• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/ovacikbelediyebaskanligi

2014 Yılı Faaliyet Raporu

 

OVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

2014 YILI

 

FAALİYET

RAPORU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilim, gerçeği bilmektir. Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız.
      Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

                                    

 

 

    

 

 

İÇİNDEKİLER

 

SUNUŞ

 

I- GENEL BİLGİLER

A- MİSYON VE VİZYON

B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1- Fiziksel Yapı

2- Örgüt Yapısı

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

4- İnsan Kaynakları

5- Sunulan Hizmetler

 

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLERİ

 

III-FAAALİYETLERE İLŞKİN BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER

A- MALİ BİLGİLER

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

3- Mali Denetim Sonuçları

 

B- PERFORMANS BİLGİLERİ

Faaliyet Ve Proje Bilgileri

1 – Yazı İşleri Müdürlüğü

2–  Mali Hizmetler Müdürlüğü

3 – Zabıta Müdürlüğü

4 – İmar Müdürlüğü

  

 IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-  Üstünlükler

B-   Zayıflıklar

C-  Değerlendirme  

 

V- EKLER

1-Üst Yönetici İç Kontrol Güvence Beyanı

2- Mali Hizmetler Müdürü İç Kontrol Güvence Beyanı

 

 

      

 

 

 

 

      SUNUŞ

 

      Değerli Meclis Üyelerim,

 

      Belediyemizin 2014 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi ve değerlendirilmesine geçmeden önce siz değerli üyeleri saygı ve hürmetle selamlıyorum.   

 

      Bilindiği üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56’ncı maddesinde “Belediye Başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41’inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır.” ibaresi yer almaktadır.

      Bu sebeple, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56’ncı maddesi gereğince Belediyemizin 2014 yılı faaliyet raporu bütçedeki ödenek imkânlarına, yıllık çalışma programlarına ve ilçemizin öncelikli hizmetlerine uygun olarak sorumluluğum altındaki kaynakların ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak, kayıp ve menfi yönde kullanılmasını önlemek, yapılacak harcamalarda tasarruf tedbirlerini ve belediyemizin ödenek imkanlarını gözetmek suretiyle belediye meclisimizin, encümenimizin ve tüm personelimizin özverili, gayretli bir şekilde çalışmalarının sonucunda gerçekleştirilmiştir.

 

       Geride bıraktığımız 2014 yılı içersinde yapmış olduğumuz faaliyetlere şöyle bir göz gezdirdiğimizde Ovacık Belediyesi olarak elimizdeki kıt kaynaklar ve imkanlar çerçevesinde İlçe halkımızın refahı ve huzuru için elimizden gelen çabayı göstermeye çalışarak hizmetlerimizi yerinde ve zamanında uygulamayı kendimize bir görev saydık. Önceki yıllara bakarak bu yolda önemli mesafeler katettiğimizi görmekteyiz. Onun için bu konuda bizlerden desteğini esirgemeyen saygıdeğer ilçe halkımıza, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkürü bir borç sayarım.

 

       Değerli Meclis üyelerim;

      

       Sonuç olarak şunu belirtmek isterim ki! Belediyecilik bir ekip işidir. Birlikten her zaman kuvvet doğar düşüncesi ile bu ekibin oluşmasında görev alan meclis ve encümen üyelerime, tüm belediye personelime ve bu yolda bizlerden desteğini esirgemeyen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyor, Ovacık Belediyesi olarak 2014 yılında yapılan faaliyetler çerçevesinde hazırlanmış olan İdaremizin faaliyet raporunu takdirlerinize sunuyor, bundan sonraki yıllarda yapacağınız katkılar için şimdiden şükranlarımı ifade ediyor hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

                                 

                                                                                                     

                                                                                                

                                                                                    Mustafa DURSUN

                                                                                    Belediye Başkanı

 

 

 

 

I – GENEL BİLGİLER

 

A – MİSYON VE VİZYON

 

Vizyonumuz: Ovacık belediyesi olarak vizyonumuz;

 

     Sunulan hizmetlerin İlçe halkının refah ve mutluluğuna daha fazla hizmet edecek şekilde projelenmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunarak kararlı ve istikrarlı bir yönetim anlayışını hayata geçirerek yerel yönetimler açısından örnek bir belediye oluşturmaktır.

 

Misyonumuz: Ovacık Belediyesi olarak misyonumuz;

 

     Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde, kaynaklarımızı ekonomik kalkınmaya destek sağlayacak biçimde verimli kullanarak, Ovacık halkının, mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını yerinde ve zamanında karşılamak, sosyal refah seviyesini yükseltmek ve kentte sürdürülebilir bir yaşam kalitesi sağlamaya çalışmaktır.

 

      Misyon ve Vizyonumuz kapsamında belirlemiş olduğumuz belli başlı ilkelerimiz ise;

 

 • Hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalmak,
 • İlçemizin kalkınması adına yapacak olduğumuz hizmetlerde adil, dürüst ve güvenilir olmak,
 • Şeffaf ve saydamlığı elden bırakmamak,
 • Halkla bütünleşmek ve iç içe olmak
 • Halkımıza eşit hizmet sunmak,
 • Güler yüzlü ve düzenli çalışmak,
 • Yasa ve Yönetmeliklere uygun çalışmak,
 • Sosyal belediyeciliğin gereklerini yerine getirmek,
 • Ast-üst ilişkilerinde hoşgörülü, saygılı ve disiplinli olmak,
 • Birimler arası ortak çalışmayı ve eşgüdümü sağlamak,
 • En güzel ve en sağlıklı şekilde hizmet vermek,

 

      Bütün bunların yanında hepsinden önemlisi üzerimize almış olduğumuz bu görevi; en layıkıyla yürütmek, sorunlara yerinde ve zamanında müdahale ederek halkımızın mağduriyetlerini imkanlarımız dahilinde en üst düzeyde halletmeye çalışmaktır. Bu bilinçle sorunların üstesinden gelmeye gayret göstermektir.

 

B – BELEDİYELERİN YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

BELEDİYE’NİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

    

    5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14’üncü maddesinde Belediyelerin görev ve sorumlulukları belirtilmiş olup, bu görev ve sorumluluklar kanun maddesinde belirtildiği üzere aşağıda sıralanmıştır.

 

Madde 14- Belediye mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

 

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.

 

b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.  

       

 • Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılamaları düzenler, yurt içi ve yut dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

 

 • Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

 

 • Belediye hizmetleri vatandaşa en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerde sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlerin durumuna uygun yöntemler uygulanır

 

 • Belediyenin görev; sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

        

 • Belediye Meclisinin kakarı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

 

 • 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

 

BELEDİYE’NİN YETKİLERİ:

 

        5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15’inci maddesinde Belediyelerin yetkileri ve imtiyazları belirtilmiş olup, bu yetki ve imtiyazlar kanun maddesinde yer aldığı şekilde aşağıda belirtildiği gibidir.

 

 

Madde 15- Belediyelerin yetki ve imtiyazları şunlardır: 

 

a) Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

 

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkartmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

 

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

 

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

 

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletme veya işlettirmek.

 

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak işletmek ve işlettirmek.

 

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

 

h) Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tahsis etmek.

 

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

 

j) Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

 

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

 

I) Gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

 

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

 

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

 

o) Gayri sıhhi işyerleri, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iş yerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

 

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi Sayılarını, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve İşletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

 

 • İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri il nüfusu 10.000’i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizm geliştirerek projelere iç işleri bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

 

 • Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırma yapabilir.

 

 • Belediye mallarına karşı suç işleyenler devlet malına karşı suç işlemiş sayılır.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75’inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

 

    *Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilmez.

 

Belediyelere tanınan muafiyet ise; 16. maddede belirtildiği üzere aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir.

      Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.

C – İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

 

1- FİZİKSEL YAPI:

 

      Ovacık Belediyesi; Merkez Mahalle Esenler Caddesi No: 4 adresinde ilçe halkımıza hizmet vermekte olup,  Merkez Binamızda; Belediye Başkanlığı Makam Odası, İmar Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü çalışma odaları ile Emlak Tahakkuk ve Tahsilat Servisleri ve Santral odası bulunmaktadır.

  

     Belediyemiz Encümen ve Meclis üyeleri Belediye Başkanı makam odasında toplanarak toplantılarını gerçekleştirmekte ve kararlarını almaktadır.

 

     Belediyemizin ARAÇ PARKI İle İlgili Olarak;

 

 • 1 Adet Makam Aracı
 • 1 Adet Binek Otomobil
 • 1 Adet İş Makinesi
 • 1 Adet Kanal Temizleme Aracı
 • 2 Adet Traktör
 • 1 Adet Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu
 • 1 Adet Cenaze Yıkama ve Bekletme Aracı
 • 1 Adet ISUZU marka Otobüs
 • 1 Adet Traktör Çekmeli Yol Süpürme aracı

 

olmak üzere toplam 10 (ON) adet aracımız bulunmaktadır.

2- ÖRGÜT YAPISI:

     Ovacık Belediye Başkanlığı, Belediye Hizmet Binasında ilgili harcama birimleri ile birlikte hizmet vermekte olup, Belediye Başkanlığının Örgüt yapısı aşağıya çıkarılmıştır.

 

BELEDİYE BAŞKANI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAZI İŞLERİ

MÜDÜRLÜĞÜ

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

 

İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

 

3 – BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR:

      Belediyemizin Bilgi işlem hizmetleri Yazı İşleri Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olup, hizmet birimlerimizdeki bilgisayarlarda meydana gelen aksaklıklar ve donanımdaki sıkıntılar bu birimimiz tarafından giderilmeye çalışılmaktadır. Evlendirme Memurluğu hizmetleri ile Personellerimizin özlük bilgileri ve tüm personel işlemleri bu birimimiz tarafından sağlanmakta olup, e-devlet uygulamaları ise Mali Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından internet ortamında yasal süresi içerisinde sağlanmaktadır. Halkımızın şikayet ve önerileri Zabıta Müdürlüğümüz tarafından dikkate alınmakta olup, İlçemizdeki esnaflarımızın rutin denetimleri, çalışma ruhsatı verilmesi vb. işlemleri Zabıta  Müdürlüğümüz tarafından sağlanmaktadır. İlçemizdeki vatandaşlarımızın her türlü imar iskan ve yapı işlerine ait ruhsatları ile ihale işlemleri de İmar Müdürlüğümüz tarafından yerine getirilmektedir.

       Belediyemizde mecut olan Teknolojik Kaynaklarımız ile ilgili olarak;

 • 1 Adet Kent Otomasyon Sisteminin bağlı olduğu Ana Bilgisayar,
 • 5 Adet Masaüstü Bilgisayar,
 • 5 Adet Lazer Yazıcı,
 • 2 Adet Nokta Vuruşlu Yazıcı,
 • 1 Adet Faks Makinesi,
 • 1 Adet Tarayıcı
 • 1 Adet Fotokopi Makinesi
 • 6 Adet Telefon,

olmak üzere toplam 22 (YİRMİ İKİ) adet teknolojik kaynağımız bulunmaktadır.

 

4 – İNSAN KAYNAKLARI:

       Belediyemizin, 2014 Yılı sonu itibariyle mevcut personel durumu aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

 

 

 

PERSONEL STATÜSÜ

 

MİKTARI

Memur       

3

Sürekli İşçi

5

TOPLAM

8

 

           D–2 (3000 – 4999) Grubunda yer alan Belediyemizin, 10 Nisan 2014 Tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik değişikliğine göre;

 

            1 Adet Yazı İşleri Müdürü

1 Adet Mali Hizmetler Müdürü

2 Adet Şef

6 Adet İdari Personel

6 Adet Teknik Personel

1 Adet İtfaiye Çavuşu

4 Adet İtfaiye Eri

1 Adet Zabıta Komiseri

4 Adet Zabıta Memuru

2 Adet Sağlık Personeli

1 Adet Yardımcı Hizmet personeli

 

Belediyemiz Norm Kadrosunda 26 Adet Memur Kadrosu varken son yapılan değişiklikle 29 adet memur kadrosuna çıkartılmış ve Norm kadromuzda 13 Adet Sürekli İşçi Kadrosu varken son değişiklikle 15 adet sürekli işçi kadrosuna çıkartılmıştır.

           Belediyemizde mevcut olan 26 adet memur kadrosuna ait norm kadro ile ilgili bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

       

 

 

MEMUR KADROLARI

Sıra No

Birim

Ünvan

Sınıf

Derece

Vize Tarihi

Vize Sayısı

1

Yazı İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürü (4600)

G.İ.H.S.

4

05.05.2014

2014/09

2

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürü (11123)

G.İ.H.S.

4

05.05.2014

2014/09

3

Yazı İşleri Müdürlüğü

Şef (6835)

G.İ.H.S.

7

05.05.2014

214/09

4

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Şef (6835)

G.İ.H.S.

7

05.05.2014

2014/09

5

Yazı İşleri Müdürlüğü

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni (7825)

G.İ.H.S.

1

05.05.2014

2014/09

6

Yazı İşleri Müdürlüğü

Evlendirme Memuru (9885)

G.İ.H.S.

11

05.05.2014

2014/09

7

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Muhasebeci (6410)

G.İ.H.S.

8

05.05.2014

2014/09

8

Yazı İşleri Müdürlüğü

Sivil Savunma Uzmanı (6270)

G.İ.H.S.

4

05.05.2014

2014/09

9

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Tahsildar (7785)

G.İ.H.S.

5

05.05.2014

2014/09

10

Yazı İşleri Müdürlüğü

Şoför (7950)

G.İ.H.S.

11

05.05.2014

2014/09

11

Zabıta Müdürlüğü

İftaiye Çavuşu (9900)

G.İ.H.S.

9

05.05.2014

2014/09

12

Zabıta Müdürlüğü

İtfaiye Eri (9447)

G.İ.H.S.

11

05.05.2014

2014/09

13

Zabıta Müdürlüğü

İtfaiye Eri (9447)

G.İ.H.S.

11

05.05.2014

2014/09

14

Zabıta Müdürlüğü

İtfaiye Eri (9447)

G.İ.H.S.

11

05.05.2014

2014/09

15

Zabıta Müdürlüğü

İtfaiye Eri (9447)

G.İ.H.S.

11

05.05.2014

2014/09

16

Zabıta Müdürlüğü

Zabıta Komiseri (9935)

G.İ.H.S.

9

05.05.2014

2014/09

17

Zabıta Müdürlüğü

Zabıta Memuru (9950)

G.İ.H.S.

11

05.05.2014

2014/09

18

Zabıta Müdürlüğü

Zabıta Memuru (9950)

G.İ.H.S.

11

05.05.2014

2014/09

19

Zabıta Müdürlüğü

Zabıta Memuru (9950)

G.İ.H.S.

11

05.05.2014

2014/09

20

Zabıta Müdürlüğü

Zabıta Memuru (9950)

G.İ.H.S.

3

05.05.2014

2014/09

21

Zabıta Müdürlüğü

Veteriner Sağlık Teknisyeni (8426)

S.H.Y.S.H.S.

11

05.05.2014

2014/09

22

Zabıta Müdürlüğü

Veteriner Sağlık Teknikeri (8427)

S.H.Y.S.H.S.

10

05.05.2014

2014/09

23

İmar Müdürlüğü

Mimar (8505)

T.H.S.

8

05.05.2014

2014/09

24

İmar Müdürlüğü

Mühendis (8500)

T.H.S.

8

05.05.2014

2014/09

25

İmar Müdürlüğü

Şehir Plancısı (8535)

T.H.S.

8

05.05.2014

2014/09

26

İmar Müdürlüğü

Peyzaj Mimarı (13500)

T.H.S.

8

05.05.2014

2014/09

27

İmar Müdürlüğü

Tekniker (8750)

T.H.S.

10

05.05.2014

2014/09

28

İmar Müdürlüğü

Teknisyen (8790)

T.H.S.

11

05.05.2014

2014/09

29

Yazı İşleri Müdürlüğü

Hizmetli (9400)

Y.H.S.

11

05.05.2014

2014/09

 

İŞÇİ KADROLARI

Kadro Kodu

Birim

Görev

Onay Tarihi

Onay Sayısı

17840

Ovacık Belediye Başkanlığı

Operatör

05.03.2007

2007/09

10820

Ovacık Belediye Başkanlığı

İşçi

05.03.2007

2007/09

10820

Ovacık Belediye Başkanlığı

İşçi

05.03.2007

2007/09

10820

Ovacık Belediye Başkanlığı

İşçi

05.03.2007

2007/09

10820

Ovacık Belediye Başkanlığı

İşçi

05.03.2007

2007/09

24080

Ovacık Belediye Başkanlığı

Temizlik İşçisi

05.03.2007

2007/09

24080

Ovacık Belediye Başkanlığı

Temizlik İşçisi

05.03.2007

2007/09

24080

Ovacık Belediye Başkanlığı

Temizlik İşçisi

05.03.2007

2007/09

24080

Ovacık Belediye Başkanlığı

Temizlik İşçisi

05.03.2007

2007/09

24080

Ovacık Belediye Başkanlığı

Temizlik İşçisi

05.03.2007

2007/09

26320

Ovacık Belediye Başkanlığı

Yağcı

05.03.2007

2007/09

22580

Ovacık Belediye Başkanlığı

Şoför

05.03.2007

2007/09

29193

Ovacık Belediye Başkanlığı

Şoför

05.03.2007

2007/09

29194

Ovacık Belediye Başkanlığı

Şoför

05.03.2007

2007/09

25560

Ovacık Belediye Başkanlığı

Usta

05.03.2007

2007/09

 

 

5- SUNULAN HİZMETLER:

 

     Belediyemiz tarafından sunulan hizmetler; Yazı İşleri Hizmetleri,  Emlak İşleri, Fen Ve İmar İşleri Hizmetleri, Mali Hizmetler, Zabıta Hizmetleri Ve Temizlik İşleri Hizmetleri olarak ele alınmıştır. Bu hizmetleri ana başlıklarıyla sıralamak gerekirse;

 

YAZI İŞLERİ HİZMETLERİ:

 

• Belediye Meclis toplantı günlerinin belirlenmesi, usule uygun ilanı ve gündemin meclis üyelerine tebliği ile toplantıda görüşülen gündem konularının bant kaydı, görüşme tutanak ve alınan kararların yazılması,

 

• Belediye Encümen toplantılarının gündemi ve gündem uyarınca karara bağlanan konuların kararlarının yazım ve gereği için ilgili Müdürlüklere gönderilmesi,

 

• Evlilik için Belediyemize başvuruda bulunan çiftlerin Türk Medeni Kanununa uygun Evlendirme iş ve işlemlerinin yapılması,

 

• Kurumlardan gelen giden tüm evrakların kaydının tutulması ve dağıtım iş ve işlemlerinin yapılması,

 

• 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca Belediye ihaleleri yapmak, görevli encümen adına ihale dosyalarının hazırlanması, Resmi Gazetede Basın ilan Kurumu ve mahalli basında ihale ilanına ait işlemlerin yapılması,

 

• Belediye Meclis toplantı salonunu günlerinde hizmet içi eğitim toplantılarına hazır hale getirilmesi.

 

EMLAK İŞLERİ HİZMETLERİ:

 

• Belediye adına kayıtlı gayrimenkullerin; Belediye Kanunu ve taşınmaz mal yönetmeliği doğrultusunda kayıtlarının tutulması, izlenmesi, kiralanması, satılması, tahsislerinin yapılması, tespit ve sicillerinin izlenmesi,

 

• Belediye gelirleri kanununun kapsamındaki işgal edilen alanların tespiti, izlenmesi ve işgal harçlarının tahakkuku ve tahsilatlarının takibi.

 

 

FEN VE İMAR İŞLERİ HİZMETLERİ:

 

• Hasar gören yolların onarımı,

 

• İmar planında belirlenen sosyal ve teknik altyapı alanlarının tesviyesi,

 

• Köprü, menfez, büz ve kanal açımları,

 

• Bordür ve kilitli parke taşı kaplama,

 

• Birimlerimize yönelik her türlü yapım, onarım, boya çalışmaları ve ağaç islerinin yapılması

 

• İç ve dış yazışmaların yapılması, (şikayet, dilekçe, bilgilendirme v.b.)

 

• İnşaat ruhsatı verilmesi,

 

• İskan ruhsatı verilmesi,

 

• Ruhsatlı yapıların denetiminin yapılması,

 

• Ruhsatsız yapıların ve gecekonduların denetiminin yapılması,

 

• ADNK Numarataj işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

 

hizmetlerini vermektedir.

 

 

MALİ HİZMETLER:

 

       Mali Hizmetler Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1475 Sayılı İş Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu,193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu, 4958 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği ve ilgili yönetmelikler uyarınca görevini yerine getirmektedir.

  

        Mali Hizmetlerin yukarıda sayılan kanunlarda belirtilen bu görevlerine değinmek gerekirse;

 

• İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

 

• İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

 

• Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

 

• Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.

 

• İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

 

• Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

 

• İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.

 

• Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

 

• Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.

 

• İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında yapılacak çalışmalara katkıda bulunmak.

 

• Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

• İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlanması ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunun izlenmesi ve değerlendirilmesi,

 

• Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programının hazırlanması ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesinin sağlanması,

 

• Bütçe kayıtlarının tutulması, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve bütçe kesin hesabı ve kesin hesap ile ilgili mali istatistiklerin hazırlanması.

