
 
A- MALİ BİLGİLER:
 
1- BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI:
 
    Belediye meclisimizde görüşülen 2013 Mali Yılı bütçemiz; Belediye Meclisimizin almış olduğu 12.11.2012 tarihli ve 2012/24 sayılı kararı ile 1.390.000,00 TL olarak kabul edilmiş olup, İlçemiz Kaymakamlığı’nın 19.11.2012 tarih ve 517.03–4481 sayılı onaylarından sonra 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 
2013 YILI BÜTÇE GELİRİ GERÇEKLEŞMESİ
 
 

BÜTÇE GELİRİ

BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN (TL)

GERÇEKLEŞEN

 (TL)

VERGİ GELİRLERİ

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

DİĞER GELİRLER

SERMAYE GELİRLERİ

ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR

37.450,00

137.200,00

815.000,00

384.150,00

16.000,00

200,00

36.576,72

150.151,26

623.761,12

244.168,43

0,00

0,00

TOPLAM

1.390.000,00

1.054.657,53

   BELEDİYEMİZİN KULLANDIĞI MALİ KAYNAKLAR:
 
• Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar (İller Bankası payı),
• 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre alınan emlak vergileri
• 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda sayılan gelir kalemleri,
• Mülkiyeti belediyemize ait gayrimenkullerin kira ve satış gelirleri,
• Belediye Meclisi veya Encümeni tarafından miktarı belirlenen hizmet gelirleri,
• Muhtelif kamu kurumlarınca gönderilen paylar
        
İLLER BANKASI TARAFINDAN GÖNDERİLEN BELEDİYE PAYLARI:
 
     2013 yılı içersinde İller Bankası tarafından gönderilen Belediye payları ise aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleşmiştir.
 

AYLAR

TAHAKKUK MİKTARI

GÖNDERİLEN HİSSE

OCAK

22.221,06

13.332,64

ŞUBAT

15.711,25

9.426,75

MART

19.369,42

11.621,66

NİSAN

18.779,75

11.267,84

MAYIS

14.518,75

8.711,24

HAZİRAN

16.424,76

14.782,28

TEMMUZ

20.478,90

18.431,01

AĞUSTOS

18.169,00

16.352,10

EYLÜL

20.144,95

18.130,45

EKİM

19.136,10

11.481,66

KASIM

16.480,97

9.888,58

ARALIK

17.708,83

10.625,30

TOPLAM

219.143,74

154.051,51

 
DENKLEŞTİRME ÖDENEĞİ:  İller Bankası tarafından Mart ve Temmuz aylarında 2 eşit taksitte gönderilmekte olan denkleştirme ödeneği 2013 yılında Belediyemize aşağıdaki şekilde gönderilmiştir.

AYLAR

ÖDENEK MİKTARI

MART

27.505,68

TEMMUZ

27.504,92

TOPLAM

55.010,60

2013 YILI BÜTÇE GİDERİ GERÇEKLEŞMELERİ
 

BÜTÇE GİDERİ

BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN (TL)

GERÇEKLEŞEN (TL)

PERSONEL GİDERİ

S.G.K. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

MAL VE HİZMET ALIMLARI

FAİZ GİDERLERİ

CARİ TRANSFERLER

SERMAYE GİDERLERİ

SERMAYE TRANSFERLERİ

YEDEK ÖDENEKLER

487.100,00

85.600,00

437.200,00

20.000,00

38.300,00

247.300,00

5.000,00

69.500,00

471.120,08

64.039,79

326.437,51

12.286,26

8.293,63

58.787,60

1.403,84

0,00

TOPLAM

1.390.000,00

942.368,71

                      
HARCAMA BİRİMLERİMİZ BAZINDA
2013 YILI BÜTÇE GİDERİ GERÇEKLEŞMESİ
 

HARCAMA BİRİMLERİ

 

BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK

(TL)

 

 

YIL İÇİNDE HARCANAN

(TL)

46.78.07.31 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

46.78.07.32 – MALİ HİZM. MÜDÜRLÜĞÜ

46.78.07.34 – ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

46.78.07.38 – İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

254.000,00

209.500,00

80.000,00

846.500,00

222.748,33

75.925,61

57.371,42

586.323,35

TOPLAM

1.390.000,00

942.368,71

  
2- TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
 
      Yukarıdaki tablolardan da anlaşıldığı üzere; Belediyemizin 2013 mali yılı için öngörülen gider bütçesi 1.390.000,00-TL olup, yıl içerisinde toplam 942.368,71-TL bütçe gideri gerçekleşmiş olduğu, yıl içerisinde birimlerin dönem bası mevcut ödeneklerinden yetmeyeceği tespit edilenlere yedek ödenekten ve kurum içi ödeneklerden toplam 107.906,99-TL’sı ödenek aktarmak suretiyle ödenek eklendiği görülmektedir. 2013 Yılı içerisinde kullanılmasına gerek kalmayan 447.631,29-TL’sı tutarındaki ödenek Belediye Encümeninin 29.01.2014 tarihli ve 2014–02 sayılı kararı ile imha edilmiştir.
 
       Bütçe ile verilen ödeneklerden yıl içersinde 882.177,27-TL’sı Personel ve Cari Harcamalara, 60.191,44-TL’sı da Sermaye Teşkili ve Transfer Harcamalarına olmak üzere toplam 942.368,71-TL harcama yapılmıştır. 2013 Mali yılı gider bütçemizin gerçekleşme oranı ise % 68’dir.
      
       2013 yılı Gelir Bütçesinin 1.390.000,00-TL, Toplam tahsilatın 1.054.657,53-TL ve personel giderlerinin 471.120,08-TL olarak gerçekleştiği, 2013 mali yılı personel giderleri toplamının bütçe gelirine oranlanması sonucu; personel giderlerinin bütçe ile gerçekleşen gelirlerin %45’ine ulaştığı görülmüştür.
       Gelirlerimizin Bütçeye göre gerçekleşme oranı ise %76’dır. Ayrıca İller Bankası tarafından 2013 yılında Belediye hissesi olarak toplam 219.143,74-TL’sı tahakkuk ettirilmiş olup, bu paydan kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarımız sebebiyle toplam 65.092,23-TL’sı tutarında kesinti yapılmış, yapılan kesintilerden sonra kalan 154.051,51-TL hisse belediyemize gönderilmiştir.
 
       02.07.2008 tarihinde kabul edilen, 15.07.2008 tarih ve 26937 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun gereği 2013 yılı Mart ve Temmuz aylarında toplam 55.010,60-TL’sı Denkleştirme Ödeneği gönderilmiştir.
 
       01.01.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasında Belediyenin mali durumunun açıklıkla ve ilgililer için gerçeğe uygun olarak yansıtıldığı görülmektedir. 
 
3- MALİ DENETİM SONUÇLARI:
 
      Gerek Sayıştay Başkanlığı tarafından gerekse de İçişleri Bakanlığı tarafından 2013 yılında yapılan herhangi bir mali denetim bulunmamaktadır.
     
      Belediye Meclisimiz tarafından seçilen Yakup NARTER, Salih ARSLAN ve Salim BİLGÜCÜ’nden oluşan Denetim komisyonumuz 2013 yılında yapmış oldukları 2012 mali yılına ait denetimler sonucunda herhangi bir usulsüzlük olmadığını tespit etmişlerdir.
 