 

• İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali is ve işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması,

 

• İlgili dönemlere ait (yılsonu ve dönem bası) işlemlerinin yapılması,

 

• Faaliyet dönemi içerisinde belediye tarafından yapılan hakediş ve diğer giderlere ait ödemelerin gerçekleşmesi

 

• Teminat mektuplarının kabulü ve iadesinin hazırlanması,

 

• Tahsildar makbuzlarının bilgisayar ortamında kayıtlarının yapılması,

 

• İcra Daireleri, vergi daireleri ve mahkemelerdeki tellaliye işlemlerinin yapılması.

 

• 5510 Sayılı yasa kapsamındaki 4-a ve 4-c kapsamında çalışanların bütün işlemlerin yasaya uygun şekilde yapılması ve takip edilmesi,

 

• Belediye Başkanının maaşı, meclis ve encümen üyelerine oturum başı ödenmesi gereken özlük haklarının hazırlanıp ödenmesi,

 

• Bordrolu çalışanların her ayın 15’inde ödenmek üzere maaşları, 6772 sayılı yasayla işçilere ödenen 52 günlük ilave tediyeleri, toplu sözleşme ile verilen ramazan ve kurban bayramı ikramiyelerinin ödenmesi,

 

• Emeklilik hakkını kazanmış olan personellerin evraklarının manuel hazırlanması,

 

• Maaş ve mesai puantajlarının kontrol edilip bilgisayar ortamında hazırlanıp, dökümlerinin çıkarılması ve arşivlenmesi,

 

• Sosyal yardımların (çocuk yardımı, aile yardımı, doğum yardımı, evlenme yardımı, tabi afet yardımı, giyim yardımı, ölüm yardımı vb.) hazırlanıp ödeme emri halinde Bütçe ve Muhasebe servislerine gönderilmesi,

 

• Müdürlüğümüze gelen yazışma evraklarının incelenerek, ilgili kurumlara (icra Müdürlükleri, SSK, Sendikala, vb.) bilgi aktarılması ve gereken işlemlerin yapılması,

 

• Gelir-gider ve tahakkuk-tahsilat bilgilerinin bilgisayar ortamında takibinin yapılması.

 

ZABITA HİZMETLERİ:

 

•İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının verilmesi,

 

•Beldemizin esenlik ve düzenini korumak üzere; dilenci, boyacı, seyyar satıcı gibi yasadışı çalışmalar içerisinde bulunanlarla mücadele edilmesi,

 

•Kaldırım vb. alanlarının işgalinin önlenmesi,

 

•Sağlığa aykırı koşullarda üretim yapan işyerlerinin denetimi ile ilgili hizmetlerinin yürütülmesi,

 

•Belediyemizce düzenlenen her türlü etkinlikte düzenin sağlanması için hazır bulunulması.

 

TEMİZLİK İŞLERİ HİZMETLERİ:

 

    Yasa ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda; günün 24 saati, tatil günleri, resmi ve dini bayramlar dahil İlçemizde bulunan 1 mahalle ve semt pazarı ile mücavir alan sınırları içerisindeki tüm parklar, yeşil alanlar dahil çevresel tüm kirlilikle mücadele edilmesi.

 

 

II – AMAÇ VE HEDEFLER

 

A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ:

 

 • Kurumun idari yapısında meydana gelebilecek değişmelerin mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde uyumlu bir şekilde yeniden yapılandırılması,

 

 • İlçemiz genelinde yapılacak yatırımların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve yürütülen çalışmalardan etkili ve sağlıklı bir sonuç alabilmek için gerekli donanımın sağlanması,

 

 • Güçlü ve sürdürülebilir bir idari mali yapı oluşturarak, Belediye alacaklarının zamanında tahsilini sağlamak, gereksiz ödemelerden kaçınılmasının sağlanması,

 

 • Belediye sınırları içerisinde ve mücavir alanlarda gerekli yasal denetimleri yaparak imar planlama çalışmalarının tamamlanmasını sağlamak,

 

 • Belediye sınırları ve mücavir alanlar içersinde mevcut olan işyerlerinin gerekli yasal denetimlerini yaparak izinsiz ve ruhsatsız faaliyet gösteren işyerleri ile bozuk ve zamanı geçmiş gıda maddesi satan işyerleri için gerekli cezai müeyyidelerin uygulanmasını sağlamak,

 

 • İlçemiz içme suyu şebekesinin, kanalizasyon alt ve üst yapı çalışmalarının tamamlanmasının sağlanması ve bakım onarım isteyen bölümlerinin gerekli düzenlemeler yapılarak kullanıma hazır hale getirilmesini sağlamak, 

 

 • Belediye sınırları içersinde oluşabilecek her türlü yangın, sel basması, tabii afet vb. durumlarda halkımızın mal ve can güvenli için önlemler almak,

 

İdaremiz olarak belirlemiş olduğumuz belli başlı amaç ve hedeflerimizden yukarıda sayılmış olup, gerek Belediyecilik adına gerekse de bizler adına önem arz etmektedir.

 

 

B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER:

  

      Belediyemizin temel politikası; ilçe halkımıza hizmet sunmak olmakla birlikte bu uğurda yapılması ne gerekiyorsa imkanlarımız dahilinde hatta imkanlarımızı da zorlayarak gerekli fedakarlığı göstererek yapılacak olan bütün hizmetleri zamanında yerine getirerek halkımızın yapılan hizmetlerden ve sonuçlarından memnun kalmasını sağlamak,  Belediye ve halkımız el ele vererek ilçemiz için çözümü zor gibi görünen sorunların üstesinden beraber gelerek çözüm bulmak temel politikalarımız arasında yer almaktadır.

 

      Önceliğimiz ise; her şeyden önemlisi bu hizmetleri yerine getirirken, çözüm arayışı içindeyken halkımıza karşı kırıcı olmamak, onların da sorunlara getirecek oldukları çözüm önerilerini dinleyerek görüşlerine saygı duymak ve değerlendirmek, bu çerçevede gelecek nesillere ve diğer ilçe belediyelerine örnek olmak temel önceliğimizdir.

 

 

III-  FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

 

A- MALİ BİLGİLER:

 

1- BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI:

 

    Belediye meclisimizde görüşülen 2014 Mali Yılı bütçemiz; Belediye Meclisimizin almış olduğu 11.11.2013 tarihli ve 2013/19 sayılı kararı ile 1.250.000,00 TL olarak kabul edilmiş olup, İlçemiz Kaymakamlığı’nın 18.11.2013 tarih ve 517.03–4256 sayılı onaylarından sonra 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

     Belediyemizin 31.12.2014 tarihi itibariyle gerçekleşen 2014 mali yılı ile ilgili bilgiler tablolar halinde aşağıya çıkarılmıştır.

 

ÖDENEK CETVELİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         TL

F.S.

F.

E.S.

Açıklama

2014 Yılı Bütçe Ödeneği

 

I

II

III

IV

I

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

BELEDİYE, BAĞLI İDARE

1.250.000

 

 

 

 

 

 

 

 

KARABÜK İLİ

1.250.000

 

 

 

 

 

 

 

 

OVACIK BELEDİYESİ

1.250.000

 

 

 

 

 

 

 

 

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ

275.150

 

01

 

 

 

 

 

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

275.150

 

01

3

 

 

 

 

 

GENEL HIZMETLER

275.150

 

01

3

9

 

 

 

 

DIĞER GENEL HIZMETLER

275.150

 

01

3

9

00

 

 

 

DIĞER GENEL HIZMETLER

275.150

 

01

3

9

00

5

 

 

MAHALLİ İDARELER

275.150

 

01

3

9

00

5

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

154.700

 

01

3

9

00

5

01

1

MEMURLAR

74.700

 

01

3

9

00

5

01

5

DİĞER PERSONEL

80.000

 

01

3

9

00

5

02

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

16.000

 

01

3

9

00

5

02

1

MEMURLAR

16.000

 

01

3

9

00

5

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

104.450

 

01

3

9

00

5

03

2

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

36.200

 

01

3

9

00

5

03

3

YOLLUKLAR

1.000

 

01

3

9

00

5

03

4

GÖREV GİDERLERİ

4.100

 

01

3

9

00

5

03

5

HİZMET ALIMLARI

7.750

 

01

3

9

00

5

03

6

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ

18.000

 

01

3

9

00

5

03

7

MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

35.900

 

01

3

9

00

5

03

8

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

1.000

 

01

3

9

00

5

03

9

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ

500

 

 

 

 

 

 

 

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

183.850

 

01

 

 

 

 

 

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

183.850

 

01

1

 

 

 

 

 

YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI,  FINANSAL VE MALI IŞLER, DIŞIŞLERI HIZMETLERI

183.850

 

01

1

2

 

 

 

 

FINANSAL VE MALI IŞLER VE HIZMETLER

183.850

 

01

1

2

00

 

 

 

FINANSAL VE MALI IŞLER VE HIZMETLER

183.850

 

01

1

2

00

5

 

 

MAHALLİ İDARELER

183.850

 

01

1

2

00

5

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

37.200

 

01

1

2

00

5

01

1

MEMURLAR

37.200

 

01

1

2

00

5

02

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

6.500

 

01

1

2

00

5

02

1

MEMURLAR

6.500

 

01

1

2

00

5

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

23.850

 

01

1

2

00

5

03

2

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

1.600

 

01

1

2

00

5

03

3

YOLLUKLAR

100

 

01

1

2

00

5

03

4

GÖREV GİDERLERİ

700

 

01

1

2

00

5

03

5

HİZMET ALIMLARI

5.250

 

01

1

2

00

5

03

6

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ

5.000

 

01

1

2

00

5

03

7

MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

10.700

 

01

1

2

00

5

03

9

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ

500

 

01

1

2

00

5

04

 

FAİZ  GİDERLERİ

20.000

 

01

1

2

00

5

04

2

DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ

20.000

 

01

1

2

00

5

05

 

CARİ TRANSFERLER

25.700

 

01

1

2

00

5

05

1

GÖREV ZARARLARI

5.000

 

01

1

2

00

5

05

3

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER

300

 

01

1

2

00

5

05

4

HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER

400

 

01

1

2

00

5

05

8

GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR

20.000

 

01

1

2

00

5

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

5.600

 

01

1

2

00

5

06

1

MAMUL MAL ALIMLARI

500

 

01

1

2

00

5

06

3

GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI

100

 

01

1

2

00

5

06

7

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

5.000

 

01

1

2

00

5

07

 

SERMAYE TRANSFERLERİ

2.500

 

01

1

2

00

5

07

1

YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ

2.500

 

01

1

2

00

5

09

 

YEDEK ÖDENEKLER

62.500

 

01

1

2

00

5

09

1

PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ

1.000

 

01

1

2

00

5

09

6

YEDEK ÖDENEK

61.000

 

01

1

2

00

5

09

9

DİĞER YEDEK ÖDENEKLER

500

 

 

 

 

 

 

 

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

79.900

 

03

 

 

 

 

 

 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

79.900

 

03

1

 

 

 

 

 

GÜVENLIK HIZMETLERI

79.900

 

03

1

9

 

 

 

 

SINIFLANDIRMAYA GIRMEYEN GÜVENLIK HIZMETLERI

79.900

 

03

1

9

00

 

 

 

SINIFLANDIRMAYA GIRMEYEN GÜVENLIK HIZMETLERI

79.900

 

03

1

9

00

5

 

 

MAHALLİ İDARELER

79.900

 

03

1

9

00

5

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

36.100

 

03

1

9

00

5

01

1

MEMURLAR

36.100

 

03

1

9

00

5

02

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

8.000

 

03

1

9

00

5

02

1

MEMURLAR

8.000

 

03

1

9

00

5

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

35.700

 

03

1

9

00

5

03

2

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

17.700

 

03

1

9

00

5

03

3

YOLLUKLAR

100

 

03

1

9

00

5

03

4

GÖREV GİDERLERİ

1.500

 

03

1

9

00

5

03

5

HİZMET ALIMLARI

2.500

 

03

1

9

00

5

03

7

MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

13.400

 

03

1

9

00

5

03

9

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ

500

 

03

1

9

00

5

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

100

 

03

1

9

00

5

06

1

MAMUL MAL ALIMLARI

100

 

 

 

 

 

 

 

 

İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

711.100

 

06

 

 

 

 

 

 

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

711.100

 

06

2

 

 

 

 

 

TOPLUM REFAHI HIZMETLERI

711.100

 

06

2

0

 

 

 

 

TOPLUM REFAHI HIZMETLERI

711.100

 

06

2

0

00

 

 

 

TOPLUM REFAHI HIZMETLERI

711.100

 

06

2

0

00

5

 

 

MAHALLİ İDARELER

711.100

 

06

2

0

00

5

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

225.000

 

06

2

0

00

5

01

1

MEMURLAR

600

 

06

2

0

00

5

01

2

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

700

 

06

2

0

00

5

01

3

İŞÇİLER

223.700

 

06

2

0

00

5

02

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

45.600

 

06

2

0

00

5

02

1

MEMURLAR

200

 

06

2

0

00

5

02

2

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

300

 

06

2

0

00

5

02

3

İŞÇİLER

45.100

 

06

2

0

00

5

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

291.400

 

06

2

0

00

5

03

2

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

80.300

 

06

2

0

00

5

03

3

YOLLUKLAR

2.000

 

06

2

0

00

5

03

4

GÖREV GİDERLERİ

200

 

06

2

0

00

5

03

5

HİZMET ALIMLARI

15.700

 

06

2

0

00

5

03

7

MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

103.100

 

06

2

0

00

5

03

8

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

88.000

 

06

2

0

00

5

03

9

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ

2.100

 

06

2

0

00

5

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

149.100

 

06

2

0

00

5

06

1

MAMUL MAL ALIMLARI

5.400

 

06

2

0

00

5

06

4

GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI

400

 

06

2

0

00

5

06

5

GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ

131.300

 

06

2

0

00

5

06

6

MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

800

 

06

2

0

00

5

06

7

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

11.100

 

06

2

0

00

5

06

9

DİĞER SERMAYE GİDERLERİ

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 YILI ÖDENEK VE HARCAMALAR TABLOSU

 

KURUMSAL

 

AÇIKLAMA

2014 Yılı Bütçe Teklifi

2014 Yılı Harcama

SINIFLANDIRMA

 

I

II

III

IV

I

46

78

07

 

 

OVACIK BELEDİYESİ

1.250.000,00

878.215,67

46

78

07

31

 

Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü

275.150,00

218.344,95

 

 

 

 

01

Personel Giderleri

154.700,00

116.397,17

 

 

 

 

02

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

16.000,00

12.592,35

 

 

 

 

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

104.450,00

89.355,43

46

78

07

32

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü

183.850,00

81.775,80

 

 

 

 

01

Personel Giderleri

37.200,00

39.761,38

 

 

 

 

02

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

6.500,00

6.117,18

 

 

 

 

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

23.850,00

14.240,69

 

 

 

 

04

Faiz Giderleri

20.000,00

10.271,79

 

 

 

 

05

Cari Transferler

25.700,00

9.472,16

 

 

 

 

06

Sermaye Giderleri

5.600,00

0,00

 

 

 

 

07

Sermaye Transferleri

2.500,00

1.912,60

 

 

 

 

09

Yedek Ödenekler

62.500,00

0,00

46

78

07

34

 

Zabıta Müdürlüğü

79.900,00

61.175,63

 

 

 

 

01

Personel Giderleri

36.100,00

38.764,64

 

 

 

 

02

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

8.000,00

6.320,51

 

 

 

 

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

35.700,00

16.090,48

 

 

 

 

06

Sermaye Giderleri

100,00

0,00

46

78

07

38

 

İmar Müdürlüğü

711.100,00

516.919,29

 

 

 

 

01

Personel Giderleri

225.000,00

232.380,88

 

 

 

 

02

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

45.600,00

45.873,94

 

 

 

 

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

291.400,00

238.664,47

 

 

 

 

06

Sermaye Giderleri

149.100,00

0,00

 

BÜTÇE GELİRLERİ CETVELİ

 

 

 

 

 

 

Gelirler

Açıklama

2014 BÜTÇE TEKLİFİ

I

II

III

IV

Bütçe Yılı

01

 

 

 

VERGİ GELİRLERİ

41.600

01

2

 

 

MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

15.500

01

2

9

 

MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN DİĞER VERGİLER

15.500

01

2

9

51

Bina Vergisi

8.000

01

2

9

52

Arsa Vergisi

500

01

2

9

53

Arazi Vergisi

2.000

01

2

9

54

Çevre Temizlik Vergisi

5.000

01

3

 

 

DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ

13.700

01

3

2

 

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ

10.500

01

3

2

51

Haberleşme Vergisi

500

01

3

2

52

Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi

10.000

01

3

9

 

DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ

3.200

01

3

9

51

Eğlence Vergisi

100

01

3

9

52

Yangın Sigortası Vergisi

100

01

3

9

53

İlan ve Reklam Vergisi

3.000

01

6

 

 

HARÇLAR

12.200

01

6

9

 

DİĞER HARÇLAR

12.200

01

6

9

51

Bina İnşaat Harcı

500

01

6

9

52

Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı

500

01

6

9

53

İşgal Harcı

500

01

6

9

54

İşyeri Açma İzni Harcı

500

01

6

9

55

Kaynak Suları Harcı

500

01

6

9

56

Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı

1.000

01

6

9

57

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı

1.000

01

6

9

58

Tellallık Harcı

7.000

01

6

9

60

Yapı Kullanma İzni Harcı

500

01

6

9

99

Diğer Harçlar

200

01

9

 

 

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER

200

01

9

1

 

KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI

100

01

9

1

01

Kaldırılan Vergi Artıkları

100

01

9

9

 

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN DİĞER VERGİLER

100

01

9

9

99

Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler

100

03

 

 

 

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

110.800

03

1

 

 

MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ

102.700

03

1

1

 

MAL SATIŞ GELİRLERİ

2.500

03

1

1

01

Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri

1.000

03

1

1

04

Diğer Değerli Kağıt Bedelleri

1.000

03

1

1

99

Diğer Mal Satış Gelirleri

500

03

1

2

 

HİZMET GELİRLERİ

100.200

03

1

2

11

İlan ve Reklam Gelirleri

100

03

1

2

13

Ölçü ve Ayar Hizmet Gelirleri

100

03

1

2

58

Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler

100.000

03

1

2

56

Sağlık Hizmetlerine İlişkin Gelirler

0

03

6

 

 

KİRA GELİRLERİ

8.100

03

6

1

 

TAŞINMAZ KİRALARI

8.100

03

6

1

01

Lojman Kira Gelirleri

100

03

6

1

99

Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri

8.000

04

 

 

 

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

860.000

04

2

 

 

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

800.000

04

2

1

 

CARİ

400.000

04

2

1

01

Hazine Yardımı

200.000

04

2

1

99

Cari Nitelikli Diğer İşler İçin Genel Bütçeden Alınan

200.000

04

2

2

 

SERMAYE

400.000

04

2

2

51

Alt Yapı Hizmetleri İçin Genel Bütçeden Alınan

200.000

04

2

2

99

Sermaye Nitelikli Diğer İşler İçin Genel Bütçeden Alınan

200.000

04

3

 

 

DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

10.000

04

3

1

 

CARİ

5.000

04

3

1

03

Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar

5.000

04

3

2

 

SERMAYE

5.000

04

3

2

03

Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar

5.000

04

4

 

 

KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR

20.000

04

4

1

 

CARİ

10.000

04

4

1

01

Kurumlardan Alınan Bağış ve Yadımlar

5.000

04

4

1

02

Kişilerden Alınan Bağış ve Yadımlar

5.000

04

4

2

 

SERMAYE

10.000

04

4

2

01

Kurumlardan Alınan Bağış ve Yadımlar

5.000

04

4

2

02

Kişilerden Alınan Bağış ve Yadımlar

5.000

04

5

 

 

PROJE YARDIMLARI

30.000

04

5

1

 

CARİ

15.000

04

5

1

01

Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları

5.000

04

5

1

05

Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları

5.000

04

5

1

09

Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları

5.000

04

5

2

 

SERMAYE

15.000

04

5

2

01

Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları

5.000

04

5

2

05

Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları

5.000

04

5

2

09

Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları

5.000

05

 

 

 

DİĞER GELİRLER

229.000

05

1

 

 

FAİZ GELİRLERİ

400

05

1

8

 

VERGİ, RESİM VE HARÇ GECİKME FAİZLERİ

100

05

1

8

01

Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri

100

05

1

9

 

DİĞER FAİZLER

300

05

1

9

01

Kişilerden Alacaklar Faizleri

100

05

1

9

03

Mevduat Faizleri

100

05

1

9

99

Diğer Faizler

100

05

2

 

 

KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR

203.500

05

2

2

 

VERGİ VE HARÇ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR

200.000

05

2

2

51

Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar

200.000

05

2

4

 

KAMU HARCAMALARINA KATILMA PAYLARI

3.500

05

2

4

51

Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı

1.000

05

2

4

52

Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı

1.000

05

2

4

53

Yol Harcamalarına Katılma Payı

1.000

05

2

4

99

Diğer Harcamalara Katılma Payları

500

05

3

 

 

PARA CEZALARI

9.800

05

3

2

 

İDARİ PARA CEZALARI

200

05

3

2

01

Trafik Para Cezaları

100

05

3

2

99

Diğer İdari Para Cezaları

100

05

3

4

 

VERGİ CEZALARI

2.100

05

3

4

01

Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları

2.000

05

3

4

99

Diğer Vergi Cezaları

100

05

3

9

 

DİĞER PARA CEZALARI

7.500

05

3

9

02

Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları

2.500

05

3

9

99

Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları

5.000

05

9

 

 

DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER

15.300

05

9

1

 

DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER

15.300

05

9

1

01

İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar

100

05

9

1

03

İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları

100

05

9

1

06

Kişilerden Alacaklar

100

05

9

1

99

Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler

15.000

06

 

 

 

SERMAYE GELİRLERİ

8.400

06

1

 

 

TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ

6.300

06

1

1

 

LOJMAN SATIŞ GELİRLERİ

1.000

06

1

1

01

Lojman Satış Gelirleri

1.000

06

1

3

 

DİĞER BİNA SATIŞ GELİRLERİ

5.000

06

1

3

01

Diğer Bina Satış Gelirleri

5.000

06

1

4

 

ARAZİ SATIŞI

100

06

1

4

01

Arazi Satışı

100

06

1

5

 

ARSA SATIŞI

100

06

1

5

01

Arsa Satışı

100

06

1

9

 

DİĞER TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ

100

06

1

9

99

Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri

100

06

2

 

 

TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ

2.100

06

2

1

 

TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ

2.000

06

2

1

01

Taşınır Satış Gelirleri

2.000

06

2

9

 

DİĞER TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ

100

06

2

9

99

Diğer Çeşitli Taşınır Satış Gelirleri

100

06

2

2

 

TAŞIT SATIŞ GELİRLERİ

0

06

2

2

01

Taşıt Satış Gelirleri

0

08

 

 

 

ALACAKLARDAN TAHSİLAT

200

08

1

 

 

YURTİÇİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT

200

08

1

9

 

DİĞER YURTİÇİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT

200

08

1

9

03

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından

100

08

1

9

99

Diğerlerinden

100

09

 

 

 

RED VE İADELER (-)

0

09

1

 

 

VERGİ GELİRLERİ

0

09

1

3

 

DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ

0

09

1

3

02

 

0

TOPLAM    

1.250.000

 

2014 MALİ YILI BÜTÇE GELİRLERİ BİLGİLERİ

 

Gelirin Kodu

Açıklama

Bütçe İle Tahmin Edilen

2014 Yılı Net Tahsilatı

I

II

III

IV

01

 

 

 

VERGİ GELİRLERİ

41.600,00

31.947,25

03

 

 

 

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

110.800,00

142.018,53

04

 

 

 

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

860.000,00

334.333,63

05

 

 

 

DİĞER GELİRLER

229.000,00

311.517,22

06

 

 

 

SERMAYE GELİRLERİ

8.400,00

0,00

08

 

 

 

ALACAKLARDAN TAHSİLAT

200,00

0,00

TOPLAM

1.250.000,00

819.816,63

 

 

 

   2014 MALİ YILI GELİR KALEMLERİ BAZINDA

BÜTÇE GELİRLERİ BİLGİLERİ

 

Açıklama

Bütçe İle Tahmin Edilen

Tahsilattan Ret ve İadeler

2014 Yılı Net Tahsilatı

VERGİ GELİRLERİ

41.600,00

38,00

31.947,25

MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

15.500,00

0,00

18.007,37

MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN DİĞER VERGİLER

15.500,00

0,00

18.007,37

Bina Vergisi

8.000,00

0,00

10.254,35

Arsa Vergisi

500,00

0,00

798,94

Arazi Vergisi

2.000,00

0,00

2.139,84

Çevre Temizlik Vergisi

5.000,00

0,00

4.814,24

DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ

13.700,00

0,00

9.587,28

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ

10.500,00

0,00

6.670,61

Haberleşme Vergisi

500,00

0,00

586,12

Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi

10.000,00

0,00

6.084,49

DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ

3.200,00

0,00

2.916,67

Eğlence Vergisi

100,00

0,00

0,00

Yangın Sigortası Vergisi

100,00

0,00

91,67

İlan ve Reklam Vergisi

3.000,00

0,00

2.825,00

HARÇLAR

12.200,00

38,00

4.352,60

DİĞER HARÇLAR

12.200,00

38,00

4.352,60

Bina İnşaat Harcı

500,00

0,00

218,00

Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı

500,00

0,00

0,00

İşgal Harcı

500,00

0,00

0,00

İşyeri Açma İzni Harcı

500,00

0,00

0,00

Kaynak Suları Harcı

500,00

0,00

0,00

Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı

1.000,00

38,00

106,00

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı

1.000,00

0,00

360,00

Tellallık Harcı

7.000,00

0,00

2.259,60

Yapı Kullanma İzni Harcı

500,00

0,00

189,00

Diğer Harçlar

200,00

0,00

1.220,00

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER

200,00

0,00

0,00

KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI

100,00

0,00

0,00

Kaldırılan Vergi Artıkları

100,00

0,00

0,00

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN DİĞER VERGİLER

100,00

0,00

0,00

Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler

100,00

0,00

0,00

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

110.800,00

0,00

142.018,53

MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ

102.700,00

0,00

127.183,06

MAL SATIŞ GELİRLERİ

2.500,00

0,00

260,00

Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri

1.000,00

0,00

260,00

Diğer Değerli Kağıt Bedelleri

1.000,00

0,00

0,00

Diğer Mal Satış Gelirleri

500,00

0,00

0,00

HİZMET GELİRLERİ

100.200,00

0,00

126.923,06

İlan ve Reklam Gelirleri

100,00

0,00

0,00

Ölçü ve Ayar Hizmet Gelirleri

100,00

0,00

0,00

Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler

100.000,00

0,00

126.923,06

KİRA GELİRLERİ

8.100,00

0,00

14.835,47

TAŞINMAZ KİRALARI

8.100,00

0,00

14.835,47

Lojman Kira Gelirleri

100,00

0,00

38,57

Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri

8.000,00

0,00

14.796,90

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

860.000,00

0,00

334.333,63

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

800.000,00

0,00

281.831,28

CARİ

400.000,00

0,00

281.831,28

Hazine Yardımı

200.000,00

0,00

281.831,28

Cari Nitelikli Diğer İşler İçin Genel Bütçeden Alınan

200.000,00

0,00

0,00

SERMAYE

400.000,00

0,00

0,00

Alt Yapı Hizmetleri İçin Genel Bütçeden Alınan

200.000,00

0,00

0,00

Sermaye Nitelikli Diğer İşler İçin Genel Bütçeden Alınan

200.000,00

0,00

0,00

DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

10.000,00

0,00

40.000,00

CARİ

5.000,00

0,00

40.000,00

Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar

0,00

0,00

40.000,00

Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar

5.000,00

0,00

0,00

SERMAYE

5.000,00

0,00

0,00

Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar

5.000,00

0,00

0,00

KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR

20.000,00

0,00

12.502,35

CARİ

10.000,00

0,00

12.502,35

Kurumlardan Alınan Bağış ve Yadımlar

5.000,00

0,00

0,00

Kişilerden Alınan Bağış ve Yadımlar

5.000,00

0,00

0,00

Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yadımlar

0,00

0,00

12.502,35

SERMAYE

10.000,00

0,00

0,00

Kurumlardan Alınan Bağış ve Yadımlar

5.000,00

0,00

0,00

Kişilerden Alınan Bağış ve Yadımlar

5.000,00

0,00

0,00

PROJE YARDIMLARI

30.000,00

0,00

0,00

CARİ

15.000,00

0,00

0,00

Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları

5.000,00

0,00

0,00

Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları

5.000,00

0,00

0,00

Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları

5.000,00

0,00

0,00

SERMAYE

15.000,00

0,00

0,00

Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları

5.000,00

0,00

0,00

Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları

5.000,00

0,00

0,00

Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları

5.000,00

0,00

0,00

DİĞER GELİRLER

229.000,00

0,00

311.517,22

FAİZ GELİRLERİ

400,00

0,00

0,00

VERGİ, RESİM VE HARÇ GECİKME FAİZLERİ

100,00

0,00

0,00

Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri

100,00

0,00

0,00

DİĞER FAİZLER

300,00

0,00

0,00

Kişilerden Alacaklar Faizleri

100,00

0,00

0,00

Mevduat Faizleri

100,00

0,00

0,00

Diğer Faizler

100,00

0,00

0,00

KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR

203.500,00

0,00

268.501,84

VERGİ VE HARÇ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR

200.000,00

0,00

266.098,64

Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar

200.000,00

0,00

266.098,64

KAMU HARCAMALARINA KATILMA PAYLARI

3.500,00

0,00

2.403,20

Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı

1.000,00

0,00

350,00

Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı

1.000,00

0,00

2.053,20

Yol Harcamalarına Katılma Payı

1.000,00

0,00

0,00

Diğer Harcamalara Katılma Payları

500,00

0,00

0,00

PARA CEZALARI

9.800,00

0,00

11.064,88

İDARİ PARA CEZALARI

200,00

0,00

0,00

Trafik Para Cezaları

100,00

0,00

0,00

Diğer İdari Para Cezaları

100,00

0,00

0,00

VERGİ CEZALARI

2.100,00

0,00

3.086,11

Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları

2.000,00

0,00

3.047,50

 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TÜFE/ÜFE TUTARI

0,00

0,00

10,17

 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KATSAYI TUTARI

0,00

0,00

4,44

Diğer Vergi Cezaları

100,00

0,00

24,00

DİĞER PARA CEZALARI

7.500,00

0,00

7.978,77

Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları

2.500,00

0,00

4.010,90

Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları

5.000,00

0,00

3.967,87

DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER

15.300,00

0,00

31.950,50

DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER

15.300,00

0,00

31.950,50

İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar

100,00

0,00

0,00

İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları

100,00

0,00

0,00

Kişilerden Alacaklar

100,00

0,00

0,00

Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler

15.000,00

0,00

31.950,50

SERMAYE GELİRLERİ

8.400,00

0,00

0,00

TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ

6.300,00

0,00

0,00

LOJMAN SATIŞ GELİRLERİ

1.000,00

0,00

0,00

Lojman Satış Gelirleri

1.000,00

0,00

0,00

DİĞER BİNA SATIŞ GELİRLERİ

5.000,00

0,00

0,00

Diğer Bina Satış Gelirleri

5.000,00

0,00

0,00

ARAZİ SATIŞI

100,00

0,00

0,00

Arazi Satışı

100,00

0,00

0,00

ARSA SATIŞI

100,00

0,00

0,00

Arsa Satışı

100,00

0,00

0,00

DİĞER TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ

100,00

0,00

0,00

Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri

100,00

0,00

0,00

TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ

2.100,00

0,00

0,00

TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ

2.000,00

0,00

0,00

Taşınır Satış Gelirleri

2.000,00

0,00

0,00

DİĞER TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ

100,00

0,00

0,00

Diğer Çeşitli Taşınır Satış Gelirleri

100,00

0,00

0,00

ALACAKLARDAN TAHSİLAT

200,00

0,00

0,00

YURTİÇİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT

200,00

0,00

0,00

DİĞER YURTİÇİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT

200,00

0,00

0,00

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından

100,00

0,00

0,00

Diğerlerinden

100,00

0,00

0,00

TOPLAM

1.250.000,00

38,00

819.816,63

 

 

            BELEDİYEMİZİN KULLANDIĞI MALİ KAYNAKLAR:

 

• Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar (İller Bankası payı),

• 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre alınan emlak vergileri

• 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda sayılan gelir kalemleri,

• Mülkiyeti belediyemize ait gayrimenkullerin kira ve satış gelirleri,

• Belediye Meclisi veya Encümeni tarafından miktarı belirlenen hizmet gelirleri,

• Muhtelif kamu kurumlarınca gönderilen paylar

        

 

İLLER BANKASI TARAFINDAN GÖNDERİLEN BELEDİYE PAYLARI:

 

     2014 yılı içerisinde İller Bankası tarafından gönderilen Belediye payları ise aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleşmiştir.

 

AYLAR

TAHAKKUK MİKTARI

GÖNDERİLEN HİSSE

OCAK

22.521,79

13.513,07

ŞUBAT

18.161,34

10.896,80

MART

22.210,51

13.326,30

NİSAN

44.691,76

26.815,05

MAYIS

14.162,03

12.745,82

HAZİRAN

16.546,42

14.891,77

TEMMUZ

21.743,01

19.568,70

AĞUSTOS

15.660,64

14.094,57

EYLÜL

20.432,51

12.259,50

EKİM

26.820,54

16.092,32

KASIM

20.902,52

11.496,37

ARALIK

22.245,57

12.235,06

TOPLAM

266.098,64

177.935,33

 

DENKLEŞTİRME ÖDENEĞİ:  İller Bankası tarafından Mart ve Temmuz aylarında 2 eşit taksitte gönderilmekte olan denkleştirme ödeneği 2014 yılında Belediyemize aşağıdaki şekilde gönderilmiştir.

AYLAR

ÖDENEK MİKTARI

MART

43.198,97

TEMMUZ

138.632,31

TOPLAM

181.831,28

 

 

BELEDİYENİN ALACAKLARI

 

     31.12.2014 Tarihi itibariyle tahsili yapılamayan belediye alacaklarının durumu aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

 

120

 

 

 

 

Gelirlerden Alacaklar Hesabı

9.067,45

120

01

 

 

 

Vergi Gelirlerinden Alacaklar

418,00

120

01

02

 

 

Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

418,00

120

01

02

09

 

Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler

418,00

120

01

02

09

51

Bina Vergisi

0,00

120

01

02

09

52

Arsa Vergisi

0,00

120

01

02

09

53

Arazi Vergisi

0,00

120

01

02

09

54

Çevre Temizlik Vergisi

418,00

120

01

03

 

 

Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri

0,00

120

01

03

09

 

Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

0,00

120

01

03

09

53

İlan ve Reklam Vergisi

0,00

120

03

 

 

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden Alacaklar

5.736,25

120

03

01

 

 

Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

5.736,25

120

03

01

02

 

Hizmet Gelirleri

5.736,25

120

03

01

02

58

Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler

5.736,25

120

03

06

 

 

Kira Gelirleri

0,00

120

03

06

01

 

Taşınmaz Kiraları

0,00

120

03

06

01

05

Kültür Amaçlı Tesis Kira Gelirleri

0,00

120

03

06

01

99

Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri

0,00

120

05

 

 

 

Diğer Gelirlerden Alacaklar

2.913,20

120

05

03

 

 

Para Cezaları

2.913,20

120

05

03

04

 

Vergi Cezaları

2.913,20

120

05

03

04

09

6552 Sayılı Kanun Kapsamında Tüfe/Üfe Tutarı

1.752,11

120

05

03

04

10

6552 Sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı

1.161,09

121

 

 

 

 

Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı

35.370,09

121

01

 

 

 

Vergi Gelirlerinden Alacaklar

3.934,47

121

01

02

 

 

Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

2.734,47

121

01

02

09

 

Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler

2.734,47

121

01

02

09

51

Bina Vergisi

1.886,47

121

01

02

09

52

Arsa Vergisi

80,03

121

01

02

09

53

Arazi Vergisi

445,60

121

01

02

09

54

Çevre Temizlik Vergisi

322,37

121

01

03

 

 

Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri

1.200,00

121

01

03

09

 

Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

1.200,00

121

01

03

09

53

İlan ve Reklam Vergisi

1.200,00

121

03

 

 

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden Alacaklar

31.158,62

121

03

01

 

 

Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

26.938,85

121

03

01

02

 

Hizmet Gelirleri

26.938,85

121

03

01

02

58

Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler

26.938,85

121

03

06

 

 

Kira Gelirleri

4.219,77

121

03

06

01

 

Taşınmaz Kiraları

4.219,77

121

03

06

01

01

Lojman Kira Gelirleri

2.460,00

121

03

06

01

99

Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri

1.759,77

121

05

 

 

 

Diğer Gelirlerden Alacaklar

277,00

121

05

03

 

 

Para Cezaları

277,00

121

05

03

04

 

Vergi Cezaları

277,00

121

05

03

04

09

6552 Sayılı Kanun Kapsamında Tüfe/Üfe Tutarı

210,71

121

05

03

04

10

6552 Sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı

66,29

122

 

 

 

 

Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı

6.886,13

122

01

 

 

 

Vergi Gelirlerinden Alacaklar

1.979,65

122

01

02

 

 

Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

1.979,65

122

01

02

09

 

Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler

1.979,65

122

01

02

09

51

Bina Vergisi

1.193,69

122

01

02

09

52

Arsa Vergisi

21,56

122

01

02

09

53

Arazi Vergisi

89,34

122

01

02

09

54

Çevre Temizlik Vergisi

675,06

122

01

03

 

 

Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri

0,00

122

01

03

09

 

Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

0,00

122

01

03

09

53

İlan ve Reklam Vergisi

0,00

122

03

 

 

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden Alacaklar

4.906,48

122

03

01

 

 

Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

4.762,34

122

03

01

02

 

Hizmet Gelirleri

4.762,34

122

03

01

02

58

Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler

4.762,34

122

03

06

 

 

Kira Gelirleri

144,14

122

03

06

01

 

Taşınmaz Kiraları

144,14

122

03

06

01

01

Lojman Kira Gelirleri

144,14

122

03

06

01

99

Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri

0,00

TOPLAM

51.323,67

 

 

BELEDİYENİN BORÇLARI

 

     31.12.2014 Tarihi itibariyle ödemesi yapılamayarak gerek bütçe emanetleri hesabına gerekse de emanetler hesabına kayıt yapılan belediye borçlarının durumu aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

 

 

Hesap Kodu

Yardımcı Hesap Kodu

Hesap Kodu

Alacak Kalanı

330

 

 

 

 

Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı

9.200,00

330

01

 

 

 

İhale Teminatları

4.900,00

330

01

02

 

 

Kesin Teminatlar

4.900,00

330

99

 

 

 

Alınan Diğer Depozito ve Teminatlar

4.300,00

333

 

 

 

 

Emanetler Hesabı

8.432,39

333

01

 

 

 

Kurumlara Ait Emanetler

3.820,00

333

01

04

 

 

Sosyal Güvenlik Kurumları

3.820,00

333

02

 

 

 

Kişilere Ait Emanetler

0,00

333

02

07

 

 

Personele Ait Emanetler

0,00

333

02

07

01

 

Memur Maaş Alacakları

0,00

333

02

07

02

 

İşçi Ücret Alacakları

0,00

333

02

07

03

 

İşçi İkramiye Alacakları

0,00

333

02

07

04

 

Encümen Üyeleri Huzur Hakkı Alacakları

0,00

333

02

07

05

 

Meclis Üyeleri Huzur Hakkı Alacakları

0,00

333

02

99

 

 

Kişilere Ait Diğer Emanetler

0,00

333

02

99

99

 

Kişilere Ait Diğer Emanetler

0,00

333

09

 

 

 

Başka Muhasebe Birimleri Adına Yapılan Kesintiler

0,00

333

09

01

 

 

Vergi Borcu

0,00

333

10

 

 

 

Sendikalara Ait Emanetler

2.063,79

333

10

02

 

 

İşçi Sendikalarına Ödenen Aidatlar

1.774,47

333

10

02

99

 

Diğer İşçi Sendikaları

1.774,47

333

10

02

99

01

Belediye-İş Sendikası

1.774,47

333

10

03

 

 

Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar

289,32

333

10

03

01

 

Türkiye Kamu-Sen'e Bağlı Sendikalar

289,32

333

10

03

01

99

Türkiye Kamu-Sen'e Bağlı Diğer Sendikalar

289,32

333

99

 

 

 

Diğer Emanetler

2.548,60

333

99

99

 

 

Diğer Emanetler

2.548,60

360

 

 

 

 

Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı

10.818,30

360

01

 

 

 

Gelir Vergisi

10.135,50

360

01

01

 

 

Gelir Vergisi Kanununun 94/1 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar

10.135,50

360

01

01

01

 

Asgari Ücretlilerden Yapılan Tevkifatlar

293,19

360

01

01

02

 

Diğer Ücretler ile Ücret Sayılan Ödemelerden Yapılan Tevkifatlar

9.842,31

360

01

02

 

 

Gelir Vergisi Kanununun 94/2 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar

0,00

360

01

02

01

 

Gvk. 18. Md. Kapsamına Giren Serbest Meslek İşleri Dolayısıyla Yapılan Ödemelerden Tevkifatlar

0,00

360

03

 

 

 

Damga Vergisi

682,80

360

03

01

 

 

Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi

462,78

360

03

02

 

 

Sözleşmeye Ait Damga Vergisi

0,00

360

03

09

 

 

Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi

220,02

361

 

 

 

 

Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı

15.783,22

361

01

 

 

 

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne

576,29

361

01

01

 

 

İştirakçi Payları

0,00

361

01

01

01

 

% 16 Aylık Aidat Kesintisi

0,00

361

01

01

03

 

% 100 Artış Kesenekleri

0,00

361

01

02

 

 

Devlet Payları

576,29

361

01

02

01

 

% 20 Aylık Aidatı Devlet Katkısı

0,00

361

01

02

03

 

% 100 Artış Kesenekleri Devlet Katkısı

0,00

361

01

02

04

 