       Ovacık Belediyesi iş ve işlemlerinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25’inci Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22’inci maddesi ile “Belediyelerin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap iş ve işlemlerinin denetimi için“ görevlendirilen Denetim Komisyonu 2012 Mali Yılı çalışmalarını tamamlayarak, yapılan iş ve işlemlerin yasalar çerçevesinde yapıldığı anlaşılmakla! Yasalara aykırı herhangi bir durum tespit edilmemiş olup, komisyon raporunu Meclis Başkanlığına yasal süresi içerisinde sunmuştur. Belediyemiz ayrıca İçişleri Bakanlığı ile Sayıştay Başkanlığı denetimine tabidir. 
                                                                                                 
B - PERFORMANS BİLGİLERİ
 
1- BİRİMLERİN FAALİYET BİLGİLERİ:
 
    Müdürlüklerin 2013 yılı birim faaliyet raporları ayrı ayrı aşağıda sunulmuştur. 
 
YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ
 
I- GENEL BİLGİLER
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
13 Temmuz 2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu hükümlerine uygun olarak iş ve işlemleri yürütmek, ayrıca aşağıda maddeler halinde belirtilen;
 • Meclis İşlemleri 
 • Encümen İşlemleri 
 • Gelen Giden Evrak İşlemleri 
 • Evlendirme İşlemleri 
 • İdare İşlemleri 
 • Personel Özlük Hizmetleri 
 • Maaş Tahakkuk Hizmetleri 
alanlarında hizmet vermek başlıca görevleri arasında yer almaktadır. Bu görevlere 
başlıklar halinde kısaca değinmek gerekirse; 
 
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ 
 
A) MECLİS İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GÖREVLERİ:
 
1- Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gereken işleri yapmak,
 
2- Belediye birimlerinden mevzuata uygun olarak Belediye Meclisinde görüşülüp bir karar alınmak üzere Başkanlık Makamı’ndan havale edilen konuları gündem maddesi olarak emirleri doğrultusunda Belediye Başkanı’nın hazırlayıp Meclis Başkanlığı’na sunmak,
 
3- Belediye Meclisince alınan kararlar yazılı hale getirilerek Belediye Başkanı ve iki kâtip üyeye imzalatmak.
 
4- Belediye Meclisince alınan kararları 7 gün içinde Kaymakamlık Makamına göndermek.
 
5- Belediye Meclisi’nce alınan kararları gerekli mercilerin onayından sonra ilgili birimine iletmek,
 
6- Meclis çalışmalarını düzenleyen tutanak ve karar özetlerini Belediye Başkanı ve iki katip üye tarafından imzalanarak ayrı bir dosyada saklamak, incelemeye hazır bulundurmak,
 
7- Meclis üyelerinin Meclise devamlarını belirlemek üzere Meclis Başkanlığı’nca tutulan devam cetvelini saklamak,
 
8- Meclisin her birleşiminden önce devam cetvelini üyelerin imzasına hazır bulundurmak,
 
9- Meclis üyelerine, ödenecek huzur haklarını çalışma ayını takip eden aybaşında ödenecek şekilde gerekli hazırlık ve çalışmaları yapmak.
 
10- Belediye tarafından hazırlanan Gelir Tarifelerinin ve Yönetmeliklerin Meclis Kararının içinde yazılmasını sağlamak.
 
11- Belediye meclis kararlarından imzalı birer örneklerini sıra numarasına göre dosyalamak ve arşivlemek
 
B) BELEDİYE ENCÜMENİ İLE İLGİLİ GÖREVLERİ:
 
1- Belediye Encümeni gündemini Encümen Üyelerine ve Başkan Yardımcılarına sunmak.
 
2- Belediye Encümeni karar özetleri tutanak defterini tutmak,
 
3- Belediye Encümeni kararlarından imzalı birer örneklerini sıra numarasına göre bir dosyada saklamak,
 
4- Belediye Encümenine sunulan tekliflerin her birine yazılmış olan Encümen Kararı eklenerek ayrı bir dosyada saklanmasını sağlamak.
 
5- Belediye birimlerinin Belediye Başkanı tarafından havale edilen ve Encümenden bir karar alınmak üzere gönderilen konuları gündem maddesi olarak Encümene sunmak, alınan kararları ilgili birimlerine iletmek,
 
6- İvedi hallerde Belediye Başkanı’nın veya Başkan Yardımcısı’nın “İvedi” kaydını koyduğu evrakı gündem dışı olarak o günkü gündeme almak,
 
7- Gündemdeki konuları gündem maddesi olarak kısa ve öz biçimde hazırlamak,
 
8- Gündeme alınan konuları gündemdeki sırasına göre Encümen Karar Defterine yazmak.
 
9- Gündeme alınan konuları gündemdeki sırasına göre Karar Defterine özetlerini yazarak tüm encümen üyelerine imzalatmak.
 
10- Encümen üyelerine Encümen Huzur Haklarını yazarak ilgili birimlere (Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne) ödenmesi yapılmak üzere havale etmek.
 
C) EVLENDİRME MEMURLUĞU İLE İLGİLİ GÖREVLERİ:
 
     İlgili mevzuat çerçevesinde, evlenmek isteyenlerin müracaatlarını kabul etmek, evlenme dosyasını hazırlamak, akdi yapmak, aile cüzdanı düzenleyip vermek, akdin nüfus kütüğüne tescilini sağlamak, evlenme kütük ve dosyalarını düzenli bir şekilde muhafaza etmek,
 
D) İDARE AMİRLİĞİ İLE İLGİLİ GÖREVLERİ:
 
1- Belediyeye ait tüm hizmet binalarının bakım, onarım ve temizliğinin yapılmasını sağlamak,
 
2- Kentte bulunan kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin etkinliklerinde gereksinim duyulan taleplere olanaklar ölçüsünde cevap vermek,
 
3- Belediyeye ait toplantı salonlarının temizliği, organizasyonunu yapmak.
 
E) EVRAK KAYIT, İLAN-YAYIN ARŞİV SERVİSİ İLE İLGİLİ GÖREVLERİ:
 
1- Gelen ve giden evrak defterlerini ayrı ve düzenli olarak tutmak,
 
2- Günlü ve süreli evraka zamanında cevap vermek,
 
3- Yazışmaları, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak yapmak,
 
4- Belediye Başkanlığı’na gelen ve giden evrakın kayıt, dağıtım ve havale yerlerine gönderme, postalama, dosyalama hizmetlerini yürütmek,
 
5- Belediye’ye gelen yazıların ilgili birimlere havalesini sağlamak, Belediye’den çıkan yazıları kaydetmek, ait olduğu birimlere vermek veya adreslerine postalamak,
 
6- Belediye Başkanlığı’na verilen genel nitelikteki teftiş ve denetleme raporlarının topluca sonuçlandırılmasını sağlamak,
 
7- Resmi evrakların elektronik ortama aktarmak ve ilgili birimlere çıkışları yapılarak havale etmek 
 
F) PERSONEL ÖZLÜK HİZMETLERİ İLE İLGİLİ GÖREVLERİ:
 
1- Belediyede ilgili mevzuatın öngördüğü istihdam türlerine göre görev yapan personelin, işe başlama, ayrılma ve emekliliğe kadar geçen sürede gerekli işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 
2- Personelin vizite ile izin işlemlerinin takibini yapmak,
 
3- Personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerinin planlanması ve uygulanmasını sağlamak,
 
4- Personelin diğer özlük ve sosyal hakları ile ilgili yazışma ve işlemleri yürütmek
 
G) MAAŞ TAHAKKUK HİZMETLERİ İLE İLGİLİ GÖREVLERİ:
 
 Personel maaş ve ücretlerinin ödemeye esas olacak şekilde düzenlenmesi işlemlerini yürütmek,
  
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN YETKİLERİ:

             Yazı İşleri Müdürlüğü yönetmelikler çerçevesinde belirtilen ve yukarıda ana başlıkları ile maddeler halinde sayılan ve Belediye Başkanı tarafından kendisine verilen tüm görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa ve ilgili yönetmeliklere dayanarak kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN SORUMLULUKLARI:

             Yazı İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanı tarafından kendisine verilen, yukarıda ana başlıklarıyla maddeler halinde sayılan ve ilgili yasalarda belirtilen görevlerini yerine getirirken gerekli özeni göstermek, söz konusu işlemleri hızlı bir şekilde yapmak ve yürütmekle sorumludur.
 