% 12 Genel Sağlık Sigortası Primi

576,29

361

10

 

 

 

Prim Tahsilatları

15.206,93

361

10

01

 

 

İştirakçi Payları

5.213,93

361

10

01

01

 

Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi

0,00

361

10

01

02

 

Genel Sağlık Sigortası Primi

5.213,93

361

10

02

 

 

İşveren Payı

9.993,00

361

10

02

01

 

Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi

0,00

361

10

02

03

 

Genel Sağlık Sigortası Primi

9.993,00

362

 

 

 

 

Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri  Adına Yapılan Tahsilat Hesabı

1.381,85

362

01

 

 

 

Fonlar Adına Yapılan Tahsilatlar

1.381,85

362

01

02

 

 

İşsizlik Sigortası Fonu

1.381,85

362

01

02

01

 

İşsizlik Sigortası Primi-İşçi

466,69

362

01

02

02

 

İşsizlik Sigortası Primi-İşveren

915,16

362

02

 

 

 

Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilatlar

0,00

362

02

06

 

 

Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilatlar

0,00

362

02

06

02

 

Kefalet Aidatı Aylık Keseneği

0,00

363

 

 

 

 

Kamu İdareleri Payları Hesabı

11.560,86

363

01

 

 

 

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

10.328,20

363

05

 

 

 

Mahalli İdareler

1.232,66

363

05

03

 

 

İl Özel İdare Payları

1.232,66

363

05

03

01

 

Kültür Varlıkları Katkı Payı- Arazi

195,19

363

05

03

02

 

Kültür Varlıkları Katkı Payı- Arsa

76,93

363

05

03

03

 

Kültür Varlıkları Katkı Payı- Bina

960,54

368

 

 

 

 

Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı

625.992,80

368

01

 

 

 

Vergi ve Fonlar

20.318,66

368

01

01

 

 

Gelir Vergisi

8.285,43

368

01

01

01

 

Gelir Vergisi Kanununun 94/1 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar

7.875,43

368

01

01

01

02

Diğer Ücretler ile Ücret Sayılan Ödemelerden Yapılan Tevkifatlar

7.875,43

368

01

01

02

 

Gelir Vergisi Kanununun 94/2 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar

410,00

368

01

01

02

01

Gvk. 18. Md. Kapsamına Giren Serbest Meslek İşleri Dolayısıyla Yapılan Ödemelerden Tevkifatlar

60,00

368

01

01

02

02

Diğer Serbest Meslek İşleri Dolayısıyla Yapılan Ödemelerden Tevkifatlar

350,00

368

01

03

 

 

Damga Vergisi

7.929,89

368

01

03

01

 

Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi

3.906,40

368

01

03

02

 

Sözleşmeye Ait Damga Vergisi

1.035,54

368

01

03

03

 

İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi

926,02

368

01

03

09

 

Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi

2.061,93

368

01

04

 

 

Katma Değer Vergisi

4.103,34

368

01

04

02

 

Katma Değer Vergisi Tevkifatı

4.103,34

368

01

04

02

02

1/3 Oranında Kdv Tevkifatı

4.103,34

368

02

 

 

 

Sosyal Güvenlik Kesintileri

605.674,14

368

02

01

 

 

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne

110.926,38

368

02

01

01

 

İştirakçi Payları

62.941,61

368

02

01

01

01

% 16 Aylık Aidat Kesintisi

62.624,78

368

02

01

01

03

% 100 Artış Kesenekleri

316,83

368

02

01

02

 

Devlet Payları

47.984,77

368

02

01

02

01

% 20 Aylık Aidatı Devlet Katkısı

40.684,93

368

02

01

02

03

% 100 Artış Kesenekleri Devlet Katkısı

316,82

368

02

01

02

04

% 12 Genel Sağlık Sigortası Primi

6.983,02

368

02

02

 

 

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına

39.409,93

368

02

02

01

 

Ssk Primleri

39.409,93

368

02

02

01

01

Ssk Primi - İşçi

13.136,66

368

02

02

01

02

Ssk Primi - İşveren

26.273,27

368

02

10

 

 

Prim Tahsilatları

455.337,83

368

02

10

01

 

İştirakçi Payları

186.012,75

368

02

10

01

01

Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi

1.976,41

368

02

10

01

02

Genel Sağlık Sigortası Primi

184.036,34

368

02

10

02

 

İşveren Payı

269.325,08

368

02

10

02

01

Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi

2.415,57

368

02

10

02

03

Genel Sağlık Sigortası Primi

266.909,51

TOPLAM

683.169,42

 

       

Hesap Kodu

Yardımcı Hesap Kodu

Hesap Kodu

Alacak Kalanı

320

 

 

 

 

Bütçe Emanetleri Hesabı

101.834,53

320

01

 

 

 

Cari Yıla (N) Ait Borçlar

0,00

320

02

 

 

 

N-1 Yılına Ait Borçlar

33.103,62

320

03

 

 

 

N-2 Yılına Ait Borçlar

3.820,00

320

04

 

 

 

N-3 Yılına Ait Borçlar

3.620,00

320

05

 

 

 

N-4 Yılına Ait Borçlar

3.020,00

320

06

 

 

 

N-5 Yılına Ait Borçlar

58.270,91

TOPLAM

101.834,53

 

 

2- TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

 

      Faaliyet raporunda yer alan tablolardan da anlaşılacağı üzere; Belediyemizin, 2014 mali yılı için öngörülen gider bütçesi 1.250.000,00-TL olup, yıl içerisinde toplam 878.215,67-TL bütçe gideri gerçekleştiği anlaşılmaktadır.

 

       Bütçe ile verilen ödeneklerden yıl içersinde 876.303,07-TL’sı Personel ve Cari Harcamalara, 1.912,60-TL’sı da Sermaye Teşkili ve Transfer Harcamalarına olmak üzere toplam 878.215,67-TL harcama yapılmıştır. 2014 Mali yılı gider bütçemizin gerçekleşme oranı ise % 70’dir.

      

       2014 yılı Gelir Bütçesinin 1.250.000,00-TL, Toplam tahsilatın 819.816,63-TL ve personel giderlerinin 427.304,07-TL olarak gerçekleştiği, 2014 mali yılı personel giderleri toplamının bütçe gelirine oranlanması sonucu; personel giderlerinin bütçe ile gerçekleşen gelirlerin %52’sine ulaştığı görülmüştür.

       Gelirlerimizin Bütçeye göre gerçekleşme oranı ise %66’dır. Ayrıca İller Bankası tarafından 2014 yılında Belediye hissesi olarak toplam 266.098,64-TL’sı tahakkuk ettirilmiş olup, bu paydan kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarımız sebebiyle toplam 88.163,31-TL’sı tutarında kesinti yapılmış, yapılan kesintilerden sonra kalan 177.935,33-TL hisse belediyemize gönderilmiştir.

 

       02.07.2008 tarihinde kabul edilen, 15.07.2008 tarih ve 26937 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun gereği 2014 yılı Mart ve Temmuz aylarında toplam 181.831,28-TL’sı Denkleştirme Ödeneği gönderilmiştir.

 

       01.01.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasında Belediyenin mali durumunun açıklıkla ve ilgililer için gerçeğe uygun olarak yansıtıldığı görülmektedir.

 

 

3- MALİ DENETİM SONUÇLARI:

 

      Gerek Sayıştay Başkanlığı tarafından gerekse de İçişleri Bakanlığı tarafından 2014 yılında yapılan herhangi bir mali denetim bulunmamaktadır.

     

      Belediye Meclisimiz tarafından seçilen Zafer KÜPLER, Satılmış AKA ve Selahattin GÜLEM’den oluşan Denetim komisyonumuz 2014 yılında yapmış oldukları 2013 mali yılına ait denetimler sonucunda herhangi bir usulsüzlük olmadığını tespit etmişlerdir.

 

       Ovacık Belediyesi iş ve işlemlerinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25’inci Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22’inci maddesi ile “Belediyelerin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap iş ve işlemlerinin denetimi için“ görevlendirilen Denetim Komisyonu 2013 Mali Yılı çalışmalarını tamamlayarak, yapılan iş ve işlemlerin yasalar çerçevesinde yapıldığının anlaşılmakla! Yasalara aykırı herhangi bir durum tespit edilmemiş olup, komisyon raporunu Meclis Başkanlığına yasal süresi içerisinde sunmuştur. Belediyemiz ayrıca İçişleri Bakanlığı ile Sayıştay Başkanlığı denetimine tabidir.

 

                                                                                            

B - PERFORMANS BİLGİLERİ

 

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ: Belediye Başkanlığımızca 2014 yılında yapılan faaliyetlerle ilgili çalışmalar aşağıda sunulmuştur.

 

           Belediyemiz parkına ikinci bir çocuk oyun alanı, iki adet kamelya ve kondisyon aletleri yerleştirilerek daha fazla çocuk ve halkımızın rahat bir şekilde parkta oturması sağlanmıştır.  Ayrıca ışıklandırması yapılmıştır.

            Şehir su dağıtım deposuna halkımızın daha sağlıklı su içebilmesi için otomatik Klor cihazı alınarak suyun Klorlanması sağlanmıştır.

            İlçemiz su deposundan mahallelere dağıtımı yapılan su şebekesindeki vanalar çalışır duruma getirilerek dört yola vana odası yapılmıştır.

            İlçemizin su dağıtım deposu çıkışına vatandaşlarımızın sağlıklı su içebilmesi için Manyetik Kireç Önleme Cihazı taktırılmıştır. Ayrıca orman içinden kendi cazibesi ile gelip İlçemiz su deposuna giren “çay yayla ve kanlıca oluğundan” gelen suyun çıkışına da Manyetik Kireç Önleme Cihazı taktırılmıştır.

            Belediyemize ait ek binada yapılan tadilat çalışmaları sonucu binanın üst katının sosyal yaşam merkezi, alt katının ise 10 yatak kapasiteli otel olarak kullanılması için çalışmalar yapılmıştır.

            Belediye Başkanlığı makam odası ile imar müdürlüğü ve santral binalarının yenileme çalışmaları tamamlanarak daha modern ve daha rahat çalışma ortamına kavuşturulmuştur.                              

             İlçemiz kapalı halı sahada tüm ramazan ayı boyunca halkımızla kaynaşma adına her akşam Belediyemiz tarafından iftar çadırı düzenlenerek iftar yemeği ve Ramazan etkinlikleri yapılmıştır.

             Ovacık ilçemizde Belediyemiz tarafından fakir ve dar gelirli ailelerin çocuklarının sünnet işleri için 1. Kültür ve Sünnet Şöleni şenliği halkımızın katılımı ile gerçekleşmiştir.           

 

 

BİRİMLERİN FAALİYET BİLGİLERİ:

 

Müdürlüklerin 2014 yılı birim faaliyet raporları ayrı ayrı aşağıda sunulmuştur.

 

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

13 Temmuz 2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu hükümlerine uygun olarak iş ve işlemleri yürütmek, ayrıca aşağıda maddeler halinde belirtilen;

 • Meclis İşlemleri

 

 • Encümen İşlemleri

 

 • Gelen Giden Evrak İşlemleri

 

 • Evlendirme İşlemleri

 

 • İdare İşlemleri

 

 • Personel Özlük Hizmetleri

 

 • Maaş Tahakkuk Hizmetleri

 

alanlarında hizmet vermek başlıca görevleri arasında yer almaktadır. Bu görevlere

 

başlıklar halinde kısaca değinmek gerekirse;

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

 

 

A) MECLİS İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GÖREVLERİ:

 

1- Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gereken işleri yapmak,

 

2- Belediye birimlerinden mevzuata uygun olarak Belediye Meclisinde görüşülüp bir karar alınmak üzere Başkanlık Makamı’ndan havale edilen konuları gündem maddesi olarak emirleri doğrultusunda Belediye Başkanı’nın hazırlayıp Meclis Başkanlığı’na sunmak,

 

3- Belediye Meclisince alınan kararlar yazılı hale getirilerek Belediye Başkanı ve iki kâtip üyeye imzalatmak.

 

4- Belediye Meclisince alınan kararları 7 gün içinde Kaymakamlık Makamına göndermek.

 

5- Belediye Meclisi’nce alınan kararları gerekli mercilerin onayından sonra ilgili birimine iletmek,

 

6- Meclis çalışmalarını düzenleyen tutanak ve karar özetlerini Belediye Başkanı ve iki katip üye tarafından imzalanarak ayrı bir dosyada saklamak, incelemeye hazır bulundurmak,

 

7- Meclis üyelerinin Meclise devamlarını belirlemek üzere Meclis Başkanlığı’nca tutulan devam cetvelini saklamak,

 

8- Meclisin her birleşiminden önce devam cetvelini üyelerin imzasına hazır bulundurmak,

 

9- Meclis üyelerine, ödenecek huzur haklarını çalışma ayını takip eden aybaşında ödenecek şekilde gerekli hazırlık ve çalışmaları yapmak.

 

10- Belediye tarafından hazırlanan Gelir Tarifelerinin ve Yönetmeliklerin Meclis Kararının içinde yazılmasını sağlamak.

 

11- Belediye meclis kararlarından imzalı birer örneklerini sıra numarasına göre dosyalamak ve arşivlemek

 

B) BELEDİYE ENCÜMENİ İLE İLGİLİ GÖREVLERİ:

 

1- Belediye Encümeni gündemini Encümen Üyelerine ve Başkan Yardımcılarına sunmak.

 

2- Belediye Encümeni karar özetleri tutanak defterini tutmak,

 

3- Belediye Encümeni kararlarından imzalı birer örneklerini sıra numarasına göre bir dosyada saklamak,

 

4- Belediye Encümenine sunulan tekliflerin her birine yazılmış olan Encümen Kararı eklenerek ayrı bir dosyada saklanmasını sağlamak.

 

5- Belediye birimlerinin Belediye Başkanı tarafından havale edilen ve Encümenden bir karar alınmak üzere gönderilen konuları gündem maddesi olarak Encümene sunmak, alınan kararları ilgili birimlerine iletmek,

 

6- İvedi hallerde Belediye Başkanı’nın veya Başkan Yardımcısı’nın “İvedi” kaydını koyduğu evrakı gündem dışı olarak o günkü gündeme almak,

 

7- Gündemdeki konuları gündem maddesi olarak kısa ve öz biçimde hazırlamak,

 

8- Gündeme alınan konuları gündemdeki sırasına göre Encümen Karar Defterine yazmak.

 

9- Gündeme alınan konuları gündemdeki sırasına göre Karar Defterine özetlerini yazarak tüm encümen üyelerine imzalatmak.

 

10- Encümen üyelerine Encümen Huzur Haklarını yazarak ilgili birimlere (Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne) ödenmesi yapılmak üzere havale etmek.

 

 

 

 

C) EVLENDİRME MEMURLUĞU İLE İLGİLİ GÖREVLERİ:

 

     İlgili mevzuat çerçevesinde, evlenmek isteyenlerin müracaatlarını kabul etmek, evlenme dosyasını hazırlamak, akdi yapmak, aile cüzdanı düzenleyip vermek, akdin nüfus kütüğüne tescilini sağlamak, evlenme kütük ve dosyalarını düzenli bir şekilde muhafaza etmek,

 

D) İDARE AMİRLİĞİ İLE İLGİLİ GÖREVLERİ:

 

1- Belediyeye ait tüm hizmet binalarının bakım, onarım ve temizliğinin yapılmasını sağlamak,

 

2- Kentte bulunan kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin etkinliklerinde gereksinim duyulan taleplere olanaklar ölçüsünde cevap vermek,

 

3- Belediyeye ait toplantı salonlarının temizliği, organizasyonunu yapmak.

 

E) EVRAK KAYIT, İLAN-YAYIN ARŞİV SERVİSİ İLE İLGİLİ GÖREVLERİ:

 

1- Gelen ve giden evrak defterlerini ayrı ve düzenli olarak tutmak,

 

2- Günlü ve süreli evraka zamanında cevap vermek,

 

3- Yazışmaları, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak yapmak,

 

4- Belediye Başkanlığı’na gelen ve giden evrakın kayıt, dağıtım ve havale yerlerine gönderme, postalama, dosyalama hizmetlerini yürütmek,

 

5- Belediye’ye gelen yazıların ilgili birimlere havalesini sağlamak, Belediye’den çıkan yazıları kaydetmek, ait olduğu birimlere vermek veya adreslerine postalamak,

 

6- Belediye Başkanlığı’na verilen genel nitelikteki teftiş ve denetleme raporlarının topluca sonuçlandırılmasını sağlamak,

 

7- Resmi evrakların elektronik ortama aktarmak ve ilgili birimlere çıkışları yapılarak havale etmek

 

F) PERSONEL ÖZLÜK HİZMETLERİ İLE İLGİLİ GÖREVLERİ:

 

1- Belediyede ilgili mevzuatın öngördüğü istihdam türlerine göre görev yapan personelin, işe başlama, ayrılma ve emekliliğe kadar geçen sürede gerekli işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

 

2- Personelin vizite ile izin işlemlerinin takibini yapmak,

 

3- Personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerinin planlanması ve uygulanmasını sağlamak,

 

4- Personelin diğer özlük ve sosyal hakları ile ilgili yazışma ve işlemleri yürütmek

 

G) MAAŞ TAHAKKUK HİZMETLERİ İLE İLGİLİ GÖREVLERİ:

 

 Personel maaş ve ücretlerinin ödemeye esas olacak şekilde düzenlenmesi işlemlerini yürütmek,

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN YETKİLERİ:

             Yazı İşleri Müdürlüğü yönetmelikler çerçevesinde belirtilen ve yukarıda ana başlıkları ile maddeler halinde sayılan ve Belediye Başkanı tarafından kendisine verilen tüm görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa ve ilgili yönetmeliklere dayanarak kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN SORUMLULUKLARI:

             Yazı İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanı tarafından kendisine verilen, yukarıda ana başlıklarıyla maddeler halinde sayılan ve ilgili yasalarda belirtilen görevlerini yerine getirirken gerekli özeni göstermek, söz konusu işlemleri hızlı bir şekilde yapmak ve yürütmekle sorumludur.

B- Yazı İşleri Müdürlüğüne Ait Bilgiler

1- Fiziksel Yapı:

            Yazı İşleri Müdürlüğü; Merkez Mahalle Esenler Caddesi No: 4 adresinde ilçe halkımıza hizmet vermekte olan Ovacık Belediyesinin ana hizmet binasında yer almaktadır.

 

2 - Örgüt Yapısı:

Belediye Başkanlığı ana hizmet binasında hizmet vermekte olan Yazı İşleri Müdürlüğü Harcama biriminin örgüt yapısı aşağıdaki şekildedir.

 

YAZI İŞLERİ

MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCÜMEN- MECLİS

İŞLEMLERİ

 

İDARE

AMİRLİĞİ

 

EVLENDİRME MEMURLUĞU

 

EVRAK – KAYIT İŞLEMLERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İDARİ ARAÇLAR

 

İDARİ BİNA

 

SANTRAL

3 – Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar:

        Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nün yararlandığı bilgi kaynakları; Resmi Gazete, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu hükümlerinden oluşmakta olup, kararlarını bu kanunlara gore yazmaktadır. Personellerimizin özlük bilgileri ile personel işlemleri, evlendirme memurluğu işlemleri ve bilgi işlem hizmetleri bu birimimiz tarafından sağlanmaktadır.

        Yazı İşleri Biriminde mecut olan teknolojik kaynaklara değinmek gerekirse;

 • 2 Adet Masaüstü Bilgisayar,
 • 2 Adet Lazer Yazıcı,
 • 1 Adet Nokta Vuruşlu Yazıcı,
 • 1 Adet Çok Fonksiyonlu Faks Makinesi,
 • 2 Adet Telefon,

olmak üzere toplam 8 (SEKİZ) adet teknolojik kaynak yer almaktadır.

 

4 – İnsan Kaynakları:

       31.12.2014 itibari ile Yazı İşleri Müdürlüğü Harcama Biriminin insan kaynakları; Belediye Başkanı ve 1 adet memurdan oluşmaktadır.

      

5- Sunulan Hizmetler:

 

     Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan belli başlı hizmetler şunlardır:

 

• Belediye Meclis toplantı günlerinin belirlenmesi, usule uygun ilanı ve gündemin meclis üyelerine tebliği ile toplantıda görüşülen gündem konularının bant kaydı, görüşme tutanak ve alınan kararların yazılması,

 

• Belediye Encümen toplantılarının gündemi ve gündem uyarınca karara bağlanan konuların kararlarının yazım ve gereği için ilgili Müdürlüklere gönderilmesi,

 

• Evlilik için Belediyemize başvuruda bulunan çiftlerin Türk Medeni Kanununa uygun Evlendirme iş ve işlemlerinin yapılması,

 

• Kurumlardan gelen giden tüm evrakların kaydının tutulması ve dağıtım is ve işlemlerinin yapılması,

 

• 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca Belediye ihaleleri yapmak, görevli encümen adına ihale dosyalarının hazırlanması, Resmi Gazetede Basın ilan Kurumu ve mahalli basında ihale ilanına ait işlemlerin yapılması,

 

• Belediye Meclis toplantı salonunu günlerinde hizmet içi eğitim toplantılarına hazır hale getirilmesi.

 

  II- AMAÇ VE HEDEFLER

Yazı İşleri Müdürlüğü olarak belirlemiş olduğumuz belli başlı amaç ve hedeflerimizi belirtmek gerekirse;

 • İdari işlemlerin yani Meclis ve encümen toplantılarının, bu toplantılara ait tutanakların, kararların,
 • Evlendirme ile ilgili işlemlerin,
 • Gelen – Giden evrak kayıt, zimmet ve posta işlemlerinin,
 • Düzenlenmesi gereken, istenildiğinde ilgili kurum ve kuruluşlara zamanında gönderilmesi gereken bilgilerin, formların vb. yasal mevzuata uygun olarak düzenlenen iş akışlarının, zamanında yapılması ve bunun neticesinde doğru ve güvenilir sonucun alınmasını sağlamak,

              Yazı İşleri Müdürlüğü olarak belirlemiş olduğumuz amaç ve hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER:

 

A- MALİ BİLGİLER:

    

      Ovacık Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 2014 Yılı mali bilgileri aşağıda tablo halinde sunulmuştur.

 

ÖDENEK CETVELİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.78.07.31 - YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ

TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurumsal Sınıflandırma

Fonksiyonel Sınıflandırma

F.

Ekono. Sınıflandırma

Açıklama

2014 Yılı Bütçe Ödeneği

 

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

I

II

 

46

78

07

31

 

 

 

 

 

 

 

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ

275.150

 

46

78

07

31

01

 

 

 

 

 

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

275.150

 

46

78

07

31

01

3

 

 

 

 

 

GENEL HIZMETLER

275.150

 

46

78

07

31

01

3

9

 

 

 

 

DIĞER GENEL HIZMETLER

275.150

 

46

78

07

31

01

3

9

00

 

 

 

DIĞER GENEL HIZMETLER

275.150

 

46

78

07

31

01

3

9

00

5

 

 

MAHALLİ İDARELER

275.150

 

46

78

07

31

01

3

9

00

5

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

154.700

 

46

78

07

31

01

3

9

00

5

01

1

MEMURLAR

74.700

 

46

78

07

31

01

3

9

00

5

01

5

DİĞER PERSONEL

80.000

 

46

78

07

31

01

3

9

00

5

02

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

16.000

 

46

78

07

31

01

3

9

00

5

02

1

MEMURLAR

16.000

 

46

78

07

31

01

3

9

00

5

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

104.450

 

46

78

07

31

01

3

9

00

5

03

2

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

36.200

 

46

78

07

31

01

3

9

00

5

03

3

YOLLUKLAR

1.000

 

46

78

07

31

01

3

9

00

5

03

4

GÖREV GİDERLERİ

4.100

 

46

78

07

31

01

3

9

00

5

03

5

HİZMET ALIMLARI

7.750

 

46

78

07

31

01

3

9

00

5

03

6

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ

18.000

 

46

78

07

31

01

3

9

00

5

03

7

MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

35.900

 

46

78

07

31

01

3

9

00

5

03

8

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

1.000

 

46

78

07

31

01

3

9

00

5

03

9

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ

500

 

 

2014 YILI ÖDENEK VE HARCAMALAR TABLOSU

 

 

KURUMSAL

 

 

AÇIKLAMA

2014 Yılı Bütçe Teklifi

2014 Yılı Harcama

 

SINIFLANDIRMA

 

I

II

III

IV

I

 

46

78

07

31

 

Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü

275.150,00

218.344,95

 

 

 

 

 

01

Personel Giderleri

154.700,00

116.397,17

 

 

 

 

 

02

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

16.000,00

12.592,35

 

 

 

 

 

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

104.450,00

89.355,43

 

   

  2014 YILI HARCAMALARIN DAĞILIMI TABLOSU

 

 

Ekonomik Kod

Hesap Adı

Bütçe İle Verilen Ödenek

Aktarmayla

Net Bütçe Ödeneği Toplamı

Ödenen Bütçe Gideri

İptal Edilen Ödenek

Eklenen
(+)

Düşülen
(-)

01.01

MEMURLAR

74.700,00

0,00

0,00

74.700,00

45.818,88

28.881,12

01.05

DİĞER PERSONEL

80.000,00

0,00

0,00

80.000,00

70.578,29

9.421,71

02.01

MEMURLAR

16.000,00

0,00

0,00

16.000,00

8.529,82

7.470,18

02.05

DİĞER PERSONEL

0,00

4.100,00

0,00

4.100,00

4.062,53

37,47

03.02

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

36.200,00

0,00

0,00

36.200,00

34.273,72

1.926,28

03.03

YOLLUKLAR

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

03.04

GÖREV GİDERLERİ

4.100,00

0,00

0,00

4.100,00

243,40

3.856,60

03.05

HİZMET ALIMLARI

7.750,00

0,00

0,00

7.750,00

6.487,97

1.262,03

03.06

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ

18.000,00

0,00

0,00

18.000,00

17.982,00

18,00

03.07

MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

35.900,00

0,00

0,00

35.900,00

29.483,34

6.416,66

03.08

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

885,00

115,00

TOPLAM

275.150,00

4.100,00

0,00

279.250,00

218.344,95

60.905,05

          Yukarıda yer alan tablolardan da anlaşılacağı üzere 2014 Mali Yılı Bütçe çalışmaları sırasında Yazı İşleri Müdürlüğü bütçesine 275.150,00-TL’sı ödenek verilmiş olup, yıl içerisinde ödeneği yeterli gelmeyen harcama tertiplerine ödenek fazlası olan tertiplerden 4.100,00-TL tutarında ödenek aktarımı yapılmıştır. Bunun sonucunda toplam ödenek miktarı 279.250,00-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu ödeneklerden aşağıda yer alan tabloda da görüldüğü üzere 218.344,95--TL’sı harcanmış olup, geriye kalan 60.905,05-TL’sı ödenek ise 28.01.2015 tarihli ve 2015–04 sayılı Encümen kararı gereği imha edilmiştir.

         Yukarıda belirtilen ödenek ve harcamaların harcama kalemleri bazında dağılımı aşağıya çıkarılmıştır.

 

EKONOMİK

AÇIKLAMA

ÖDENEK

TUTAR

SINIFLANDIRMA

I

II

III

IV

01

01

01

01

Temel Maaşlar

35.000,00

21.027,03

01

01

02

01

Zamlar ve Tazminatlar

25.000,00

15.974,61

01

01

03

01

Ödenekler

100,00

0,00

01

01

04

01

Sosyal Haklar

10.000,00

6.636,62

01

01

05

01

Ek Çalışma Karşılıkları

1.500,00

1.549,64

01

01

06

01

Ödül ve İkramiyeler

3.000,00

630,98

01

01

09

01

Diğer Personel Giderleri

100,00

0,00

01

05

01

51

Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler

70.000,00

66.685,37

01

05

01

52

Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler

10.000,00

3.410,30

01

05

01

90

Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler

0,00

482,62

02

01

06

01

Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri

10.000,00

5.331,70

02

01

06

02

Sağlık Primi Ödemeleri

6.000,00

3.198,12

02

05

06

01

Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri

0,00

2.415,57

02

05

06

02

Sağlık Primi Ödemeleri

0,00

1.646,96

03

02

01

01

Kırtasiye Alımları

5.000,00

3.587,33

03

02

01

02

Büro  Malzemesi Alımları

1.000,00

0,00

03

02

01

03

Periyodik Yayın Alımları

500,00

0,00

03

02

01

04

Diğer Yayın Alımları

500,00

0,00

03

02

01

05

Baskı ve Cilt Giderleri

500,00

2.748,48

03

02

02

02

Temizlik Malzemesi Alımları

500,00

0,00

03

02

03

01

Yakacak  Alımları

15.000,00

19.150,07

03

02

03

02

Akaryakıt ve Yağ  Alımları

10.000,00

2.495,70

03

02

03

03

Elektrik Alımları

1.000,00

4.407,34

03

02

04

01

Yiyecek Alımları

1.000,00

0,00

03

02

04

02

İçecek Alımları

1.000,00

1.884,80

03

02

04

90

Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları

100,00

0,00

03

02

09

90

Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları

100,00

0,00

03

03

01

01

Yurtiçi Geçici Görev Yollukları

1.000,00

0,00

03

04

02

04

Mahkeme Harç ve Giderleri

500,00

0,00

03

04

02

05

Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler

100,00

0,00

03

04

03

01

Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler

1.000,00

0,00

03

04

03

02

İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler

500,00

0,00

03

04

03

90

Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler

2.000,00

243,40

03

05

01

03

Bilgisayar Hizmeti Alımları

0,00

2.296,00

03

05

02

01

Posta ve Telgraf Giderleri

2.000,00

700,00

03

05

02

02

Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri

3.000,00

1.986,95

03

05

02

03

Bilgiye Abonelik Giderleri

100,00

354,00

03

05

03

03

Yük Taşıma Giderleri

100,00

0,00

03

05

03

90

Diğer Taşıma Giderleri

0,00

472,00

03

05

04

01

İlan Giderleri

100,00

0,00

03

05

04

02

Sigorta Giderleri

1.000,00

175,02

03

05

04

03

Komisyon Giderleri

150,00

0,00

03

05

04

04

Komisyon Giderleri

100,00

0,00

03

05

04

90

Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler

100,00

0,00

03

05

09

03

Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri

100,00

0,00

03

05

09

90

Diğer Hizmet Alımları

1.000,00

504,00

03

06

01

01

Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri

15.000,00

7.851,70

03

06

02

01

Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri

3.000,00

10.130,30

03

07

01

01

Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları

5.000,00

0,00

03

07

01

02

Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları

1.000,00

7.841,10

03

07

01

03

Avadanlık ve Yedek Parça Alımları

1.000,00

0,00

03

07

01

04

Yangından Korunma Malzemeleri Alımları

100,00

0,00

03

07

01

90

Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları

10.000,00

1.519,25

03

07

02

01

Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları

6.000,00

4.800,00

03

07

02

90

Diğer Gayri Maddi Hak Alımları

100,00

0,00

03

07

03

01

Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri

100,00

0,00

03

07

03

02

Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri

5.000,00

767,00

03

07

03

03

Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri

7.500,00

749,99

03

07

03

90

Diğer Bakım ve Onarım Giderleri

100,00

13.806,00

03

08

01

01

Büro Bakım ve Onarımı Giderleri

1.000,00

885,00

03

09

03

01

Cenaze Giderleri

500,00

0,00

 

TOPLAM

275.150,00

218.344,95

 

    

      Bu bilgilerden de anlaşıldığı üzere Belediyemizin 2014 Mali Yılı Bütçesi 1.250.000,00-TL olup, Harcama Birimimize bütçenin %22’si oranında ödenek ayrıldığı ve yine Bütçenin %17’si oranında yıl içinde bütçeden ödeme yapıldığı anlaşılmaktadır.

 

B- DİĞER BİLGİLER:

 

Yazı İşleri Müdürlüğü olarak 2014 yılı içerisinde:

 

961 Adet Gelen Evrak

 

933 Adet Giden Evrak

 

—   41 Adet Dilekçe

Evrak kayıt numarası verilmiştir.

 

Yine 2014 yılında;

 

— 38 Adet Meclis Kararı

 

— 26 Adet Encümen Kararı

alınmıştır.

 

 

EKLER:

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

   

     Benden önceki harcama yetkilisi/ yetkililerinden almış olduğum bilgiler ve Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

 

      Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

     

      Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların, etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

     

       Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

     

       Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 27.02.2015

 

                                                                                                     

                                                                                                                      Mustafa DURSUN

                                                                                                                      Belediye Başkanı                                                           

 

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

13 Temmuz 2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10 Mart 2006 tarihinde yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile diğer kanun ve yönetmelikler çerçevesinde kendisine verilen sorumluluklar ile görev ve mevzuata uygun olarak yapılmasından dolayı yetkili olup, Belediye Başkanına karşı sorumludur. Aşağıda maddeler halinde belirtilen;

 • Stratejik Yönetim ve Performans Yönetimi

 

 • Bütçe,

 

 • Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama

 

 • Ön Mali Kontrol

 

 • Gelir Tahakkuk ve Tahsilat

 

alanlarında hizmet vermektedir. Mali Hizmetler Müdürlüğünün yukarıda maddeler halinde sayılan

görev ve yetkilerine kısaca değinmek gerekirse;

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ

 

 • İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

 

 • İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

 

 • İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

 

 • Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

 

 • Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.

 

 • İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

 

 • Muhasebe hizmetlerini yürütmek.

 

 • Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

 

 • İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.

 

 • İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

 

 • Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN SORUMLULUKLARI

 • Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından,

           

 • Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve para ile ifade edilen değerler ile bunlarda meydana gelebilen kayıtlarından,

           

 • Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarından ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden,

           

 • Yetersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde geri verilecek tutarın düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmasından,

           

 • Ödemelerin ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırasında göz önünde bulundurularak muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmasından,                                                            
 • Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesabı devralırken göstermediği noksanlardan,                                               

 

 • Muhasebe şefi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerinin ilgili mevzuatına göre kontrol etmekten,                                                                                                    

           

 • Yetkili mercilere hesap vermekten sorumludurlar.

 

B- MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNE AİT BİLGİLER

1- Fiziksel Yapı: Mali Hizmetler Müdürlüğü; Merkez Mahalle Esenler Caddesi No: 4 adresinde ilçe halkımıza hizmet vermekte olan Ovacık Belediyesinin ana hizmet binasına bağlı ek binada yer almaktadır.

2 - Örgüt Yapısı: Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama birimi Belediyemiz ana hizmet binasında yer almaktab olup, Harcama biriminin teşkilat yapısı; Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Emlak servisi şeklinde oluşturulmuş olup, ayrıca bu teşkilat yapısı aşağıda tablo halinde de gösterilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 


        

 

 

 

3 – Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar:

        Mali Hizmetler Müdürlüğü; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10 Mart 2006 tarihinde yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Resmi Gazete ve diğer hali hazırda bulunan mevzuat hükümlerine ait bilgi kaynaklarından yararlanmakta ve takip etmekte olup, e-Devlet uygulamaları birimimiz tarafından yasal süresi içersinde internet ortamında gönderilmektedir.

        Mali Hizmetler Müdürlüğü Biriminde mecut olan teknolojik kaynaklara değinmek gerekirse;

 • 1 Adet Muhasebe Programı ve Kent Bilgi Sisteminin yer aldığı Masaüstü Bilgisayar,
 • 2 Adet Masa Üstü Bilgisayar
 • 2 Adet Lazer Yazıcı,
 • 1 Adet Nokta Vuruşlu Yazıcı,
 • 1 Adet Tarayıcı
 • 2 Adet Telefon,

olmak üzere toplam 9 (DOKUZ) adet teknolojik kaynak yer almaktadır.

4 – İnsan Kaynakları:

        2014 Yıl sonu itibariyle Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Biriminde çalışan personel sayısı 1 kişi olup görevi Tahsildardır. Ayrıca tahsili muhasebe olan 1 adet işçimizde Mali Hizmetler Müdürlüğünde muhasebe ve mali işlemlerin yürütülmesini sağlamaktadır.

 

 

5- Sunulan Hizmetler:

 

     Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından sunulan belli başlı hizmetler şunlardır:

 

• İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,

 

• İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

 

• Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

 

• Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,

 

• İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,

 

• Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,

 

• İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,

 

• Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

 

• Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,

 

• İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında yapılacak çalışmalara katkıda bulunmak,

 

• Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

 

• İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlanması ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunun izlenmesi ve değerlendirilmesi,

 

• Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programının hazırlanması ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesinin sağlanması,

 

• Bütçe kayıtlarının tutulması, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve bütçe kesin hesabı ve kesin hesap ile ilgili mali istatistiklerin hazırlanması,

 

• İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali is ve işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması,

 

• İlgili dönemlere ait (yılsonu ve dönem bası) işlemlerinin yapılması,

 

• Faaliyet dönemi içerisinde belediye tarafından yapılan hakediş ve diğer giderlere ait ödemelerin gerçekleşmesi,

 

• Teminat mektuplarının kabulü ve iadesinin hazırlanması,

 

• Tahsildar makbuzlarının bilgisayar ortamında kayıtlarının yapılması,

 

• İcra Daireleri, vergi daireleri ve mahkemelerdeki tellaliye işlemlerinin yapılması,

 

• 5510 Sayılı yasa kapsamındaki 4-a ve 4-c kapsamında çalışanların bütün işlemlerin yasaya uygun şekilde yapılması ve takip edilmesi,

 

• Belediye Başkanının maaşı, meclis ve encümen üyelerine oturum başı ödenmesi gereken özlük haklarının hazırlanıp ödenmesi,

 

• Bordrolu çalışanların her ayın 15’inde ödenmek üzere maaşları, 6772 sayılı yasayla işçilere ödenen 52 günlük ilave tediyeleri, toplu sözleşme ile verilen ramazan ve kurban bayramı ikramiyelerinin ödenmesi,

 

• Emeklilik hakkını kazanmış olan personellerin evraklarının manuel hazırlanması,

 

• Maaş ve mesai puantajlarının kontrol edilip bilgisayar ortamında hazırlanıp, dökümlerinin çıkarılması ve arşivlenmesi,

 

• Sosyal yardımların (çocuk yardımı, aile yardımı, doğum yardımı, evlenme yardımı, tabi afet yardımı, giyim yardımı, ölüm yardımı vb.) hazırlanıp ödeme emri halinde Bütçe ve Muhasebe servislerine gönderilmesi,

 

• Müdürlüğümüze gelen yazışma evraklarının incelenerek, ilgili kurumlara (icra Müdürlükleri, SSK, Sendikala, vb.) bilgi aktarılması ve gereken işlemlerin yapılması,

 

• Gelir-gider ve tahakkuk-tahsilat bilgilerinin bilgisayar ortamında takibinin yapılması.

 

II- AMAÇ VE HEDEFLER

        Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak belirlemiş olduğumuz belli başlı amaç ve hedeflerimizi belirtmek gerekirse;

 • Belediyemiz Mali Hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuattaki kanunlarla verilen görev ve sorumluluklar çerçevesinde yürütmek,
 • Belediyemiz Mali Hizmetlerinde; Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe sisteminin getirmiş olduğu değişikliklerin zamanında ve yerinde uygulamasının yapılması sağlanarak gerek Harcama Yetkilisine ve Belediyemiz karar organlarına gerekse de ilgili mercilere doğru ve eksiksiz bir şekilde zamanında sunumunu yapmak,
 • Geçmiş yıllarda yaşanan hesap hatalarını olması gereken şekilde düzeltmeye çalışarak etkili ve sağlıklı bir çalışma sistemi oluşturmak ve bu yönde yapılacak olan ödeme, tahsilat vb. mali işlemlerde gerekli hassasiyeti göstermek,
 • Belediyemizin gerek yıl içerisinde olsun ve gerekse de daha önceki yıllardan gelen alacaklarımızın takibinin yapılmasına gerekli özeni göstermek,
 • Belediyemiz gelirlerinin artırılması için yapılması gereken neyse onlara öncelik vermek, gereksiz ödeme ve giderlere sebebiyet vermekten kaçınmak,

  yer almaktadır.  

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER:

 

      A- MALİ BİLGİLER:

    

      Ovacık Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 2014 Yılsonu itibariyle gerçekleşen mali bilgileri aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

 

 

 

 

 

ÖDENEK CETVELİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.78.07.32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K.S.

F.S.

F.

E.S.