B- Yazı İşleri Müdürlüğüne Ait Bilgiler
1- Fiziksel Yapı:
            Yazı İşleri Müdürlüğü; Merkez Mahalle Esenler Caddesi No: 4 adresinde ilçe halkımıza hizmet vermekte olan Ovacık Belediyesinin ana hizmet binasında yer almaktadır.
 
2 - Örgüt Yapısı:
Belediye Başkanlığı ana hizmet binasında hizmet vermekte olan Yazı İşleri Müdürlüğü Harcama biriminin örgüt yapısı aşağıdaki şekildedir.
 
 

 

YAZI İŞLERİ

MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCÜMEN- MECLİS

İŞLEMLERİ

 

İDARE

AMİRLİĞİ

 

EVLENDİRME MEMURLUĞU

 

EVRAK – KAYIT İŞLEMLERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İDARİ ARAÇLAR

 

İDARİ BİNA

 

SANTRAL

 
3 – Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar:
        Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nün yararlandığı bilgi kaynakları; Resmi Gazete, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu hükümlerinden oluşmakta olup, kararlarını bu kanunlara gore yazmaktadır. Personellerimizin özlük bilgileri ile personel işlemleri, evlendirme memurluğu işlemleri ve bilgi işlem hizmetleri bu birimimiz tarafından sağlanmaktadır.
        Yazı İşleri Biriminde mecut olan teknolojik kaynaklara değinmek gerekirse;
 • 2 Adet Masaüstü Bilgisayar,
 • 2 Adet Lazer Yazıcı,
 • 1 Adet Nokta Vuruşlu Yazıcı,
 • 1 Adet Çok Fonksiyonlu Faks Makinesi,
 • 2 Adet Telefon,
olmak üzere toplam 8 (SEKİZ) adet teknolojik kaynak yer almaktadır.
 
4 – İnsan Kaynakları:
       2013 yılı itibari ile Yazı İşleri Müdürlüğü Harcama Biriminin insan kaynakları; Belediye Başkanı ve 2 adet memurdan oluşmaktadır.
       Memurlarımız Genel İdare sınıfında yer almaktadır.  Belediye Başkanımız ise 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre memur emeklisidir. Personellerimizin eğitim durumu ise; lise ve ortaokul’dur.
 
5- Sunulan Hizmetler:
 
     Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan belli başlı hizmetler şunlardır:
 
• Belediye Meclis toplantı günlerinin belirlenmesi, usule uygun ilanı ve gündemin meclis üyelerine tebliği ile toplantıda görüşülen gündem konularının bant kaydı, görüşme tutanak ve alınan kararların yazılması,
 
• Belediye Encümen toplantılarının gündemi ve gündem uyarınca karara bağlanan konuların kararlarının yazım ve gereği için ilgili Müdürlüklere gönderilmesi,
 
• Evlilik için Belediyemize başvuruda bulunan çiftlerin Türk Medeni Kanununa uygun Evlendirme iş ve işlemlerinin yapılması,
 
• Kurumlardan gelen giden tüm evrakların kaydının tutulması ve dağıtım is ve işlemlerinin yapılması,
 
• 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca Belediye ihaleleri yapmak, görevli encümen adına ihale dosyalarının hazırlanması, Resmi Gazetede Basın ilan Kurumu ve mahalli basında ihale ilanına ait işlemlerin yapılması,
 
• Belediye Meclis toplantı salonunu günlerinde hizmet içi eğitim toplantılarına hazır hale getirilmesi.
 
  II- AMAÇ VE HEDEFLER
Yazı İşleri Müdürlüğü olarak belirlemiş olduğumuz belli başlı amaç ve hedeflerimizi belirtmek gerekirse;
 • İdari işlemlerin yani Meclis ve encümen toplantılarının, bu toplantılara ait tutanakların, kararların,
 • Evlendirme ile ilgili işlemlerin,
 • Gelen – Giden evrak kayıt, zimmet ve posta işlemlerinin,
 • Düzenlenmesi gereken, istenildiğinde ilgili kurum ve kuruluşlara zamanında gönderilmesi gereken bilgilerin, formların vb. yasal mevzuata uygun olarak düzenlenen iş akışlarının, zamanında yapılması ve bunun neticesinde doğru ve güvenilir sonucun alınmasını sağlamak,
              Yazı İşleri Müdürlüğü olarak belirlemiş olduğumuz amaç ve hedeflerimiz arasında yer almaktadır.
 
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER:
 
A- MALİ BİLGİLER:
    
      Ovacık Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 2013 Yılı mali bilgileri ile ilgili olarak;
        Aşağıda belirtilen tablodan da anlaşıldığı üzere; 2013 Mali Yılı Bütçe çalışmaları sırasında 254.000,00-TL’sı ödenek verilmiş olup, yıl içersinde ödeneği yeterli gelmeyen harcama tertiplerine ödenek fazlası olan tertiplerden 18.100,00-TL tutarında ödenek aktarımı yapılmıştır. Bu ödeneklerden 222.748,33-TL’sı ödenek harcanmış olup, geriye kalan 31.251,67-TL’sı ödenek ise 29.01.2014 tarihli ve 2014–02 sayılı Encümen kararı gereği imha edilmiştir.
 
2013 YILI BÜTÇE GİDERİ GERÇEKLEŞMELERİ
 

BÜTÇE GİDERİ

BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN (TL)

GERÇEKLEŞEN (TL)

PERSONEL GİDERİ

S.G.K. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

MAL VE HİZMET ALIMLARI

143.700,00

14.000,00

96.300,00

151.422,73

11.402,84

59.922,76

TOPLAM

254.000,00

222.748,33

 
B- DİĞER BİLGİLER:
 
Yazı İşleri Müdürlüğü olarak 2013 yılı içerisinde:
 
858 Adet Gelen Evrak
 
844 Adet Giden Evrak
 
—   18 Adet Dilekçe
 
Evrak kayıt numarası verilmiştir.
 
Yine 2013 yılında;
 
— 22 Adet Meclis Kararı
 
— 13 Adet Encümen Kararı
 
alınmıştır. 
 