Açıklama

2014 Yılı Bütçe Ödeneği

 

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

I

II

 

46

78

07

32

 

 

 

 

 

 

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

183.850

 

46

78

07

32

01

 

 

 

 

 

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

183.850

 

46

78

07

32

01

1

 

 

 

 

 

YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI,  FINANSAL VE MALI IŞLER, DIŞIŞLERI HIZMETLERI

183.850

 

46

78

07

32

01

1

2

 

 

 

 

FINANSAL VE MALI IŞLER VE HIZMETLER

183.850

 

46

78

07

32

01

1

2

00

 

 

 

FINANSAL VE MALI IŞLER VE HIZMETLER

183.850

 

46

78

07

32

01

1

2

00

5

 

 

MAHALLİ İDARELER

183.850

 

46

78

07

32

01

1

2

00

5

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

37.200

 

46

78

07

32

01

1

2

00

5

01

1

MEMURLAR

37.200

 

46

78

07

32

01

1

2

00

5

02

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

6.500

 

46

78

07

32

01

1

2

00

5

02

1

MEMURLAR

6.500

 

46

78

07

32

01

1

2

00

5

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

23.850

 

46

78

07

32

01

1

2

00

5

03

2

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

1.600

 

46

78

07

32

01

1

2

00

5

03

3

YOLLUKLAR

100

 

46

78

07

32

01

1

2

00

5

03

4

GÖREV GİDERLERİ

700

 

46

78

07

32

01

1

2

00

5

03

5

HİZMET ALIMLARI

5.250

 

46

78

07

32

01

1

2

00

5

03

6

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ

5.000

 

46

78

07

32

01

1

2

00

5

03

7

MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

10.700

 

46

78

07

32

01

1

2

00

5

03

9

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ

500

 

46

78

07

32

01

1

2

00

5

04

 

FAİZ  GİDERLERİ

20.000

 

46

78

07

32

01

1

2

00

5

04

2

DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ

20.000

 

46

78

07

32

01

1

2

00

5

05

 

CARİ TRANSFERLER

25.700

 

46

78

07

32

01

1

2

00

5

05

1

GÖREV ZARARLARI

5.000

 

46

78

07

32

01

1

2

00

5

05

3

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER

300

 

46

78

07

32

01

1

2

00

5

05

4

HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER

400

 

46

78

07

32

01

1

2

00

5

05

8

GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR

20.000

 

46

78

07

32

01

1

2

00

5

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

5.600

 

46

78

07

32

01

1

2

00

5

06

1

MAMUL MAL ALIMLARI

500

 

46

78

07

32

01

1

2

00

5

06

3

GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI

100

 

46

78

07

32

01

1

2

00

5

06

7

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

5.000

 

46

78

07

32

01

1

2

00

5

07

 

SERMAYE TRANSFERLERİ

2.500

 

46

78

07

32

01

1

2

00

5

07

1

YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ

2.500

 

46

78

07

32

01

1

2

00

5

09

 

YEDEK ÖDENEKLER

62.500

 

46

78

07

32

01

1

2

00

5

09

1

PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ

1.000

 

46

78

07

32

01

1

2

00

5

09

6

YEDEK ÖDENEK

61.000

 

46

78

07

32

01

1

2

00

5

09

9

DİĞER YEDEK ÖDENEKLER

500

 

2014 YILI ÖDENEK VE HARCAMALAR TABLOSU

 

KURUMSAL

 

 

AÇIKLAMA

2014 Yılı Bütçe Teklifi

2014 Yılı Harcama

SINIFLANDIRMA

I

II

III

IV

I

46

78

07

32

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü

183.850,00

81.775,80

 

 

 

 

01

Personel Giderleri

37.200,00

39.761,38

 

 

 

 

02

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

6.500,00

6.117,18

 

 

 

 

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

23.850,00

14.240,69

 

 

 

 

04

Faiz Giderleri

20.000,00

10.271,79

 

 

 

 

05

Cari Transferler

25.700,00

9.472,16

 

 

 

 

06

Sermaye Giderleri

5.600,00

0,00

 

 

 

 

07

Sermaye Transferleri

2.500,00

1.912,60

 

 

 

 

09

Yedek Ödenekler

62.500,00

0,00

 

2014 YILI HARCAMALARIN DAĞILIMI TABLOSU

 

 

Ekonomik Kod

Hesap Adı

Bütçe İle Verilen Ödenek

Aktarmayla

Net Bütçe Ödeneği Toplamı

Ödenen Bütçe Gideri

İptal Edilen Ödenek

Eklenen

(+)

Düşülen

(-)

01.01

MEMURLAR

37.200,00

2.561,38

0,00

39.761,38

39.761,38

0,00

02.01

MEMURLAR

6.500,00

0,00

0,00

6.500,00

6.117,18

382,82

03.02

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

1.600,00

0,00

0,00

1.600,00

236,11

1.363,89

03.03

YOLLUKLAR

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

100,00

03.04

GÖREV GİDERLERİ

700,00

0,00

0,00

700,00

0,00

700,00

03.05

HİZMET ALIMLARI

5.250,00

9.000,00

0,00

14.250,00

14.004,58

245,42

03.06

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ

5.000,00

0,00

2.561,38

2.438,62

0,00

2.438,62

03.07

MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

10.700,00

0,00

9.000,00

1.700,00

0,00

1.700,00

03.09

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ

500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

500,00

04.02

DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

10.271,79

9.728,21

05.01

GÖREV ZARARLARI

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

3.820,00

1.180,00

05.03

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER

300,00

0,00

0,00

300,00

0,00

300,00

05.04

HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER

400,00

0,00

0,00

400,00

0,00

400,00

05.08

GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

5.652,16

14.347,84

06.01

MAMUL MAL ALIMLARI

500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

500,00

06.03

GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

100,00

06.07

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

07.01

YURT İÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

1.912,60

587,40

09.01

PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

09.06

YEDEK ÖDENEK

61.000,00

0,00

6.764,64

54.235,36

0,00

54.235,36

09.09

DİĞER YEDEK ÖDENEKLER

500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

500,00

TOPLAM

183.850,00

11.561,38

18.326,02

177.085,36

81.775,80

95.309,56

 

         Yukarıda belirtilen ödenek ve harcamalar tablosunun harcama kalemleri bazında dağılımı aşağıya çıkarılmıştır.

 

EKONOMİK

AÇIKLAMA

ÖDENEK

TUTAR

SINIFLANDIRMA

I

II

III

IV

01

01

01

01

Temel Maaşlar

14.000,00

16.081,44

01

01

02

01

Zamlar ve Tazminatlar

12.000,00

12.201,12

01

01

03

01

Ödenekler

100,00

0,00

01

01

04

01

Sosyal Haklar

7.000,00

5.515,68

01

01

05

01

Ek Çalışma Karşılıkları

2.000,00

1.482,26

01

01

06

01

Ödül ve İkramiyeler

2.000,00

4.480,88

01

01

09

01

Diğer Personel Giderleri

100,00

0,00

02

01

06

01

Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri

4.000,00

3.825,40

02

01

06

02

Sağlık Primi Ödemeleri

2.500,00

2.291,78

03

02

01

01

Kırtasiye Alımları

100,00

0,00

03

02

01

02

Büro  Malzemesi Alımları

100,00

0,00

03

02

01

03

Periyodik Yayın Alımları

100,00

0,00

03

02

01

04

Diğer Yayın Alımları

100,00

0,00

03

02

01

05

Baskı ve Cilt Giderleri

100,00

0,00

03

02

01

90

Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları

100,00

0,00

03

02

03

03

Elektrik Alımları

1.000,00

236,11

03

03

01

01

Yurtiçi Geçici Görev Yollukları

100,00

0,00

03

04

03

01

Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler

100,00

0,00

03

04

03

02

İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler

100,00

0,00

03

04

03

90

Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler

500,00

0,00

03

05

01

01

Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri

0,00

8.459,80

03

05

01

07

Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri

0,00

332,08

03

05

02

02

Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri

1.000,00

214,55

03

05

02

03

Bilgiye Abonelik Giderleri

100,00

1.770,00

03

05

02

06

Hat Kira Giderleri

100,00

0,00

03

05

03

03

Yük Taşıma Giderleri

100,00

0,00

03

05

04

01

İlan Giderleri

100,00

0,00

03

05

04

03

Komisyon Giderleri

250,00

0,00

03

05

04

90

Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler

100,00

514,15

03

05

09

03

Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri

3.500,00

2.714,00

03

06

02

01

Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri

5.000,00

0,00

03

07

01

01

Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları

100,00

0,00

03

07

01

02

Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları

100,00

0,00

03

07

01

90

Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları

10.000,00

0,00

03

07

02

01

Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları

100,00

0,00

03

07

02

90

Diğer Gayri Maddi Hak Alımları

100,00

0,00

03

07

03

01

Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri

100,00

0,00

03

07

03

02

Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri

100,00

0,00

03

07

03

90

Diğer Bakım ve Onarım Giderleri

100,00

0,00

03

09

03

01

Cenaze Giderleri

500,00

0,00

04

02

09

01

Ytl Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri

20.000,00

10.271,79

05

01

02

05

Sosyal Güvenlik Kurumu'na

5.000,00

3.820,00

05

03

01

01

Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık Vb. Kuruluşlara

100,00

0,00

05

03

01

05

Memurların Öğle Yemeğine Yardım

100,00

0,00

05

03

01

90

Diğerlerine

100,00

0,00

05

04

07

01

Muhtaç ve Körlere Yardım

100,00

0,00

05

04

07

51

Muhtaç Asker Ailelerine Yardım

100,00

0,00

05

04

07

90

Diğer Sosyal Amaçlı Transferler

100,00

0,00

05

04

09

01

Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler

100,00

0,00

05

08

09

51

İller Bankasına Verilen Paylar

20.000,00

5.652,16

06

01

01

01

Büro Mefruşatı Alımları

100,00

0,00

06

01

02

01

Büro Makinaları Alımları

100,00

0,00

06

01

02

02

Bilgisayar Alımları

100,00

0,00

06

01

02

05

İşyeri Makine Teçhizat Alımları

100,00

0,00

06

01

02

90

Diğer Makine Teçhizat Alımları

100,00

0,00

06

03

01

01

Bilgisayar Yazılımı Alımları

100,00

0,00

06

07

02

02

Elektrik Tesisatı Giderleri

5.000,00

0,00

07

01

09

01

Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık Vb. Kuruluşlara

2.500,00

1.912,60

09

01

01

01

Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık Vb. Kuruluşlara

1.000,00

0,00

09

06

01

01

Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık Vb. Kuruluşlara

61.000,00

0,00

09

09

01

02

Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık Vb. Kuruluşlara

500,00

0,00

 

TOPLAM

183.850,00

81.775,80

 

2014 MALİ YILI BÜTÇE GELİRLERİ BİLGİLERİ

 

Gelirin Kodu

Açıklama

Bütçe İle Tahmin Edilen

2014 Yılı Net Tahsilatı

I

II

III

IV

01

 

 

 

VERGİ GELİRLERİ

41.600,00

31.947,25

03

 

 

 

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

110.800,00

142.018,53

04

 

 

 

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

860.000,00

334.333,63

05

 

 

 

DİĞER GELİRLER

229.000,00

311.517,22

06

 

 

 

SERMAYE GELİRLERİ

8.400,00

0,00

08

 

 

 

ALACAKLARDAN TAHSİLAT

200,00

0,00

TOPLAM

1.250.000,00

819.816,63

     

 Yukarıda belirtilen Bütçe Gelirlerinin dağılımı aşağıya çıkarılmıştır.

 

Açıklama

Bütçe İle Tahmin Edilen

Tahsilattan Ret ve İadeler

2014 Yılı Net Tahsilatı

VERGİ GELİRLERİ

41.600,00

38,00

31.947,25

MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

15.500,00

0,00

18.007,37

MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN DİĞER VERGİLER

15.500,00

0,00

18.007,37

Bina Vergisi

8.000,00

0,00

10.254,35

Arsa Vergisi

500,00

0,00

798,94

Arazi Vergisi

2.000,00

0,00

2.139,84

Çevre Temizlik Vergisi

5.000,00

0,00

4.814,24

DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ

13.700,00

0,00

9.587,28

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ

10.500,00

0,00

6.670,61

Haberleşme Vergisi

500,00

0,00

586,12

Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi

10.000,00

0,00

6.084,49

DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ

3.200,00

0,00

2.916,67

Eğlence Vergisi

100,00

0,00

0,00

Yangın Sigortası Vergisi

100,00

0,00

91,67

İlan ve Reklam Vergisi

3.000,00

0,00

2.825,00

HARÇLAR

12.200,00

38,00

4.352,60

DİĞER HARÇLAR

12.200,00

38,00

4.352,60

Bina İnşaat Harcı

500,00

0,00

218,00

Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı

500,00

0,00

0,00

İşgal Harcı

500,00

0,00

0,00

İşyeri Açma İzni Harcı

500,00

0,00

0,00

Kaynak Suları Harcı

500,00

0,00

0,00

Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı

1.000,00

38,00

106,00

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı

1.000,00

0,00

360,00

Tellallık Harcı

7.000,00

0,00

2.259,60

Yapı Kullanma İzni Harcı

500,00

0,00

189,00

Diğer Harçlar

200,00

0,00

1.220,00

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER

200,00

0,00

0,00

KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI

100,00

0,00

0,00

Kaldırılan Vergi Artıkları

100,00

0,00

0,00

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN DİĞER VERGİLER

100,00

0,00

0,00

Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler

100,00

0,00

0,00

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

110.800,00

0,00

142.018,53

MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ

102.700,00

0,00

127.183,06

MAL SATIŞ GELİRLERİ

2.500,00

0,00

260,00

Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri

1.000,00

0,00

260,00

Diğer Değerli Kağıt Bedelleri

1.000,00

0,00

0,00

Diğer Mal Satış Gelirleri

500,00

0,00

0,00

HİZMET GELİRLERİ

100.200,00

0,00

126.923,06

İlan ve Reklam Gelirleri

100,00

0,00

0,00

Ölçü ve Ayar Hizmet Gelirleri

100,00

0,00

0,00

Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler

100.000,00

0,00

126.923,06

KİRA GELİRLERİ

8.100,00

0,00

14.835,47

TAŞINMAZ KİRALARI

8.100,00

0,00

14.835,47

Lojman Kira Gelirleri

100,00

0,00

38,57

Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri

8.000,00

0,00

14.796,90

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

860.000,00

0,00

334.333,63

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

800.000,00

0,00

281.831,28

CARİ

400.000,00

0,00

281.831,28

Hazine Yardımı

200.000,00

0,00

281.831,28

Cari Nitelikli Diğer İşler İçin Genel Bütçeden Alınan

200.000,00

0,00

0,00

SERMAYE

400.000,00

0,00

0,00

Alt Yapı Hizmetleri İçin Genel Bütçeden Alınan

200.000,00

0,00

0,00

Sermaye Nitelikli Diğer İşler İçin Genel Bütçeden Alınan

200.000,00

0,00

0,00

DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

10.000,00

0,00

40.000,00

CARİ

5.000,00

0,00

40.000,00

Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar

0,00

0,00

40.000,00

Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar

5.000,00

0,00

0,00

SERMAYE

5.000,00

0,00

0,00

Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar

5.000,00

0,00

0,00

KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR

20.000,00

0,00

12.502,35

CARİ

10.000,00

0,00

12.502,35

Kurumlardan Alınan Bağış ve Yadımlar

5.000,00

0,00

0,00

Kişilerden Alınan Bağış ve Yadımlar

5.000,00

0,00

0,00

Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yadımlar

0,00

0,00

12.502,35

SERMAYE

10.000,00

0,00

0,00

Kurumlardan Alınan Bağış ve Yadımlar

5.000,00

0,00

0,00

Kişilerden Alınan Bağış ve Yadımlar

5.000,00

0,00

0,00

PROJE YARDIMLARI

30.000,00

0,00

0,00

CARİ

15.000,00

0,00

0,00

Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları

5.000,00

0,00

0,00

Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları

5.000,00

0,00

0,00

Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları

5.000,00

0,00

0,00

SERMAYE

15.000,00

0,00

0,00

Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları

5.000,00

0,00

0,00

Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları

5.000,00

0,00

0,00

Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları

5.000,00

0,00

0,00

DİĞER GELİRLER

229.000,00

0,00

311.517,22

FAİZ GELİRLERİ

400,00

0,00

0,00

VERGİ, RESİM VE HARÇ GECİKME FAİZLERİ

100,00

0,00

0,00

Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri

100,00

0,00

0,00

DİĞER FAİZLER

300,00

0,00

0,00

Kişilerden Alacaklar Faizleri

100,00

0,00

0,00

Mevduat Faizleri

100,00

0,00

0,00

Diğer Faizler

100,00

0,00

0,00

KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR

203.500,00

0,00

268.501,84

VERGİ VE HARÇ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR

200.000,00

0,00

266.098,64

Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar

200.000,00

0,00

266.098,64

KAMU HARCAMALARINA KATILMA PAYLARI

3.500,00

0,00

2.403,20

Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı

1.000,00

0,00

350,00

Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı

1.000,00

0,00

2.053,20

Yol Harcamalarına Katılma Payı

1.000,00

0,00

0,00

Diğer Harcamalara Katılma Payları

500,00

0,00

0,00

PARA CEZALARI

9.800,00

0,00

11.064,88

İDARİ PARA CEZALARI

200,00

0,00

0,00

Trafik Para Cezaları

100,00

0,00

0,00

Diğer İdari Para Cezaları

100,00

0,00

0,00

VERGİ CEZALARI

2.100,00

0,00

3.086,11

Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları

2.000,00

0,00

3.047,50

 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TÜFE/ÜFE TUTARI

0,00

0,00

10,17

 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KATSAYI TUTARI

0,00

0,00

4,44

Diğer Vergi Cezaları

100,00

0,00

24,00

DİĞER PARA CEZALARI

7.500,00

0,00

7.978,77

Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları

2.500,00

0,00

4.010,90

Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları

5.000,00

0,00

3.967,87

DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER

15.300,00

0,00

31.950,50

DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER

15.300,00

0,00

31.950,50

İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar

100,00

0,00

0,00

İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları

100,00

0,00

0,00

Kişilerden Alacaklar

100,00

0,00

0,00

Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler

15.000,00

0,00

31.950,50

SERMAYE GELİRLERİ

8.400,00

0,00

0,00

TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ

6.300,00

0,00

0,00

LOJMAN SATIŞ GELİRLERİ

1.000,00

0,00

0,00

Lojman Satış Gelirleri

1.000,00

0,00

0,00

DİĞER BİNA SATIŞ GELİRLERİ

5.000,00

0,00

0,00

Diğer Bina Satış Gelirleri

5.000,00

0,00

0,00

ARAZİ SATIŞI

100,00

0,00

0,00

Arazi Satışı

100,00

0,00

0,00

ARSA SATIŞI

100,00

0,00

0,00

Arsa Satışı

100,00

0,00

0,00

DİĞER TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ

100,00

0,00

0,00

Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri

100,00

0,00

0,00

TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ

2.100,00

0,00

0,00

TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ

2.000,00

0,00

0,00

Taşınır Satış Gelirleri

2.000,00

0,00

0,00

DİĞER TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ

100,00

0,00

0,00

Diğer Çeşitli Taşınır Satış Gelirleri

100,00

0,00

0,00

ALACAKLARDAN TAHSİLAT

200,00

0,00

0,00

YURTİÇİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT

200,00

0,00

0,00

DİĞER YURTİÇİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT

200,00

0,00

0,00

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından

100,00

0,00

0,00

Diğerlerinden

100,00

0,00

0,00

TOPLAM

1.250.000,00

38,00

819.816,63

 

 — Belediyemizin; 2014 mali yılı bütçesi ile ilgili olarak yukarıda verilen tablolardan da anlaşılacağı üzere;

 

1- 31.12.2014 tarihi itibariyle Belediyemiz Gelirleri 819.816,63-TL olarak gerçekleşmiş olup gelirlerin bütçeye göre gerçekleşme oranı % 66,

 

2-  Belediye Meclisi tarafından Müdürlüğümüze verilen ödenek tutarı 183.850,00-TL olup, bütçenin %15’ine tekabül etmektedir. Yapılan ödemelerin bütçeye oranı ise %07 şeklinde gerçekleşmiştir.  

 

 3- Yıl içersinde Ödenek aktarma işlemleri ile ilgili olarak; ödeneği yetmeyen harcama kalemlerine bütçenin kendi kalemleri içinde ve yedek ödenekten olmak üzere toplam 11.561,38-TL tutarında ödenek eklenirken, 18.326,02-TL tutarında ödenek düşülmüştür.

 

4- Gider bütçesinin kullanılmayan 95.309,56-TL’lik kısmı Belediye Encümeninin almış olduğu 28.01.2015 tarihli ve 2015–04 sayılı kararı doğrultusunda imha edilmiştir.

 

 5- Yıl içerisinde 819.854,63-TL’sı tahsilat gerçekleşmiş olup, yapılan Bütçe geliri tahsilatlarından 38,00-TL’sı tutarında Red ve İade yapılmış olup, Belediyenin 2014 yılı net tahsilatı 819.816,63-TL olarak gerçekleşmiştir.

 

 6- Tahsili yapılamayan Belediye Gelirlerinin 51.323,67-TL’lik kısmı 2015 yılında tahsil edilmek üzere takipli alacak konumuna gelmiştir.

   

 7- 2014 yılı içerisinde maddi imkansızlıklar neticesinde ilgililerine ödenemeyerek Bütçe Emaneti hesabına alınan borçlar 33.103,62-TL’sı olup, geçmiş yıllar borçları da dahil olmak üzere 2015 Mali yılında ödenmek üzere 2014 yılı sonu itibariyle devreden toplam Bütçe Emaneti hesabı borç miktarı 101.834,53-TL’sı olarak gerçekleşmiştir.

 

  8- 2014 Mali yılı Emanet hesaplarda yer alan ve Kurumun nakit sıkıntısı sebebiyle Kamu kurum ve kuruluşlarına (SGK, Maliye, Birlikler, Sendikalar vb.) ile Belediyemiz personeline, Meclis ve Encümen üyelerimize olan borçlar ise 683.169,42-TL’sı olarak gerçekleşmiştir.

 

   9- 2014 Yılında İller Bankasınca gönderilen hisse miktarı; 266.098,64-TL olarak tahakkuk ettirilmiş, kesintiler yapıldıktan sonra kalan 177.935,33-TL Belediye hissesinin düzenli olarak hesabımıza havalesi yapılmıştır. İller Bankası Belediye payları tüm Belediyelerin olduğu gibi bizimde en önemli gelirlerimizden biridir.

 

   10- 2014 yılında da İller Bankası tarafından 5779 Sayılı Kanun gereği Mart ayında 43.198,97-TL’sı ve Temmuz ayında da 138.632,31-TL’sı olmak üzere toplam 181.831,28-TL’sı tutarında Denkleştirme Ödeneği Belediyemize gönderilmiştir.

 

B- DİĞER BİLGİLER:  Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak 2014 yılı içerisinde:

— Gelen Evrak Sayısı: 138

— Giden Evrak Sayısı: 271

— Dilekçe: 45

olarak gerçekleşmiştir.

 

       Ayrıca Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak harcamaların hak sahiplerine yapılmasında yasal olanları saptamak, her türlü vergi, harç ve çeşitli gelirlerin tahakkuk ve tahsilat işlemlerini yürütmek, yıllık bütçe işlemleri, gelir ve gider işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ile yıl sonu bütçe kesin hesaplarının çıkarılarak yönetim dönemi hesap cetvelleri ve taşınır kesin hesabı ile Sayıştay Başkanlığı’na gönderilmesi, Belediyemiz tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/d maddesi gereğince yapılan alımları, alımın yapıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar Kamu İhale Kurumuna bildirmek, aylık mali verilerin Muhasebat Genel Müdürlüğünün Kamu Hesapları Bilgi Sistemine (KBS) zamanında ve internet ortamında girilmesini sağlamak için gerekli özveriyi ve hassasiyeti göstermekteyiz.

                                                                                

EKLER:

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

   

     Benden önceki harcama yetkilisi/ yetkililerinden almış olduğum bilgiler ve Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

 

      Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

     

      Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların, etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

     

       Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

     

       Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 27.02.2015

 

                                                                                                

                                                                                                                      Mustafa DURSUN

                                                                                                                      Belediye Başkanı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

 

                                                                             

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev Ve Sorumluluklar:

            13 Temmuz 2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 51’inci maddesinde Zabıtanın görev ve yetkileri şu şekilde belirtilmiştir:

 

 • Belediye zabıtası beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular.

 

 • Görevini yaparken zabıtaya karşı gelenler, kolluk kuvvetlerine karşı gelenler gibi cezalandırılır. 

 

 • Belediye zabıta teşkilâtının çalışma usûl ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme,  meslekten çıkarılma,  giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile zabıta teşkilâtında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkakarılacak yönetmelikle düzenlenir.

 

 • Belediye, bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir.

 

           Ayrıca Zabıta Müdürlüğü birimi aşağıda maddeler halinde belirtilen;

 

 • İş Yeri Ruhsat

 

 • Çevre ve Denetim

 

 • Kent Düzeni

 

 • Trafik

 

 • Sağlık

 

Alanlarında da hizmet vermektedir. Bu görev ve sorumluluklara değinmek gerekirse;

 

A) BELDENİN DÜZENİ VE ESENLİĞİ İLE İLGİLİ GÖREVLERİ;

 

1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.

 

3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,

 

4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.

 

5) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak.

 

6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.

 

7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.

 

8) 2.1.1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.

 

9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.

 

10) 28.4.1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.

 

11) 25.4.2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31.7.2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.

 

12) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.

 

13) 26.5.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.

 

14) 15.5.1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.

 

15) 11.1.1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.

 

16) 14.6.1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14.7.2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.

 

17) 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.

 

18) 13.3.2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.

 

19) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.

 

20) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.

 

B) İMAR İLE İLGİLİ GÖREVLERİ;

 

1) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.

 

2) 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.

 

3) 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.

 

4) 21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.

 

C) SAĞLIK İLE İLGİLİ GÖREVLERİ;

 

1) 24.4.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27.5.2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.

 

2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.

 

3) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.

 

4) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.

 

5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.

 

6) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.

 

7) 9.8.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

 

8) 8.5.1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.

 

9) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.

 

10) 24.6.2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.

 

11) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.

 

D) TRAFİKLE İLGİLİ GÖREVLERİ;

 

1) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.

 

2) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek.

 

3) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.

 

4) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek,

 

5) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.

 

6) Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.

 

7) Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek.

 

 

E) YARDIM GÖREVLERİ;

 

1) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.

 

2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

 

3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.

 

 

B- ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNE AİT BİLGİLER

1- Fiziksel Yapı:

     Zabıta Müdürlüğü; Merkez Mahalle Esenler Caddesi No: 4 adresinde ilçe halkımıza hizmet vermekte olan Ovacık Belediyesinin ana hizmet binasında yer almaktadır.

 

2 - Örgüt Yapısı:

       Belediye Başkanlığı ana hizmet binasında hizmet vermekte olan Zabıta Müdürlüğü Harcama biriminin örgüt yapısı aşağıdaki şekildedir.

 

ZABITA

MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUHSAT

İŞLEMLERİ

 

DENETİM

İŞLEMLERİ

 

 

TRAFİK

 

 

ÇEVRE

 

3 – Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar:

       Zabıta Müdürlüğü Harcama biriminde kullanılan bilgi ve teknolojik anlamda herhangi kaynak olmadığından bu birimden gönderilmesi gerekli olan her türlü evrak, bilgi ve belge diğer birimlerdeki mevcut olan teknolojik kaynaklardan sağlanmaktadır.

4 – İnsan Kaynakları:

        Zabıta Müdürlüğü Harcama Biriminde çalışan personel olarak 1 adet Zabıta Memuru bulunmaktadır. Bu birimdeki personel genel İdare sınıfında yer almaktadır.

 

5- Sunulan Hizmetler:

 

Zabıta Müdürlüğü tarafından sunulan belli başlı hizmetler şunlardır:

 

•İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının verilmesi,

 

•Beldemizin esenlik ve düzenini korumak üzere; dilenci, boyacı, seyyar satıcı gibi yasadışı çalışmalar içerisinde bulunanlarla mücadele edilmesi,

 

•Kaldırım vb. alanlarının işgalinin önlenmesi,

 

•Sağlığa aykırı koşullarda üretim yapan işyerlerinin denetimi ile ilgili hizmetlerinin yürütülmesi,

 

•Belediyemizce düzenlenen her türlü etkinlikte düzenin sağlanması için hazır bulunulması.

 

II- AMAÇ VE HEDEFLER

Zabıta Müdürlüğü olarak belirlemiş olduğumuz belli başlı amaç ve hedeflerimizi belirtmek gerekirse;

 • İlçemizde oluşabilecek Belediye suçlarının önlenmesi için gerekli tedbirleri almak,
 • İlçemizde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması,
 • Belediye meclisinin almış olduğu ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi zorunluluk arz eden kararların uygulanması, emir ve yasaklara uyulması, uymayanlar hakkında ise mevzuatta belirtilen cezai yaptırımların uygulanması,
 • İlçemizde vatandaşlarımızın güvenliğini tehlikeye düşürecek durumların önceden tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması
 • Ayrıca ilçemize gelecek olan misafirlerimize her konuda gerekli ilginin ve yardımın gösterilerek memnun kalmalarını sağlamak,

                Zabıta Müdürlüğü olarak belirlemiş olduğumuz amaç ve hedeflerin başında yer almaktadır.

 

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER:

 

A-   MALİ BİLGİLER:

 

           Zabıta Müdürlüğü’nün 2014 Yılı mali bilgileri aşağıya çıkarılmıştır.

 

 ÖDENEK CETVELİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.78.07.34 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K.S.

F.S.

F.

E.S.

Açıklama

2014 Yılı Bütçe Ödeneği

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

I

II

46

78

07

34

 

 

 

 

 

 

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

79.900

46

78

07

34

03

 

 

 

 

 

 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

79.900

46

78

07

34

03

1

 

 

 

 

 

GÜVENLIK HIZMETLERI

79.900

46

78

07

34

03

1

9

 

 

 

 

SINIFLANDIRMAYA GIRMEYEN GÜVENLIK HIZMETLERI

79.900

46

78

07

34

03

1

9

00

 

 

 

SINIFLANDIRMAYA GIRMEYEN GÜVENLIK HIZMETLERI

79.900

46

78

07

34

03

1

9

00

5

 

 

MAHALLİ İDARELER

79.900

46

78

07

34

03

1

9

00

5

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

36.100

46

78

07

34

03

1

9

00

5

01

1

MEMURLAR

36.100

46

78

07

34

03

1

9

00

5

02

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

8.000

46

78

07

34

03

1

9

00

5

02

1

MEMURLAR

8.000

46

78

07

34

03

1

9

00

5

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

35.700

46

78

07

34

03

1

9

00

5

03

2

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

17.700

46

78

07

34

03

1

9

00

5

03

3

YOLLUKLAR

100

46

78

07

34

03

1

9

00

5

03

4

GÖREV GİDERLERİ

1.500

46

78

07

34

03

1

9

00

5

03

5

HİZMET ALIMLARI

2.500

46

78

07

34

03

1

9

00

5

03

7

MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

13.400

46

78

07

34

03

1

9

00

5

03

9

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ

500

46

78

07

34

03

1

9

00

5

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

100

46

78

07

34

03

1

9

00

5

06

1

MAMUL MAL ALIMLARI

100

 

 

 

 

 

 

2014 YILI ÖDENEK VE HARCAMALAR TABLOSU

 

KURUMSAL

 

AÇIKLAMA

2014 Yılı Bütçe Teklifi

2014 Yılı Harcama

SINIFLANDIRMA

 

I

II

III

IV

I

46

78

07

34

 

Zabıta Müdürlüğü

79.900,00

61.175,63

 

 

 

 

01

Personel Giderleri

36.100,00

38.764,64

 

 

 

 

02

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

8.000,00

6.320,51

 

 

 

 

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

35.700,00

16.090,48

 

 

 

 

06

Sermaye Giderleri

100,00

0,00

 

 

2014 YILI HARCAMALARIN DAĞILIMI TABLOSU

 

 

Ekonomik Kod

Hesap Adı

Bütçe İle Verilen Ödenek

Aktarmayla

Net Bütçe Ödeneği Toplamı

Ödenen Bütçe Gideri

İptal Edilen Ödenek

Eklenen
(+)

Düşülen
(-)

01.01

MEMURLAR

36.100,00

2.664,64

0,00

38.764,64

38.764,64

0,00

02.01

MEMURLAR

8.000,00

0,00

0,00

8.000,00

6.320,51

1.679,49

03.02

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

17.700,00

0,00

0,00

17.700,00

1.903,50

15.796,50

03.03

YOLLUKLAR

100,00

0,00

0,00

100,00

60,00

40,00

03.04

GÖREV GİDERLERİ

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

1.500,00

03.05

HİZMET ALIMLARI

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

821,00

1.679,00

03.07

MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

13.400,00

0,00

0,00

13.400,00

13.305,98

94,02

03.09

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ

500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

500,00

06.01

MAMUL MAL ALIMLARI

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

100,00

TOPLAM

79.900,00

2.664,64

0,00

82.564,64

61.175,63

21.389,01

 

                   Yukarıdaki tablolarda da belirtildiği üzere 2014 yılı Bütçe çalışmaları sırasında Zabıta Müdürlüğüne 79.900,00-TL’sı ödenek verilmiş olup, yıl içerisinde 61.175,63-TL harcama yapılmıştır. Ayrıca ödeneği fazla olan harcama tertiplerinden ödeneği yetmeyen harcama tertiplerine 2.664,64-TL’sı tutarında ödenek aktarması yapılmış olup, aktarma yapıldıktan sonra net bütçe ödeneği toplamı 82.564,64-TL’sı olarak gerçekleşmiş ve kullanılmayarak artan 21.389,01-TL tutarındaki ödenek ise 28.01.2015 tarih ve 2015–04 sayılı Encümen kararı gereği imha edilmiştir.

 

           Yukarıda belirtilen ödenek ve harcamaların harcama kalemleri bazında dağılımı aşağıya çıkarılmıştır.

 

 

 

 

 

EKONOMİK

AÇIKLAMA

ÖDENEK

TUTAR

SINIFLANDIRMA

I

II

III

IV

01

01

01

01

Temel Maaşlar

14.000,00

16.610,19

01

01

02

01

Zamlar ve Tazminatlar

12.000,00

13.078,92

01

01

03

01

Ödenekler

100,00

0,00

01

01

04

01

Sosyal Haklar

7.000,00

5.977,68

01

01

05

01

Ek Çalışma Karşılıkları

2.500,00

2.466,87

01

01

06

01

Ödül ve İkramiyeler

500,00

630,98

02

01

06

01

Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri

5.000,00

3.951,89

02

01

06

02

Sağlık Primi Ödemeleri

3.000,00

2.368,62

03

02

01

02

Büro Malzemesi Alımları

100,00

0,00

03

02

02

02

Temizlik Malzemesi Alımları

1.000,00

0,00

03

02

03

02

Akaryakıt ve Yağ Alımları

15.000,00

0,00

03

02

05

01

Giyecek Alımları

1.000,00

788,40

03

02

05

03

Tören Malzemeleri Alımları

100,00

0,00

03

02

06

01

Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları

500,00

1.115,10

03

03

01

01

Yurtiçi Geçici Görev Yollukları

100,00

60,00

03

04

03

01

Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler

500,00

0,00

03

04

03

02

İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler

500,00

0,00

03

04

03

90

Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler

500,00

0,00

03

05

02

04

Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri

100,00

0,00

03

05

04

02

Sigorta Giderleri

100,00

0,00

03

05

04

90

Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler

100,00

0,00

03

05

05

02

Taşıt Kiralaması Giderleri

100,00

0,00

03

05

09

03

Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri

100,00

0,00

03

05

09

90

Diğer Hizmet Alımları

2.000,00

821,00

03

07

01

01

Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları

100,00

0,00

03

07

01

02

Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları

100,00

10.020,00

03

07

01

03

Avadanlık ve Yedek Parça Alımları

500,00

0,00

03

07

01

04

Yangından Korunma Malzemeleri Alımları

100,00

0,00

03

07

01

90

Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları

7.500,00

3.285,98

03

07

03

03

Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri

5.000,00

0,00

03

07

03

90

Diğer Bakım ve Onarım Giderleri

100,00

0,00

03

09

03

01

Cenaze Giderleri

500,00

0,00

06

01

04

01

Kara Taşıtı Alımları

100,00

0,00

 

TOPLAM

79.900,00

61.175,63

 

     

 

 

 

B- DİĞER BİLGİLER:  Zabıta Müdürlüğü olarak 2014 yılı içerisinde:

 

275 Adet Gelen Evrak,

 

206 Adet Giden Evrak,

 

8 Adet Dilekçe,

 

Evrak kayıt numarası verilmiştir.

 

 2014 Yılı Denetim Faaliyetleri:

 

     İlçemizde mevcut olan 9 esnafımızın gerek Karabük Tarım İl Müdürlüğünden gelen memur arkadaşlarla birlikte gerekse de periyodik zamanlarda denetimleri yapılmış olup, halkımızın sağlığına zararlı olan, son kullanma tarihi geçen ve bozuk olan gıda maddelerinin imha edilmesi sağlanmıştır.

 

     Ayrıca, ilçemizde çalışan ve emekli kesimin maaş günlerinde ilçemize gelerek alış veriş yapan Pazarcı esnafların da denetimleri muntazaman yapılmış ve herhangi bir üzücü olaya sebebiyet verilmesi engellenerek ilçe halkımıza ve pazarcı esnafımıza ilçemizde rahat, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde alış veriş yapma imkânı sağlanmıştır.

 

EKLER:

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

   

     Benden önceki harcama yetkilisi/ yetkililerinden almış olduğum bilgiler ve Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

 

      Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

     

      Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların, etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

     

       Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

     

       Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 27.02.2015

 

                                                                                                    

                                                                                                                      Mustafa DURSUN

                                                                                                                      Belediye Başkanı

 

 

 

 

İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

 

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev Ve Sorumluluklar:

Belediyemiz imar işleri müdürlüğü kanunla verilen görev ve yetkiler çerçevesinde adil, hızlı ve kaliteli bir şekilde yapım, ulaşım ve altyapı hizmetleri sunar. Bu sebeple aşağıda maddeler halinde belirtilen;

 • Yol Yapım, Onarım ve Bakım

 

 • Bina Yapım, Onarım ve Bakım

 

 • İmar ve Şehircilik

 

 • Ruhsat

 

 • Denetim

 

alanlarında hizmet vermektedir. Bu görev ve sorumluluklara değinmek gerekirse;

 

1- Yol, kaldırım bakım, onarım ve yapımları ile kent düzenlemesine yönelik inşaat işlerini projelendirmek, fizibilite ve maliyet analizlerini yapmak,

 

2- İmar Planına uygun açılacak yeni yolların proje, keşif ve ön hazırlıklarını yapmak. Kamulaştırmalar için İmar Müdürlüğüne bilgi vermek,

 

3- Müdürlük sorumluluğundaki tüm konularda ihale dosyası hazırlamak ve süreci tamamlamak,

 

4- Müteahhit firmalara yaptırılan işlerin kontrolörlüğünü yapmak ve hak ediş cetvellerini hazırlamak,

 

5- Proje uygulamalarında asfalt, beton, parke vb. yapım işlerini gerçekleştirmek,

 

6- Belediyeye ait hizmet binaları, sosyal tesisler ve mevcut yapıların tamirat, tadilat ve yenilenmesi çalışmalarını yapmak,

 

7- Çalışmalarda kullanılacak beton, asfalt, kum, çakıl vb. hammadde temini yapmak,

 

8- Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki taşınmazların imar ve planlama işlemlerini yapmak, uygulamak, gerekli izinleri vermek ve denetlemek,

 

9- Belediye Meclisine havale edilen imar planı değişiklik ve önerilerine ilişkin gerekli çalışmaları yapmak ve İmar Komisyonu çalışmalarına katılmak, bu önerileri Belediye Meclisine sunmak,

 

10- Onaylı İmar planlarına uygun olarak, imar durum belgesi düzenlemek,

 

11- Gerektiğinde kadastral düzenlemeleri yapmak, yapılanları kontrol etmek ve encümene sunmak,

12- Yapılaşma koşullarına, kanun ve yönetmeliklere göre inşaatlara inşaat ruhsatı vermek,

 

13- İnşaatı tamamlanan yapılara oturma izni (iskân ruhsatı) vermek,

 

14- Her türlü inşaat faaliyetini denetlemek, ruhsatsız ya da ruhsat ve eklerin aykırı yapılan yapılara ilişkin kanun ve yönetmeliklere uygun olarak işlem tesis etmek,

 

15- Gerektiğinde Belediyeye ait taşınmazlarda proje üretmek,

 

16- Mevcut numarataj bilgilerini tutmak, güncellemek ve arşivlemek.

 

B- İMAR MÜDÜRLÜĞÜNE AİT BİLGİLER

1- Fiziksel Yapı: İmar İşleri Müdürlüğü; Merkez Mahalle Esenler Caddesi No: 4 adresinde ilçe halkımıza hizmet vermekte olan Ovacık Belediyesinin ana hizmet binasında yer almaktadır.

2 – Örgüt Yapısı:  Belediye Başkanlığı ana hizmet binasında hizmet vermekte olan İmar İşleri Müdürlüğü Harcama biriminin örgüt yapısı aşağıdaki şekildedir.

 

 

İMAR İŞLERİ

MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

 

 

 

 

İMAR VE FEN İŞLERİ

SERVİSİ

 

 

TEMİZLİK

İŞLERİ

SERVİSİ

 

3 – Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar:

       İmar İşleri Müdürlüğü Harcama biriminde bilgi kaynağı olarak Resmi Gazete ve hali hazırda bulunan kanun, yönetmelik ve mevzuat günlük olarak takip edilmekte, değişen mevzuat hükümleri uygulanmaya çalışılmaktadır.

      İmar İşleri biriminde mevcut olan teknolojik kaynaklardan ise;

 • 1 Adet Masaüstü Bilgisayar,
 • 1 Adet Lazer Yazıcı,
 • 1 Adet Fotokopi Makinesi,
 • 1 Adet Telefon,

olmak üzere toplam 4 (DÖRT) adettir.

 

4 – İnsan Kaynakları:

31.12.2014 tarihi itibariyle harcama birimimizde görev yapan mevcut personel sayısı 5’tir.

         * İşçilerimizden 1 tanesinin Üniversite mezunu ve tahsilinin de muhasebe olması sebebiyle Mali Hizmetler Müdürlüğü biriminde çalışarak Belediyemizin muhasebe işlemlerinin yürümesini sağlamaktadır. Diğer bir işçimiz Belediyemizin her türlü altyapı ve çevre düzenlemesi ile ilgili ihaleli işleri yürütmekte olup, gerekli yazışma işlemlerini yaparak Belediyemiz açısından sıkıntılara mahal vermemeye çalışmaktadır.

          * Bir diğer işçimiz ise Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde santral odasında durmakta olup, telefonlara bakmakta, gelen-giden ve posta evrak işlemleri görevlerini yaparak evrak işlemlerinin ve belediye hizmetlerimizin yürümesine yardımcı olmaktadır.

          * Diğer işçilerimiz ise İlçemizin temizlik, kanalizasyon ve yol işlerinde çalışmaktadır.

 5- Sunulan Hizmetler:

     İmar İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan belli başlı hizmetler şunlardır:

 

FEN VE İMAR İŞLERİ HİZMETLERİ:

 

• Hasar gören yolların onarımı,

 

• İmar planında belirlenen sosyal ve teknik altyapı alanlarının tesviyesi,

 

• Köprü, menfez, büz ve kanal açımları,

 

• Bordür ve kilitli parke taşı kaplama,

 

• Birimlerimize yönelik her türlü yapım, onarım, boya çalışmaları ve ağaç islerinin yapılması

 

• İç ve dış yazışmaların yapılması, (şikayet, dilekçe, bilgilendirme v.b.)