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
 
I- GENEL BİLGİLER
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
 
13 Temmuz 2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10 Mart 2006 tarihinde yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile diğer kanun ve yönetmelikler çerçevesinde kendisine verilen sorumluluklar ile görev ve mevzuata uygun olarak yapılmasından dolayı yetkili olup, Belediye Başkanına karşı sorumludur. Aşağıda maddeler halinde belirtilen;
 • Stratejik Yönetim ve Performans Yönetimi
 • Bütçe, 
 • Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama 
 • Ön Mali Kontrol 
 • Gelir Tahakkuk ve Tahsilat 
alanlarında hizmet vermektedir. Mali Hizmetler Müdürlüğünün yukarıda maddeler halinde sayılan
 
görev ve yetkilerine kısaca değinmek gerekirse;
 
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ 
 • İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. 
 • İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 
 • İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. 
 • Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. 
 • Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak. 
 • İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. 
 • Muhasebe hizmetlerini yürütmek. 
 • Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. 
 • İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek. 
 • İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. 
 • Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. 
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN SORUMLULUKLARI
 • Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından,           
 • Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve para ile ifade edilen değerler ile bunlarda meydana gelebilen kayıtlarından,          
 • Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarından ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden,           
 • Yetersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde geri verilecek tutarın düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmasından,           
 • Ödemelerin ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırasında göz önünde bulundurularak muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmasından,  
 •                                                         
 • Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesabı devralırken göstermediği noksanlardan,                                        
 • Muhasebe şefi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerinin ilgili mevzuatına göre kontrol etmekten,                                                                
 • Yetkili mercilere hesap vermekten sorumludurlar. 
B- MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNE AİT BİLGİLER

1- Fiziksel Yapı: Mali Hizmetler Müdürlüğü; Merkez Mahalle Esenler Caddesi No: 4 adresinde ilçe halkımıza hizmet vermekte olan Ovacık Belediyesinin ana hizmet binasına bağlı ek binada yer almaktadır.
2 - Örgüt Yapısı:
Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama birimi Belediyemiz ana hizmet binasında yer almaktab olup, Harcama biriminin teşkilat yapısı; Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Emlak servisi şeklinde oluşturulmuş olup, ayrıca bu teşkilat yapısı aşağıda tablo halinde de gösterilmiştir. 
 3 – Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar:
        Mali Hizmetler Müdürlüğü; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10 Mart 2006 tarihinde yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Resmi Gazete ve diğer hali hazırda bulunan mevzuat hükümlerine ait bilgi kaynaklarından yararlanmakta ve takip etmekte olup, e-Devlet uygulamaları birimimiz tarafından yasal süresi içersinde internet ortamında gönderilmektedir.
        Mali Hizmetler Müdürlüğü Biriminde mecut olan teknolojik kaynaklara değinmek gerekirse;
 • 1 Adet Muhasebe Programı ve Kent Bilgi Sisteminin yer aldığı Masaüstü Bilgisayar,
 • 2 Adet Masa Üstü Bilgisayar
 • 2 Adet Lazer Yazıcı,
 • 1 Adet Nokta Vuruşlu Yazıcı,
 • 1 Adet Tarayıcı
 • 2 Adet Telefon,
olmak üzere toplam 9 (DOKUZ) adet teknolojik kaynak yer almaktadır.
4 – İnsan Kaynakları:
        Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Biriminde 2013 yılı itibariyle çalışan personel olarak 1 adet tahsildar bulunmaktadır. Çalışan personelimiz Genel İdare sınıfında yer almaktadır. Ayrıca tahsili muhasebe olan 1 adet işçimizde Mali Hizmetler Müdürlüğünde muhasebe işlemlerinin yürütülmesini sağlamaktadır. 
 
5- Sunulan Hizmetler:
 
     Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından sunulan belli başlı hizmetler şunlardır:
 
• İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
 
• İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
 
• Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
 
• Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,
 
• İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
 
• Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,
 
• İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,
 
• Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
 
• Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,
 
• İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında yapılacak çalışmalara katkıda bulunmak,
 
• Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
 
• İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlanması ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunun izlenmesi ve değerlendirilmesi,
 
• Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programının hazırlanması ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesinin sağlanması,
 
• Bütçe kayıtlarının tutulması, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve bütçe kesin hesabı ve kesin hesap ile ilgili mali istatistiklerin hazırlanması,
 
• İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali is ve işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması,
 
• İlgili dönemlere ait (yılsonu ve dönem bası) işlemlerinin yapılması,
 
• Faaliyet dönemi içerisinde belediye tarafından yapılan hakediş ve diğer giderlere ait ödemelerin gerçekleşmesi,
 
• Teminat mektuplarının kabulü ve iadesinin hazırlanması,
 
• Tahsildar makbuzlarının bilgisayar ortamında kayıtlarının yapılması,
 
• İcra Daireleri, vergi daireleri ve mahkemelerdeki tellaliye işlemlerinin yapılması,
 
• 5510 Sayılı yasa kapsamındaki 4-a ve 4-c kapsamında çalışanların bütün işlemlerin yasaya uygun şekilde yapılması ve takip edilmesi,
 
• Belediye Başkanının maaşı, meclis ve encümen üyelerine oturum başı ödenmesi gereken özlük haklarının hazırlanıp ödenmesi,
 
• Bordrolu çalışanların her ayın 15’inde ödenmek üzere maaşları, 6772 sayılı yasayla işçilere ödenen 52 günlük ilave tediyeleri, toplu sözleşme ile verilen ramazan ve kurban bayramı ikramiyelerinin ödenmesi,
 
• Emeklilik hakkını kazanmış olan personellerin evraklarının manuel hazırlanması,
 
• Maaş ve mesai puantajlarının kontrol edilip bilgisayar ortamında hazırlanıp, dökümlerinin çıkarılması ve arşivlenmesi,
 
• Sosyal yardımların (çocuk yardımı, aile yardımı, doğum yardımı, evlenme yardımı, tabi afet yardımı, giyim yardımı, ölüm yardımı vb.) hazırlanıp ödeme emri halinde Bütçe ve Muhasebe servislerine gönderilmesi,
 
• Müdürlüğümüze gelen yazışma evraklarının incelenerek, ilgili kurumlara (icra Müdürlükleri, SSK, Sendikala, vb.) bilgi aktarılması ve gereken işlemlerin yapılması,
 
• Gelir-gider ve tahakkuk-tahsilat bilgilerinin bilgisayar ortamında takibinin yapılması.
 
  II- AMAÇ VE HEDEFLER
        Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak belirlemiş olduğumuz belli başlı amaç ve hedeflerimizi belirtmek gerekirse;
 • Belediyemiz Mali Hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuattaki kanunlarla verilen görev ve sorumluluklar çerçevesinde yürütmek,
 • Belediyemiz Mali Hizmetlerinde; Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe sisteminin getirmiş olduğu değişikliklerin zamanında ve yerinde uygulamasının yapılması sağlanarak gerek Harcama Yetkilisine ve Belediyemiz karar organlarına gerekse de ilgili mercilere doğru ve eksiksiz bir şekilde zamanında sunumunu yapmak,
 • Geçmiş yıllarda yaşanan hesap hatalarını olması gereken şekilde düzeltmeye çalışarak etkili ve sağlıklı bir çalışma sistemi oluşturmak ve bu yönde yapılacak olan ödeme, tahsilat vb. mali işlemlerde gerekli hassasiyeti göstermek,
 • Belediyemizin gerek yıl içerisinde olsun ve gerekse de daha önceki yıllardan gelen alacaklarımızın takibinin yapılmasına gerekli özeni göstermek,
 • Belediyemiz gelirlerinin artırılması için yapılması gereken neyse onlara öncelik vermek, gereksiz ödeme ve giderlere sebebiyet vermekten kaçınmak,
  yer almaktadır.  
 