 

• İnşaat ruhsatı verilmesi,

 

• İskân ruhsatı verilmesi,

 

• Ruhsatlı yapıların denetiminin yapılması,

 

• Ruhsatsız yapıların ve gecekonduların denetiminin yapılması,

 

• ADNK Numarataj işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

 

hizmetlerini vermektedir.

 

II- AMAÇ VE HEDEFLER

İmar İşleri Müdürlüğü olarak belirlemiş olduğumuz belli başlı amaç ve hedeflerimizi belirtmek gerekirse;

İmar İşleri Müdürlüğü olarak ilçemizin küçük ve şirin bir ilçe olması sebebiyle;

 • Elimizdeki mevcut imkânlar içerisinde ilçemizde kış döneminde yağışların fazla olması bunun neticesinde yağmur sularının içme sularına karışmasının önlenerek vatandaşlarımıza daha temiz ve sağlıklı içme suyu olanağı sağlamak,
 • İlçemizdeki mevcut olan altyapı ve üst yapı çalışmalarının bakım onarım isteyen kısımlarına müdahale edilmesi,
 • Kanalizasyon çalışmalarının yapılması,
 • İlçemizde göze hoş gelmeyen ve şehircilik anlayışına uymayan yerlerin güzelleştirilmesinin sağlanması,
 • İnşaatı tamamlanan yapılara oturma izinlerinin (iskan ruhsatlarının) verilmesi,
 • Kaçak yapılara ait denetimlerin yapılarak kanunlara aykırı olanlara gerekli cezai işlemlerin yapılması,
 • İlçemizdeki yol kenarları cadde ve sokak temizliğini yapmak,
 • İlçemiz sınırları ve mücavir alanlarda meydana gelebilecek atık miktarlarını en aza indirmek

 öncelikli amaç ve hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

 

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER:

 

MALİ BİLGİLER: Ovacık Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü’nün 2014 Yılı mali bilgileri aşağıdaki gibidir.

 

 

 

ÖDENEK CETVELİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.78.07.38 – İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

 

TL

K.S.

F.S.

F.

E.S.

Açıklama

2014 Yılı Bütçe Ödeneği

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

I

II

46

78

07

38

 

 

 

 

 

 

 

İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

711.100

46

78

07

38

06

 

 

 

 

 

 

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

711.100

46

78

07

38

06

2

 

 

 

 

 

TOPLUM REFAHI HIZMETLERI

711.100

46

78

07

38

06

2

0

 

 

 

 

TOPLUM REFAHI HIZMETLERI

711.100

46

78

07

38

06

2

0

00

 

 

 

TOPLUM REFAHI HIZMETLERI

711.100

46

78

07

38

06

2

0

00

5

 

 

MAHALLİ İDARELER

711.100

46

78

07

38

06

2

0

00

5

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

225.000

46

78

07

38

06

2

0

00

5

01

1

MEMURLAR

600

46

78

07

38

06

2

0

00

5

01

2

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

700

46

78

07

38

06

2

0

00

5

01

3

İŞÇİLER

223.700

46

78

07

38

06

2

0

00

5

02

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

45.600

46

78

07

38

06

2

0

00

5

02

1

MEMURLAR

200

46

78

07

38

06

2

0

00

5

02

2

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

300

46

78

07

38

06

2

0

00

5

02

3

İŞÇİLER

45.100

46

78

07

38

06

2

0

00

5

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

291.400

46

78

07

38

06

2

0

00

5

03

2

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

80.300

46

78

07

38

06

2

0

00

5

03

3

YOLLUKLAR

2.000

46

78

07

38

06

2

0

00

5

03

4

GÖREV GİDERLERİ

200

46

78

07

38

06

2

0

00

5

03

5

HİZMET ALIMLARI

15.700

46

78

07

38

06

2

0

00

5

03

7

MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

103.100

46

78

07

38

06

2

0

00

5

03

8

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

88.000

46

78

07

38

06

2

0

00

5

03

9

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ

2.100

46

78

07

38

06

2

0

00

5

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

149.100

46

78

07

38

06

2

0

00

5

06

1

MAMUL MAL ALIMLARI

5.400

46

78

07

38

06

2

0

00

5

06

4

GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI

400

46

78

07

38

06

2

0

00

5

06

5

GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ

131.300

46

78

07

38

06

2

0

00

5

06

6

MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

800

46

78

07

38

06

2

0

00

5

06

7

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

11.100

46

78

07

38

06

2

0

00

5

06

9

DİĞER SERMAYE GİDERLERİ

100

 

 

2014 YILI ÖDENEK VE HARCAMALAR TABLOSU

 

 

 

KURUMSAL

 

AÇIKLAMA

2014 Yılı Bütçe Teklifi

2014 Yılı Harcama

 

SINIFLANDIRMA

 

 

I

II

III

IV

I

 

46

78

07

38

 

İmar Müdürlüğü

711.100,00

516.919,29

 

 

 

 

 

01

Personel Giderleri

225.000,00

232.380,88

 

 

 

 

 

02

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

45.600,00

45.873,94

 

 

 

 

 

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

291.400,00

238.664,47

 

 

 

 

 

06

Sermaye Giderleri

149.100,00

0,00

 

 

2014 YILI HARCAMALARIN DAĞILIMI TABLOSU

 

 

Ekonomik Kod

Hesap Adı

Bütçe İle Verilen Ödenek

Ek ve Olağanüstü Ödenek

Aktarmayla

Net Bütçe Ödeneği Toplamı

Ödenen Bütçe Gideri

İptal Edilen Ödenek

Eklenen
(+)

Düşülen
(-)

01.01

MEMURLAR

37.200,00

0,00

2.561,38

0,00

39.761,38

39.761,38

0,00

01.02

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

6.500,00

0,00

0,00

0,00

6.500,00

6.117,18

382,82

01.03

İŞÇİLER

1.600,00

0,00

0,00

0,00

1.600,00

236,11

1.363,89

02.01

MEMURLAR

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

100,00

02.02

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

700,00

0,00

0,00

0,00

700,00

0,00

700,00

02.03

İŞÇİLER

5.250,00

0,00

9.000,00

0,00

14.250,00

14.004,58

245,42

03.02

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

5.000,00

0,00

0,00

2.561,38

2.438,62

0,00

2.438,62

03.03

YOLLUKLAR

10.700,00

0,00

0,00

9.000,00

1.700,00

0,00

1.700,00

03.04

GÖREV GİDERLERİ

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

500,00

03.05

HİZMET ALIMLARI

20.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

10.271,79

9.728,21

03.07

MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

5.000,00

 

0,00

0,00

0,00

5.000,00

3.820,00

1.180,00

03.08

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

300,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

300,00

03.09

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ

400,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

400,00

06.01

MAMUL MAL ALIMLARI

20.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

5.652,16

14.347,84

06.04

GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

500,00

06.05

GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

100,00

06.06

MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

5.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

06.07

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

2.500,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

1.912,60

587,40

06.09

DİĞER SERMAYE GİDERLERİ

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

01.03

İŞÇİLER

0,00

19.448,10

0,00

0,00

19.448,10

19.448,10

0,00

TOPLAM

711.100,00

19.448,10

45.773,94

45.773,94

730.548,10

516.919,29

213.628,81

 

      Yukarıda belirtilen tablolardan da anlaşılacağı üzere; 2014 yılı bütçe görüşmeleri sırasında birimimize 711.100,00-TL’sı ödenek verilmiş olup, yıl içinde 19.448,10-TL Eklenen ve Olağanüstü Ödenek miktarı ile birlikte net ödenek miktarımız olan 730.548,10-TL olmuştur.

       2014 yılında ödeneği yetmeyen harcama tertiplerine ödenek fazlası olan harcama tertiplerinden 45.773,94-TL’sı ödenek aktarımı yapılmış olup, toplamda 516.919,29-TL tutarında harcama yapılmıştır. Geriye kalan 213.628,81-TL’sı ödenek 28.01.2015 tarih ve 2015–05 sayılı Encümen kararı ile imha edilmiştir.  Yukarıda belirtilen ödenek ve harcamalar tablosunun harcama kalemleri bazında dağılımı aşağıya çıkarılmıştır.

 

EKONOMİK

AÇIKLAMA

ÖDENEK

TUTAR

SINIFLANDIRMA

I

II

III

IV

01

01

01

01

Temel Maaşlar

100,00

0,00

01

01

02

01

Zamlar ve Tazminatlar

100,00

0,00

01

01

03

01

Ödenekler

100,00

0,00

01

01

04

01

Sosyal Haklar

100,00

0,00

01

01

05

01

Ek Çalışma Karşılıkları

100,00

0,00

01

01

06

01

Ödül ve İkramiyeler

100,00

0,00

01

02

01

02

Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri

100,00

0,00

01

02

02

02

Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları

100,00

0,00

01

02

03

02

Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ödenekleri

100,00

0,00

01

02

04

02

Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları

100,00

0,00

01

02

05

02

Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları

100,00

0,00

01

02

06

02

Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri

100,00

0,00

01

02

09

02

Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri

100,00

0,00

01

03

01

01

Sürekli İşçilerin Ücretleri

150.000,00

134.910,00

01

03

01

02

Geçici İşçilerin Ücretleri

100,00

0,00

01

03

02

01

Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları

100,00

0,00

01

03

02

02

Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları

100,00

0,00

01

03

03

01

Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları

20.000,00

33.339,45

01

03

03

02

Geçici İşçilerin Sosyal Hakları

100,00

0,00

01

03

04

01

Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri

8.000,00

2.683,33

01

03

05

01

Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri

45.000,00

42.000,00

01

03

05

02

Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri

100,00

0,00

01

03

09

01

Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri

100,00

0,00

01

03

09

02

Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri

100,00

0,00

02

01

06

01

Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri

100,00

0,00

02

01

06

02

Sağlık Primi Ödemeleri

100,00

0,00

02

02

04

01

İşsizlik Sigortası Fonuna

100,00

0,00

02

02

06

01

Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri

100,00

0,00

02

02

06

02

Sağlık Primi Ödemeleri

100,00

0,00

02

03

04

01

İşsizlik Sigortası Fonuna

5.000,00

4.077,93

02

03

06

01

Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri

40.000,00

41.796,01

02

03

06

02

Sağlık Primi Ödemeleri

100,00

0,00

03

02

01

02

Büro Malzemesi Alımları

100,00

0,00

03

02

02

02

Temizlik Malzemesi Alımları

100,00

0,00

03

02

03

02

Akaryakıt ve Yağ Alımları

50.000,00

8.755,60

03

02

03

03

Elektrik Alımları

30.000,00

32.721,80

03

02

05

01

Giyecek Alımları

100,00

0,00

03

03

01

01

Yurtiçi Geçici Görev Yollukları

2.000,00

1.251,00

03

04

03

01

Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler

100,00

0,00

03

04

03

90

Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler

100,00

0,00

03

05

01

01

Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri

1.000,00

839,00

03

05

01

02

Araştırma ve Geliştirme Giderleri

0,00

28.231,50

03

05

01

04

Müteahhitlik Hizmetleri

100,00

0,00

03

05

01

05

Harita Yapım ve Alım Giderleri

100,00

0,00

03

05

01

90

Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler

100,00

0,00

03

05

03

03

Yük Taşıma Giderleri

10.000,00

0,00

03

05

04

01

İlan Giderleri

100,00

0,00

03

05

04

02

Sigorta Giderleri

4.000,00

2.648,73

03

05

05

02

Taşıt Kiralaması Giderleri

100,00

0,00

03

05

05

03

İş akinesı Kiralaması Giderleri

100,00

0,00

03

05

09

03

Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri

100,00

0,00

03

07

01

01

Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları

1.000,00

236,00

03

07

01

02

Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları

1.000,00

0,00

03

07

01

03

Avadanlık ve Yedek Parça Alımları

1.000,00

0,00

03

07

01

90

Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları

50.000,00

44.513,74

03

07

03

01

Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri

100,00

0,00

03

07

03

02

Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri

10.000,00

0,00

03

07

03

03

Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri

20.000,00

5.265,52

03

07

03

04

İş akinesı Onarım Giderleri

20.000,00

14.246,00

03

08

01

01

Büro Bakım ve Onarımı Giderleri

500,00

0,00

03

08

01

90

Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri

7.500,00

11.800,00

03

08

06

01

Yol Bakım ve Onarımı Giderleri

50.000,00

17.346,00

03

08

09

01

Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri

30.000,00

70.809,58

03

09

03

01

Cenaze Giderleri

2.000,00

0,00

03

09

03

02

Mezar ve Şehitlik Yapım ve Bakım Giderleri

100,00

0,00

06

01

01

01

Büro Mefruşatı Alımları

100,00

0,00

06

01

02

01

Büro akinesıı Alımları

100,00

0,00

06

01

02

05

İşyeri Makine Teçhizat Alımları

100,00

0,00

06

01

02

90

Diğer Makine Teçhizat Alımları

100,00

0,00

06

01

04

01

Kara Taşıtı Alımları

5.000,00

0,00

06

04

01

02

Sınai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri

100,00

0,00

06

04

01

07

Yol İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri

100,00

0,00

06

04

02

90

Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri

100,00

0,00

06

04

03

90

Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri

100,00

0,00

06

05

01

01

Proje Giderleri

100,00

0,00

06

05

01

02

Müşavirlik Giderleri

100,00

0,00

06

05

01

90

Diğer Giderler

100,00

0,00

06

05

02

01

İnşaat Malzemesi Giderleri

100,00

0,00

06

05

02

02

Elektrik Tesisatı Giderleri

100,00

0,00

06

05

02

03

Sıhhi Tesisat Giderleri

100,00

0,00

06

05

02

90

Diğer Giderler

100,00

0,00

06

05

03

03

Yük Taşıma Giderleri

100,00

0,00

06

05

03

90

Diğer Taşıma Giderleri

100,00

0,00

06

05

06

02

Taşıt Kiralaması Giderleri

100,00

0,00

06

05

06

03

İş Makinesi Kiralaması Giderleri

100,00

0,00

06

05

07

01

Hizmet Binası

100,00

0,00

06

05

07

07

Yol Yapım Gierleri

100.000,00

0,00

06

05

07

08

İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri

15.000,00

0,00

06

05

07

09

Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri

15.000,00

0,00

06

05

07

90

Diğerleri

100,00

0,00

06

06

01

01

Proje Giderleri

100,00

0,00

06

06

01

02

Müşavirlik Giderleri

100,00

0,00

06

06

01

90

Diğer Giderler

100,00

0,00

06

06

02

01

Malzeme Giderleri

100,00

0,00

06

06

03

03

Yük Taşıma Giderleri

100,00

0,00

06

06

06

02

Taşıt Kiralaması Giderleri

100,00

0,00

06

06

06

03

İş Makinesi Kiralaması Giderleri

100,00

0,00

06

06

07

01

Müteahhitlik Hizmetleri

100,00

0,00

06

07

01

01

Proje Giderleri

100,00

0,00

06

07

01

02

Müşavirlik Giderleri

100,00

0,00

06

07

01

03

Kontrol Giderleri

100,00

0,00

06

07

01

90

Diğer Giderler

100,00

0,00

06

07

02

01

İnşaat Malzemesi Giderleri

5.000,00

0,00

06

07

02

02

Elektrik Tesisatı Giderleri

5.000,00

0,00

06

07

02

90

Diğer Giderler

100,00

0,00

06

07

03

03

Yük Taşıma Giderleri

100,00

0,00

06

07

03

90

Diğer Taşıma Giderleri

100,00

0,00

06

07

06

02

Taşıt Kiralaması Giderleri

100,00

0,00

06

07

06

03

İş Makinesi Kiralaması Giderleri

100,00

0,00

06

07

07

01

Hizmet Binası

100,00

0,00

06

07

07

90

Diğerleri

100,00

0,00

06

09

09

01

Diğer Sermaye Giderleri

100,00

0,00

01

03

01

02

Geçici İşçilerin Ücretleri

0,00

19.448,10

 

TOPLAM

711.100,00

516.919,29

DİĞER BİLGİLER:  İmar Müdürlüğü olarak 2014 yılı içerisinde:

Gelen Evrak Sayısı: 196 Adet

Giden Evrak Sayısı: 150 Adet

Dilekçe: 6 Adet

olarak gerçekleşmiştir.

   

         Ayrıca 2014 yılında İmar Müdürlüğü birimimiz tarafından yapılan faaliyetlerimizi sırlamak gerekirse;

 

    —  İŞKUR’un tüm Türkiye genelinde başlattığı Toplum Yararına Çalışma Programı (T.Y.Ç.P.) kapsamında hazırlanan Kamusal Altyapının Çevre Temizliği projesi ile ilgili olarak Belediyemiz ile İŞKUR arasında bağıtlanan 2013/14 sayılı sözleşme gereği; ilçemizde yaşayan işsiz gençlerimizden 5 kişiye bu proje kapsamında Belediyemizde 10.10.2013 – 30.06.2014 tarihleri arasında 8 ay gibi bir süre zarfında çalışma imkanı sağlanmıştır.

    — Yine 2014 yılında İŞKUR’un tüm Türkiye genelinde başlattığı Toplum Yararına Çalışma Programı (T.Y.Ç.P.) kapsamında hazırlanan Kamusal Altyapının Çevre Temizliği projesi ile ilgili olarak Belediyemiz ile İŞKUR arasında bağıtlanan 2014/11 sayılı sözleşme gereği; ilçemizde yaşayan işsiz gençlerimizden 5 kişiye bu proje kapsamında Belediyemizde 08.10.2014 – 15.06.2015 tarihleri arasında 8 ay gibi bir süre zarfında çalışma imkanı sağlanmıştır.

    — İller Bankasından Belediyemizin alt ve üst yapı ile su ve peyzaj çalışmalarında kullanılmak üzere 2013 yılı sonu itibariyle gönderilen 200.000,00-TL şartlı yardım kapsamında;

a)      Peyzaj ve çevre düzenlemesi işleri için bütçeden 49.982,00-TL,

b)     Su çalışmaları için bütçeden 44.965,70-TL,

c)      Alt ve üstyapı çalışmaları içinde bütçeden 24.292,96-TL

harcanmış olup, toplamda 119.240,66-TL gider yapılmıştır.

 

EKLER :

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

   

     Benden önceki harcama yetkilisi/ yetkililerinden almış olduğum bilgiler ve Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

 

      Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

     

      Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların, etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

     

       Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

     

       Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 27.02.2015

 

                                                                                                     

                                                                                                                      Mustafa DURSUN

                                                                                                                      Belediye Başkanı

                                                                                                  

 IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

A- ÜSTÜNLÜKLER:

1- Az personelle çok iş yapma gayretinde olunması,

2- Hizmet binasının merkezi bir yerde olması ve vatandaşların ulaşımının kolay olması,

3- İlçemiz ve köylü vatandaşlarımıza imkanlarımız ölçüsünde yardımcı olunması,

4- Belediye Bütçesinden yapılan harcamalarda gerekli titizliğin ve özverinin sağlanması, 

5- Elimizdeki mevcut kaynaklar ve personelimiz ile sorunlara yerinde ve zamanında müdahale edilmesi, sorunlara çözüm bulunmaya çalışılması,

6- İlçe vatandaşının memnuniyetinin sağlanması.

 

B- ZAYIFLIKLAR:

1- Personelin motivasyonunu artıracak sosyal ve kültürel tesislerin ve etkinliklerin yetersizliği,

2- Yürütülen faaliyetlerin ve ilçenin basında fazla tanıtılmaması,

3- Yeterli personelin olmayışı,

4- Mevcut kaynakların yetersizliği,

5- Kentsel proje çalışmalarına yoğun ihtiyaç duyulması,

6- Maddi yönden sıkıntıların olması, ödemelerin çoğu zaman zamanında yapılamaması,

 

C-ÖNERİ VE TEDBİRLER:

1- Yeni yerleşim alanları inşa edilerek İlçemizin hem ekonomik yönden hem de sosyal açıdan gelişimine katkıda bulunulmalıdır.

2- İlçemizin içinde bulunduğu en büyük sorunlarından biri olan nüfus yetersizliğinin acilen çözüme kavuşturulmalıdır.

3- Sivil Toplum Kuruluşları ile bir araya gelinerek yerel ve ulusal basında İlçemizin tanıtımının daha çok yapılması sağlanmalıdır.

4- Yerel Yönetimlerde gelirlerin artırılması için çıkacak kanunlarla ilgili olarak Belediye Gelirlerinin artırılması yönünde çalışmalar yapılmalıdır.

5- Mevcut bilgisayar teknolojisinden daha iyi faydalanabilmesi ve aksaklıkların giderilmesi için personelin ilgili hizmet içi eğitim kurslarına katılımı sağlanmalıdır.

6- Küçük belediyelerin en önemli sorunlarından olan ödenek yetersizliğinin giderilerek harcamaların zamanında yapılmasına özen gösterilmeli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V- EKLER:

 

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

   

     Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

 

      Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

 

      Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

 

      Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

 

      Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 09.04.2015

 

                                                                                                       

                                                                                                                      Mustafa DURSUN

                                                                                                                      Belediye Başkanı

 

 

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 

       Mali Hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

 

       Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

     

        İdaremizin 2014 yılı Faaliyet Raporunun ‘’III/A – Mali Bilgiler’’ bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. 09.04.2015

 

                          

 

                                                                                                                                                      Mete AKKAYA                                                                                                Mali Hizm. Müd. V.