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER:
 
      A- MALİ BİLGİLER:
    
      Ovacık Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 2013 Yılı mali bilgileri ile ilgili olarak, aşağıda tablo halinde gösterilen Bütçe giderleri; gerek bütçe yılı olan 2013 yılı gerekse de bütçe dönemini izleyen 2014–2015 yıllarına ait bütçe çalışmaları sırasında düşünülerek bütçeye konan ödenek miktarlarını göstermek üzere düzenlemiş olup, bilgilerinize sunulmuştur.
 
2013 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ BİLGİLERİ
 

Ekonomik Kod (1.Düzey)

 

2013

 

 

2014

 

2015

PERSONEL GİDERLERİ

 

33.200,00

 

34.860,00

 

36.605,00

 

SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

 

8.000,00

 

8.400,00

 

8.821,00

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

 

27.400,00

 

28.770,00

 

30.206,00

 

 

FAİZ GİDERLERİ

 

              

       20.000,00

              

       21.000,00

              

       22.050,00

 

CARİ TRANSFERLER

 

 

38.300,00

 

40.215,00

 

42.225,00

 

SERMAYE GİDERLERİ

 

 

8.100,00

 

8.505,00

 

8.930,00

 

SERMAYE TRANSFERLERİ

 

              

        5.000,00

              

        5.250,00

              

        5.513,00

 

YEDEK ÖDENEKLER

 

 

69.500,00

 

72.995,00

 

76.624,00

 

GENEL TOPLAM

 

209.500,00

 

219.975,00

 

230.974,00

 

 
  
2013 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ BİLGİLERİ
 

Ekonomik Kod (1.Düzey)

 

2013

 

 

2014

 

2015

VERGİ GELİRLERİ

 

37.450,00

 

39.323,00

 

41.286,00

 

TEŞEBBÜS VE MİLKİYET GELİRLERİ

 

137.200,00

 

144.060,00

 

151.262,00

 

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

 

815.000,00

 

855.750,00

 

898.540,00

 

 

DİĞER GELİRLER

 

 

384.150,00

 

403.357,00

 

423.530,00

 

 

SERMAYE GELİRLERİ

 

 

16.000,00

 

16.800,00

 

17.463,00

 

 

ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR

 

 

200,00

 

210,00

 

220,00

 

 

GENEL TOPLAM

 

1.390.000,00

 

1.459.500,00

 

1.532.481,00

 

         
 
   — Belediyemizin; 2013 yılı Bütçesi Belediye Meclisinin almış olduğu 12.11.2012 tarih ve 2012/24 sayılı kararı ile 1.390.000,00 TL olarak kabul edilmiş olup, 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 31.12.2013 tarihi itibariyle oluşan mali tabloya göre;
 
Gelir :   1.054.657,53-TL - Bütçeye göre oranı % 76
 
Gider :     942.368,71-TL - Bütçeye göre oranı % 68 şeklinde gerçekleşmiştir.
 
     Gider bütçesinin kullanılmayan 447.631,29-TL’lik kısmı Belediye Encümeninin almış olduğu 29.01.2014 tarihli ve 2014–02 sayılı kararı doğrultusunda imha edilmiştir.
  
     —Yıl içersinde ödeneği yetmeyen harcama kalemlerine bütçenin kendi kalemleri içinde ve yedek ödenekten olmak üzere toplam 107.906,99-TL tutarında ödenek aktarması yapılmıştır
 
     Yıl içersinde 1.055.713,46-TL’sı tahsilat gerçekleşmiş olup, yapılan Bütçe geliri tahsilatlarından 1.055,93-TL’sı tutarında Red ve İade yapılmış olup, Belediyenin 2013 yılı net tahsilatı 1.054.657,53-TL olarak gerçekleşmiştir.
 
    Tahsili yapılamayan Belediye Gelirlerinin 47.064,16-TL’lik kısmı 2014 yılında tahsil edilmek üzere takipli alacak konumuna gelmiştir.
   
     2013 yılı içerisinde maddi imkansızlıklar neticesinde ilgililerine ödenemeyerek Bütçe Emaneti hesabına alınan borçlar 81.398,59-TL’sı olup, geçmiş yıllar borçları da dahil olmak üzere 2014 Mali yılında ödenmek üzere 2013 yılı sonu itibariyle devreden toplam Bütçe Emaneti hesabı borç miktarı 148.283,38-TL’sı olarak gerçekleşmiştir.
 
     2013 Mali yılı Emanet hesaplarda yer alan ve Kurumun nakit sıkıntısı sebebiyle Kamu kurum ve kuruluşlarına (SGK, Maliye, Birlikler, Sendikalar vb.) ile Belediyemiz personeline, Meclis ve Encümen üyelerimize olan borçlar ise 639.889,71-TL’sı olarak gerçekleşmiştir.
 
      — 2013 Yılında İller Bankasınca gönderilen hisse miktarı; 219.143,74-TL olarak tahakkuk ettirilmiş, kesintiler yapıldıktan sonra kalan 154.051,51-TL Belediye hissesinin düzenli olarak hesabımıza havalesi yapılmıştır. İller Bankası Belediye payları tüm Belediyelerin olduğu gibi bizimde en önemli gelirlerimizden biridir.
 
      —  2013 yılında da İller Bankası tarafından 5779 Sayılı Kanun gereği Mart ayında 27.505,68-TL’sı ve Temmuz ayında da 27.504,92-TL’sı olmak üzere toplam 55.010,60-TL’sı tutarında Denkleştirme Ödeneği Belediyemize gönderilmiştir.
 
B- DİĞER BİLGİLER:
 
Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak 2013 yılı içerisinde:
 
— Gelen Evrak Sayısı: 143
 
— Giden Evrak Sayısı: 278
 
— Dilekçe: 33
 
olarak gerçekleşmiştir.
 
       Ayrıca Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak harcamaların hak sahiplerine yapılmasında yasal olanları saptamak, her türlü vergi, harç ve çeşitli gelirlerin tahakkuk ve tahsilat işlemlerini yürütmek, yıllık bütçe işlemleri, gelir ve gider işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ile yıl sonu bütçe kesin hesaplarının çıkarılarak yönetim dönemi hesap cetvelleri ve taşınır kesin hesabı ile Sayıştay Başkanlığı’na gönderilmesi, Belediyemiz tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/d maddesi gereğince yapılan alımları, alımın yapıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar Kamu İhale Kurumuna bildirmek, aylık mali verilerin Muhasebat Genel Müdürlüğünün Kamu Hesapları Bilgi Sistemine (KBS) zamanında ve internet ortamında girilmesini sağlamak için gerekli özveriyi ve hassasiyeti göstermekteyiz.                                                                                     
 
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
                                                                               
I- GENEL BİLGİLER
A- Yetki, Görev Ve Sorumluluklar:
            13 Temmuz 2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 51’inci maddesinde Zabıtanın görev ve yetkileri şu şekilde belirtilmiştir:
 
 • Belediye zabıtası beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular. 
 • Görevini yaparken zabıtaya karşı gelenler, kolluk kuvvetlerine karşı gelenler gibi cezalandırılır.  
 • Belediye zabıta teşkilâtının çalışma usûl ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme,  meslekten çıkarılma,  giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile zabıta teşkilâtında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkakarılacak yönetmelikle düzenlenir. 
 • Belediye, bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir.
 
           Ayrıca Zabıta Müdürlüğü birimi aşağıda maddeler halinde belirtilen;
 
 • İş Yeri Ruhsat 
 • Çevre ve Denetim 
 • Kent Düzeni 
 • Trafik 
 • Sağlık 
Alanlarında da hizmet vermektedir. Bu görev ve sorumluluklara değinmek gerekirse;
 
A) BELDENİN DÜZENİ VE ESENLİĞİ İLE İLGİLİ GÖREVLERİ;
 
1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
 
2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.
 
3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,
 
4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.
 
5) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak.
 
6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.
 
7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.
 
8) 2.1.1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.
 
9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.
 
10) 28.4.1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.
 
11) 25.4.2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31.7.2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.
 
12) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.
 
13) 26.5.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.
 
14) 15.5.1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.
 
15) 11.1.1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.
 
16) 14.6.1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14.7.2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.
 
17) 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.
 
18) 13.3.2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.
 
19) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.
 
20) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.
 
B) İMAR İLE İLGİLİ GÖREVLERİ;
 
1) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.
 
2) 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.
 
3) 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.
 
4) 21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.
 
C) SAĞLIK İLE İLGİLİ GÖREVLERİ;
 
1) 24.4.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27.5.2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.
 
2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.
 
3) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.
 
4) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.
 
5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.
 
6) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.
 
7) 9.8.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
 
8) 8.5.1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.
 
9) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.
 
10) 24.6.2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.
 
11) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.
 
D) TRAFİKLE İLGİLİ GÖREVLERİ;
 
1) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.
 
2) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek.
 
3) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.
 
4) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek,
 
5) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.
 
6) Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.
 
7) Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek. 
 
E) YARDIM GÖREVLERİ;
 
1) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.
 
2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
 
3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.
 
B- ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNE AİT BİLGİLER
1- Fiziksel Yapı:
     Zabıta Müdürlüğü; Merkez Mahalle Esenler Caddesi No: 4 adresinde ilçe halkımıza hizmet vermekte olan Ovacık Belediyesinin ana hizmet binasında yer almaktadır.
 
2 - Örgüt Yapısı:
       Belediye Başkanlığı ana hizmet binasında hizmet vermekte olan Zabıta Müdürlüğü Harcama biriminin örgüt yapısı aşağıdaki şekildedir.
 

 

ZABITA

MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUHSAT

İŞLEMLERİ

 

DENETİM

İŞLEMLERİ

 

 

TRAFİK

 

 

ÇEVRE

 
3 – Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar:
       Zabıta Müdürlüğü Harcama biriminde kullanılan bilgi ve teknolojik anlamda herhangi kaynak olmadığından bu birimden gönderilmesi gerekli olan her türlü evrak, bilgi ve belge diğer birimlerdeki mevcut olan teknolojik kaynaklardan sağlanmaktadır.
4 – İnsan Kaynakları:
        Zabıta Müdürlüğü Harcama Biriminde çalışan personel olarak 1 adet Zabıta Memuru bulunmaktadır. Bu birimdeki personel genel İdare sınıfında yer almaktadır.
 
5- Sunulan Hizmetler:
 
Zabıta Müdürlüğü tarafından sunulan belli başlı hizmetler şunlardır:
 
•İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının verilmesi,
 
•Beldemizin esenlik ve düzenini korumak üzere; dilenci, boyacı, seyyar satıcı gibi yasadışı çalışmalar içerisinde bulunanlarla mücadele edilmesi,
 
•Kaldırım vb. alanlarının işgalinin önlenmesi,
 
•Sağlığa aykırı koşullarda üretim yapan işyerlerinin denetimi ile ilgili hizmetlerinin yürütülmesi,
 
•Belediyemizce düzenlenen her türlü etkinlikte düzenin sağlanması için hazır bulunulması.
 
II- AMAÇ VE HEDEFLER
Zabıta Müdürlüğü olarak belirlemiş olduğumuz belli başlı amaç ve hedeflerimizi belirtmek gerekirse;
 • İlçemizde oluşabilecek Belediye suçlarının önlenmesi için gerekli tedbirleri almak,
 • İlçemizde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması,
 • Belediye meclisinin almış olduğu ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi zorunluluk arz eden kararların uygulanması, emir ve yasaklara uyulması, uymayanlar hakkında ise mevzuatta belirtilen cezai yaptırımların uygulanması,
 • İlçemizde vatandaşlarımızın güvenliğini tehlikeye düşürecek durumların önceden tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması
 • Ayrıca ilçemize gelecek olan misafirlerimize her konuda gerekli ilginin ve yardımın gösterilerek memnun kalmalarını sağlamak,
                Zabıta Müdürlüğü olarak belirlemiş olduğumuz amaç ve hedeflerin başında yer almaktadır.
 
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER:
 
A-   MALİ BİLGİLER:
 
           Zabıta Müdürlüğü’nün 2013 Yılı mali bilgileri ile ilgili olarak,
 
            Aşağıda belirtilen tablodan da anlaşıldığı üzere; 2013 yılı Bütçe çalışmaları sırasında Zabıta Müdürlüğüne 80.000,00-TL’sı ödenek verilmiş olup, yıl içerisinde ödeneği fazla olan harcama tertiplerinden ödeneği yetmeyen harcama tertiplerine 2.285,00-TL’sı tutarında ödenek aktarması yapılmış olup, bu ödeneklerden 57.371,42-TL’sı ödenek harcanmış olup, geriye kalan 22.628,58-TL’sı ödenek ise 29.01.2014 tarih ve 2014–02 sayılı Encümen kararı gereği imha edilmiştir.
 
2013 YILI BÜTÇE GİDERİ GERÇEKLEŞMELERİ
 

BÜTÇE GİDERİ

BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN (TL)

GERÇEKLEŞEN (TL)

PERSONEL GİDERİ

S.G.K. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

MAL VE HİZMET ALIMLARI

SERMAYE GİDERLERİ

32.100,00

8.000,00

39.400,00

500,00

34.385,00

5.391,78

17.594,64

0,00

TOPLAM

80.000,00

57.371,42

 
B- DİĞER BİLGİLER:
 
Zabıta Müdürlüğü olarak 2013 yılı içerisinde:
 
283 Adet Gelen Evrak,
 
171 Adet Giden Evrak,
 
4 Adet Dilekçe,
 
Evrak kayıt numarası verilmiştir. 
  
2013 Yılı Denetim Faaliyetleri:
 
     İlçemizde mevcut olan 15 esnafımızın gerek Karabük Tarım İl Müdürlüğünden gelen memur arkadaşlarla birlikte gerekse de periyodik zamanlarda denetimleri yapılmış olup, halkımızın sağlığına zararlı olan, son kullanma tarihi geçen ve bozuk olan gıda maddelerinin imha edilmesi sağlanmıştır.
 
     Ayrıca, ilçemizde çalışan ve emekli kesimin maaş günlerinde ilçemize gelerek alış veriş yapan Pazarcı esnafların da denetimleri muntazaman yapılmış ve herhangi bir üzücü olaya sebebiyet verilmesi engellenerek ilçe halkımıza ve pazarcı esnafımıza ilçemizde rahat, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde alış veriş yapma imkânı sağlanmıştır. 
 
İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 
I- GENEL BİLGİLER
A- Yetki, Görev Ve Sorumluluklar:
Belediyemiz imar işleri müdürlüğü kanunla verilen görev ve yetkiler çerçevesinde adil, hızlı ve kaliteli bir şekilde yapım, ulaşım ve altyapı hizmetleri sunar. Bu sebeple aşağıda maddeler halinde belirtilen;
 • Yol Yapım, Onarım ve Bakım 
 • Bina Yapım, Onarım ve Bakım 
 • İmar ve Şehircilik 
 • Ruhsat 
 • Denetim 
alanlarında hizmet vermektedir. Bu görev ve sorumluluklara değinmek gerekirse;
 
1- Yol, kaldırım bakım, onarım ve yapımları ile kent düzenlemesine yönelik inşaat işlerini projelendirmek, fizibilite ve maliyet analizlerini yapmak,
 
2- İmar Planına uygun açılacak yeni yolların proje, keşif ve ön hazırlıklarını yapmak. Kamulaştırmalar için İmar Müdürlüğüne bilgi vermek,
 
3- Müdürlük sorumluluğundaki tüm konularda ihale dosyası hazırlamak ve süreci tamamlamak,
 
4- Müteahhit firmalara yaptırılan işlerin kontrolörlüğünü yapmak ve hak ediş cetvellerini hazırlamak,
 
5- Proje uygulamalarında asfalt, beton, parke vb. yapım işlerini gerçekleştirmek,
 
6- Belediyeye ait hizmet binaları, sosyal tesisler ve mevcut yapıların tamirat, tadilat ve yenilenmesi çalışmalarını yapmak,
 
7- Çalışmalarda kullanılacak beton, asfalt, kum, çakıl vb. hammadde temini yapmak,
 
8- Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki taşınmazların imar ve planlama işlemlerini yapmak, uygulamak, gerekli izinleri vermek ve denetlemek,
 
9- Belediye Meclisine havale edilen imar planı değişiklik ve önerilerine ilişkin gerekli çalışmaları yapmak ve İmar Komisyonu çalışmalarına katılmak, bu önerileri Belediye Meclisine sunmak,
 
10- Onaylı İmar planlarına uygun olarak, imar durum belgesi düzenlemek,
 
11- Gerektiğinde kadastral düzenlemeleri yapmak, yapılanları kontrol etmek ve encümene sunmak,
 
12- Yapılaşma koşullarına, kanun ve yönetmeliklere göre inşaatlara inşaat ruhsatı vermek,
 
13- İnşaatı tamamlanan yapılara oturma izni (iskân ruhsatı) vermek,
 
14- Her türlü inşaat faaliyetini denetlemek, ruhsatsız ya da ruhsat ve eklerin aykırı yapılan yapılara ilişkin kanun ve yönetmeliklere uygun olarak işlem tesis etmek,
 
15- Gerektiğinde Belediyeye ait taşınmazlarda proje üretmek,
 
16- Mevcut numarataj bilgilerini tutmak, güncellemek ve arşivlemek.
 
B- İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT BİLGİLER
1- Fiziksel Yapı:
    İmar İşleri Müdürlüğü; Merkez Mahalle Esenler Caddesi No: 4 adresinde ilçe halkımıza hizmet vermekte olan Ovacık Belediyesinin ana hizmet binasında yer almaktadır.
 
2 - Örgüt Yapısı:
       Belediye Başkanlığı ana hizmet binasında hizmet vermekte olan İmar İşleri Müdürlüğü Harcama biriminin örgüt yapısı aşağıdaki şekildedir. 
  
 

 

İMAR İŞLERİ

MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

 

 

 

 

İMAR VE FEN İŞLEMLERİ

SERVİSİ

 

 

TEMİZLİK

İŞLEMLERİ

SERVİSİ

 
3 – Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar:
       İmar İşleri Müdürlüğü Harcama biriminde bilgi kaynağı olarak Resmi Gazete ve hali hazırda bulunan kanun, yönetmelik ve mevzuat günlük olarak takip edilmekte, değişen mevzuat hükümleri uygulanmaya çalışılmaktadır.
      İmar İşleri biriminde mevcut olan teknolojik kaynaklardan ise;
 • 1 Adet Masaüstü Bilgisayar,
 • 1 Adet Lazer Yazıcı,
 • 1 Adet Fotokopi Makinesi,
 • 1 Adet Telefon,
olmak üzere toplam 4 (DÖRT) adettir.
 
4 – İnsan Kaynakları:
31.12.2013 tarihi itibariyle harcama birimimizde görev yapan mevcut personel sayımız 5 olarak gerçekleşmiştir.
         * İşçilerimizden 1 tanesinin Üniversite mezunu ve tahsilinin de muhasebe olması sebebiyle Mali Hizmetler Müdürlüğü biriminde çalışarak Belediyemizin muhasebe işlemlerinin yürümesini sağlamaktadır. Diğer bir işçimiz Belediyemizin her türlü altyapı ve çevre düzenlemesi ile ilgili ihaleli işleri yürütmekte olup, gerekli yazışma işlemlerini yaparak Belediyemiz açısından sıkıntılara mahal vermemeye çalışmaktadır.
          * Bir diğer işçimiz ise Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde santral odasında durmakta olup, telefonlara bakmakta, gelen-giden ve posta evrak işlemleri görevlerini yaparak evrak işlemlerinin ve belediye hizmetlerimizin yürümesine yardımcı olmaktadır.
          * Diğer işçilerimiz ise İlçemizin temizlik, kanalizasyon ve yol işlerinde çalışmaktadır.
 5- Sunulan Hizmetler:

     İmar İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan belli başlı hizmetler şunlardır: 
 
FEN VE İMAR İŞLERİ HİZMETLERİ:
 
• Hasar gören yolların onarımı,
 
• İmar planında belirlenen sosyal ve teknik altyapı alanlarının tesviyesi,
 
• Köprü, menfez, büz ve kanal açımları,
 
• Bordür ve kilitli parke taşı kaplama,
 
• Birimlerimize yönelik her türlü yapım, onarım, boya çalışmaları ve ağaç islerinin yapılması
 
• İç ve dış yazışmaların yapılması, (şikayet, dilekçe, bilgilendirme v.b.)
 
• İnşaat ruhsatı verilmesi,
 
• İskân ruhsatı verilmesi,
 
• Ruhsatlı yapıların denetiminin yapılması,
 
• Ruhsatsız yapıların ve gecekonduların denetiminin yapılması,
 
• ADNK Numarataj işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 
hizmetlerini vermektedir.
 
II- AMAÇ VE HEDEFLER
İmar İşleri Müdürlüğü olarak belirlemiş olduğumuz belli başlı amaç ve hedeflerimizi belirtmek gerekirse;
İmar İşleri Müdürlüğü olarak ilçemizin küçük ve şirin bir ilçe olması sebebiyle;
 • Elimizdeki mevcut imkânlar içerisinde ilçemizde kış döneminde yağışların fazla olması bunun neticesinde yağmur sularının içme sularına karışmasının önlenerek vatandaşlarımıza daha temiz ve sağlıklı içme suyu olanağı sağlamak,
 • İlçemizdeki mevcut olan altyapı ve üst yapı çalışmalarının bakım onarım isteyen kısımlarına müdahale edilmesi,
 • Kanalizasyon çalışmalarının yapılması,
 • İlçemizde göze hoş gelmeyen ve şehircilik anlayışına uymayan yerlerin güzelleştirilmesinin sağlanması,
 • İnşaatı tamamlanan yapılara oturma izinlerinin (iskan ruhsatlarının) verilmesi,
 • Kaçak yapılara ait denetimlerin yapılarak kanunlara aykırı olanlara gerekli cezai işlemlerin yapılması,
 • İlçemizdeki yol kenarları cadde ve sokak temizliğini yapmak,
 • İlçemiz sınırları ve mücavir alanlarda meydana gelebilecek atık miktarlarını en aza indirmek
 öncelikli amaç ve hedeflerimiz arasında yer almaktadır.
  
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER:
 
A- MALİ BİLGİLER:
    
      Ovacık Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü’nün 2013 Yılı mali bilgileri ile ilgili olarak,
       Aşağıda belirtilen tablodan da anlaşıldığı üzere; 2013 yılı bütçe görüşmeleri sırasında birimimize 846.500,00-TL’sı ödenek verilmiş olup yıl içinde ödeneği yetmeyen harcama tertiplerine ödenek fazlası olan harcama tertiplerinden 53.387,60-TL ve yedek ödenek tertibinden 25.000,00-TL’sı ödenek aktarımı yapılmış olup, toplamda 586.323,35-TL tutarında harcama yapılmıştır. Geriye kalan 285.176,65-TL’sı ödenek 29.01.2014 tarih ve 2014–02 sayılı Encümen kararı ile imha edilmiştir.
  
2013 YILI BÜTÇE GİDERİ GERÇEKLEŞMELERİ
 

BÜTÇE GİDERİ

BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN (TL)

AKTARMA

KULLANILAN

ÖDENEK

MİKTARI

İMHA EDİLEN ÖDENEK

 

 

EKLENEN

DÜŞÜLEN

 

PERSONEL GİDERİ

S.G.K. DEVLET PRİMİ GİDERİ

MAL VE HİZMET ALIMLARI

SERMAYE GİDERLERİ

278.100,00

55.600,00

274.100,00

238.700,00

0,00

0,00

25.000,00

53.387,60

0,00

0,00

0,00

53.387,60

251.977,96

41.929,93

233.627,86

58.787,60

26.122,04

13.670,07

65.472,14

179.912,40

 

TOPLAM

846.500,00

78.387,60

53.387,60

586.323,35

285.176,65

 

 

 
B- DİĞER BİLGİLER:
 
İmar İşleri Müdürlüğü olarak 2013 yılı içerisinde:
 
— Gelen Evrak Sayısı: 193 Adet
 
— Giden Evrak Sayısı: 122 Adet
 
— Dilekçe: 6 Adet
 
Olarak gerçekleşmiştir.
   
Ayrıca 2013 yılında İmar İşleri birimimiz tarafından yapılan faaliyetlerimizi sırlamak gerekirse;
 
     — İŞKUR’un tüm Türkiye genelinde başlattığı Toplum Yararına Çalışma Programı (T.Y.Ç.P.) kapsamında hazırlanan Kamusal Altyapının Çevre Temizliği projesi ile ilgili olarak Belediyemiz ile İŞKUR arasında bağıtlanan 2013/14 sayılı sözleşme gereği; ilçemizde yaşayan işsiz gençlerimizden 5 kişiye bu proje kapsamında Belediyemizde 10.10.2013 – 30.06.2014 tarihleri arasında 8 ay gibi bir süre zarfında çalışma imkanı sağlanmıştır.
 
    — 2012 yılı sonu itibariyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gönderilen ve 2013 yılı içinde Kültür ve Turizm Karabük İl Müdürlüğü tarafından Belediyemiz Altyapı hesabına havalesi yapılan 30.000,00-TL Kilitli parke ve bordür yapım işi ödeneği kapsamında İlçemiz Merkez mahalleye bağlı Nevzat Ayaz Caddesinin yollarının bakım ve onarımı yaptırılarak parke döşenmiştir.
 
     — 2013 yılı içerisinde Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından gönderilen 100.000,00-TL şartlı yardım kapsamında Devlet Malzeme Ofisinden 1 adet Traktör çekmeli yol süpürge makinesi, çöp temizleme hizmetlerinde kullanılmak üzere çöp konteyneri ve ilaçlama hizmetlerini yerine getirmek üzere de haşere ve sinek kovma ilacı alınarak söz konusu gönderilen ödenek usulüne uygun olarak harcanmıştır. 
        — 2013 yılı içinde havaların kurak gitmesi, yağışların düzensiz olması sebebiyle Ağustos ayından itibaren ilçemizde baş gösteren su sıkıntısı sebebiyle sondaj çalışmaları yaptırılmış olup, Kurumumuz imkanlarının kısıtlı olması sebebiyle daha geniş kapsamlı su sondaj çalışmalarını yerine getirmek üzere İller Bankasından alt ve üst yapı çalışmaları su ve peyzaj çalışmalarında kullanılmak üzere yardım talebinde bulunulmuş olup, İller Bankası tarafından 2013 yılı sonu itibariyle 200.000,00-TL yardım gönderilmiştir.  
 
IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
A- ÜSTÜNLÜKLER:
 
1- Az personelle çok iş yapma gayretinde olunması,
2- Hizmet binasının merkezi bir yerde olması ve vatandaşların ulaşımının kolay olması,
3- İlçemiz ve köylü vatandaşlarımıza imkanlarımız ölçüsünde yardımcı olunması,
4- Belediye Bütçesinden yapılan harcamalarda gerekli titizliğin ve özverinin sağlanması, 
5- Elimizdeki mevcut kaynaklar ve personelimiz ile sorunlara yerinde ve zamanında müdahale edilmesi, sorunlara çözüm bulunmaya çalışılması,
6- İlçe vatandaşının memnuniyetinin sağlanması.
 
B- ZAYIFLIKLAR:
 
1- Personelin motivasyonunu artıracak sosyal ve kültürel tesislerin ve etkinliklerin yetersizliği,
2- Yürütülen faaliyetlerin ve ilçenin basında fazla tanıtılmaması,
3- Yeterli personelin olmayışı,
4- Mevcut kaynakların yetersizliği,
5- Kentsel proje çalışmalarına yoğun ihtiyaç duyulması,
6- Maddi yönden sıkıntıların olması, ödemelerin çoğu zaman zamanında yapılamaması,
 
C-ÖNERİ VE TEDBİRLER:
 
1- Yeni yerleşim alanları inşa edilerek İlçemizin hem ekonomik yönden hem de sosyal açıdan gelişimine katkıda bulunulmalıdır.
2- İlçemizin içinde bulunduğu en büyük sorunlarından biri olan nüfus yetersizliğinin acilen çözüme kavuşturulmalıdır.
3- Sivil Toplum Kuruluşları ile bir araya gelinerek yerel ve ulusal basında İlçemizin tanıtımının daha çok yapılması sağlanmalıdır.
4- Yerel Yönetimlerde gelirlerin artırılması için çıkacak kanunlarla ilgili olarak Belediye Gelirlerinin artırılması yönünde çalışmalar yapılmalıdır.
5- Mevcut bilgisayar teknolojisinden daha iyi faydalanabilmesi ve aksaklıkların giderilmesi için personelin ilgili hizmet içi eğitim kurslarına katılımı sağlanmalıdır.
6- Küçük belediyelerin en önemli sorunlarından olan ödenek yetersizliğinin giderilerek harcamaların zamanında yapılmasına özen gösterilmeli.
  
V- EKLER
  
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 
   
     Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
 
      Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
 
      Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
 
      Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
 
      Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 28.03.2014                                                                                                 
                                                                        
 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 
 
       Mali Hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;
 
       Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
 
       İdaremizin 2012 yılı Faaliyet Raporunun ‘’III/A – Mali Bilgiler’’ bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. 28.03.2014